Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Drukuj
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych
Obowiązuje: od 2007-01-01 do 2007-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2004.99.1001  
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych

Obowiązują :

Okres dokonywania refundacji

do 12 m-cy

do 18 m-cy**

(kwota zasiłku dla bezrobotnych i składki*)

(minimalne wynagrodzenie i składka*)

1.06.2007 - 31.12.2007

625,83 zł

1088,19 zł

1.01.2007 - 31.05.2007

619,55 zł

1088,19 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.).


Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych

Obowiązują od:

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 m-cy

do 12 m-cy**

do 6 m-cy i na pół etatu***

(50 % przeciętnego wynagrodzenia i składki*)

(100 % przeciętnego wynagrodzenia i składki*)

(50 % minimalnego wynagrodzenia i składki*)

1.12.2007 - 31.12.2007

1571,50 zł

3142,98 zł

544,10 zł

1.09.2007 - 30.11.2007

1537,15 zł

3074,31 zł

544,10 zł

1.06.2007 - 31.08.2007

1574,82 zł

3149,65 zł

544,10 zł

1.03.2007 - 31.05.2007

1547,72 zł

3095,43 zł

544,10 zł

1.01.2007 - 28.02.2007

1432,71 zł

2865,41 zł

544,10 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą od 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

*** Bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą mogą zostać skierowani przez starostę do wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem - w instytucjach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.).

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.