Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Drukuj
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych
Obowiązuje: od 2009-01-01 do 2009-01-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2008.69.415  

Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych

Okres dokonywania refundacji

do 12 m-cy

do 18 m-cy**

(kwota zasiłku dla bezrobotnych i składki*)

(minimalne wynagrodzenie i składka*)

630,49 zł

1457,96 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);

- obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. (M.P. Nr 55, poz. 499);

- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P Nr 33, poz. 297).


Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 m-cy

do 12 m-cy**

do 6 m-cy i na pół etatu***

(50 % przeciętnego wynagrodzenia i składki*)

(100 % przeciętnego wynagrodzenia i składki*)

(50 % minimalnego wynagrodzenia i składki*)

1695,94 zł

3391,87 zł

728,98 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

*** Bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą mogą zostać skierowani przez starostę do wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem - w instytucjach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r. (M.P. Nr 87, poz. 769).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.