Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Drukuj
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych
Obowiązuje: od 2009-02-01 do 2009-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2008.69.415  
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych


Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie

Maksymalnie 600% przeciętnego wynagrodzenia

Okres obowiązywania

1.12 - 31.12.2009 r.

18683,20 zł

1.09 - 30.11.2009 r.

18488,90 zł

1.06 - 31.08.2009 r.

19113,70 zł

1.03 - 31.05.2009 r.

18579,30 zł

1.02 - 28.02.2009 r.

17811,30 złRefundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego

Wymagania:

- pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, przez co najmniej 12 miesięcy oraz

- po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony

Maksymalnie 300% minimalnego wynagrodzenia

Okres obowiązywania

3828,00 zł

2009 r.Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych:

Okres obowiązywania

Okres dokonywania refundacji

do 12 miesięcy

do 18 miesięcy**

kwota zasiłku dla bezrobotnych i składki*

kwota minimalnego wynagrodzenia i składki*

Od 1.06.2009 r.

657,00 zł

1457,96 zł

1.01.2009 - 31.05.2009

630,49 zł

1457,96 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.Zatrudnienie w ramach robót publicznych

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych:

Okres obowiązywania

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 miesięcy

do 12 miesięcy**

do 6 miesięcy i na pół etatu***

kwota 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki*

kwota 100% przeciętnego wynagrodzenia i składki*

kwota 50% minimalnego wynagrodzenia i składki*

1.12 - 31.12.2009 r.

1778,95 zł

3557,90 zł

728,98 zł

1.09 - 30.11.2009 r.

1760,45 zł

3520,90 zł

728,98 zł

1.06 - 31.08.2009 r.

1819,94 zł

3639,88 zł

728,98 zł

1.03 - 31.05.2009 r.

1769,06 zł

3538,12 zł

728,98 zł

1.01 - 28.02.2009 r.

1695,94 zł

3391,87 zł

728,98 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

*** Bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą mogą zostać skierowani przez starostę do wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem - w instytucjach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.