Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Drukuj
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych
Obowiązuje: od 2008-01-01 do 2008-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2008.69.415  

Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych

Obowiązują :

Okres dokonywania refundacji

do 12 m-cy

do 18 m-cy**

(kwota zasiłku dla bezrobotnych i składki*)

(minimalne wynagrodzenie i składka*)

1.06.2008 - 31.12.2008

630,49 zł

1286,57 zł

1.01.2008 - 31.05.2008 615,06 zł 1286,57 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą od 1 stycznia 2008 r. 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1209);

- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P Nr 33, poz. 297).


Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych

Obowiązują od:

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 m-cy

do 12 m-cy**

do 6 m-cy i na pół etatu***

(50 % przeciętnego wynagrodzenia i składki*)

(100 % przeciętnego wynagrodzenia i składki*)

(50 % minimalnego wynagrodzenia i składki*)

1.12.2008 - 31.12.2008

1695,94 zł

3391,87 zł

643,28 zł

1.09.2008 - 30.11.2008 1686,11 zł 3372,22 zł 643,28 zł
1.06.2008 - 31.08.2008 1704,75 zł 3409,50 zł 643,28 zł
1.03.2008 - 31.05.2008 1656,68 zł 3313,35 zł 643,28 zł
1.01.2008 - 29.02.2008 1544,46 zł 3088,92 zł 643,28 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą od 1 stycznia 2008 r. 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

*** Bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą mogą zostać skierowani przez starostę do wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem - w instytucjach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r. (M.P. Nr 87, poz. 769).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.