Wskaźniki i stawki » Rachunkowość i sprawozdawczość » Rachunkowość budżetowa
Drukuj
Umarzanie należności cywilnoprawnych
Obowiązuje: od 2010-01-01
Podstawa prawna:

Umarzanie należności cywilnoprawnych

Umorzenie należności w całości

Jeden z warunków

W całości mogą być umarzane należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym od osób fizycznych, jeżeli osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego o niskiej wartości

Łączna wartość pozostawionych przedmiotów codziennego użytku domowego nie przekracza 6000 zł

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić, w drodze uchwały, o stosowaniu z urzędu umorzenia należności jednostki samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2020 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.