Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Drukuj
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych
Obowiązuje: od 2006-01-01 do 2006-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2004.99.1001  
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych w 2006 r.

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych

Obowiązują :

Okres dokonywania refundacji

do 12 m-cy

do 18 m-cy**

(kwota zasiłku i składki*)

(minimalne wynagrodzenie i składki*)

Od 1 czerwca 2006 r.

619,55 zł

1045,29 zł

1.03.2006 - 31.05.2006

606,76 zł

1045,29 zł

1.01.2006 - 28.02.2006

606,76 zł

1045,29 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P z 2005 r. Nr 48, poz.665 ; M.P. z 2006 r. Nr 11, poz.151; M.P z 2006 r. Nr 30, poz.330 ; M.P. z 2006 r. Nr 34, poz.379.


Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych

Obowiązują od:

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 m-cy

do 12 m-cy**

do 6 m-cy i na pół etatu ***

(50 % przeciętnego wynagrodzenia i składki*)

(100 % przeciętnego wynagrodzenia i składki*)

(50 % minimalnego wynagrodzenia i składki*)

Od 1 grudnia 2006 r.

1432,71 zł

2865,41 zł

522,65 zł

1.09.2006 r.- 30.11.2006 r.

1410,97 zł

2821,94 zł

522,65 zł

1.06.2006 r.- 31.08.2006 r.

1470,79 zł

2941,59 zł

522,65 zł

1.03.2006 r.- 31.05.2006 r.

1469,89 zł

2939,77 zł

522,65 zł

1.01.2006 r.- 28.02.2006 r.

1364,45 zł

2728,90 zł

522,65 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**Jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

*** Bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą mogą zostać skierowani przez starostę do wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem - w instytucjach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P z 2005 r. Nr 70, poz.974; M.P z 2006 r. Nr 11, poz.151; M.P. z 2006 r Nr 34, poz. 379: M.P. z 2006 r. Nr 55, poz.588.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.