Wskaźniki i stawki » Podatki » Podatek dochodowy od osób prawnych
Drukuj
Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi
Obowiązuje: od 2021-01-01
Podstawa prawna:
  • Art. 11o 11k - Dz.U.2019.865  

Limity dla sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi

Obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej
transakcji lub innych zdarzeń są podatnicy:
Kiedy pojawia się obowiązek dokumentacji:

dokonujący transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym

gdy wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza
w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona
w pkt 1–3.

dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności
na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę
lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą
konkurencję podatkową,

jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście
zapłacona w roku obrotowym łączna kwota wymagalnych
w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość
tej kwoty,

zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową umowę spółki niebędącej
osobą prawną,

gdy łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów
przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty,

zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową umowę
wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym
charakterze

w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia
określona w umowie, a w przypadku braku określenia
w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia
umowy, przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.