Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Drukuj
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych
Obowiązuje: od 2011-01-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
  • Art. 46 47 56 57 - Dz.U.2008.69.415  
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych


Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie

Maksymalnie 600% przeciętnego wynagrodzeniaRefundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego

Wymagania:

- pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, przez co najmniej 12 miesięcy oraz

- po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony

Maksymalnie 300% minimalnego wynagrodzeniaZatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych:

Okres dokonywania refundacji

do 12 miesięcy

do 18 miesięcy

Maksymalnie kwota zasiłku dla bezrobotnych obowiązująca w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne* od refundowanego wynagrodzenia

Maksymalnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne* od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.Zatrudnienie w ramach robót publicznych

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych:

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 miesięcy

do 12 miesięcy

do 6 miesięcy i maksymalnie na pół etatu

Maksymalnie kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne* od refundowanego wynagrodzenia

Maksymalnie kwota przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne* od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia

Maksymalnie kwota ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne* od refundowanego wynagrodzenia

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.Kwoty niezbędne do obliczenia świadczeń
Okres obowiązywania Przeciętne wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie Zasiłek dla bezrobotnych
1.12.2011 - 31.12.2011 3.416,00 zł 1386,00 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 597,90 zł
1.09.2011 - 30.11.2011 3.366,11 zł
1386,00 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 597,90 zł
1.06.2011 - 31.08.2011 3.466,33 zł 1386,00 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 597,90 zł
1.03.2011 - 31.05.2011 3.438,21 zł 1386,00 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 742,10 zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 582,70 zł
1.01.2011 - 28.02.2011 3.203,08 zł 1386,00 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 742,10 zł
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 582,70 złPodstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.