Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy
Drukuj
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych
Obowiązuje: od 2004-06-01 do 2004-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2004.99.1001  
Refundacje z Funduszu Pracy dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych (1.06.2004 - 31.12.2004)

Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych

Obowiązują od:

Okres dokonywania refundacji

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

do 12 m-cy

do 18 m-cy**

dofinansowanie na wyposażenie nowego stanowiska pracy

spełniają warunki do świadczenia przedemerytalnego

nie spełniają warunków do świadczenia przedemerytalnego

(kwota zasiłku i składki na *)

(minimalne wynagrodzenie i składki na*)

(nie więcej niż 400% przeciętnego wynagrodzenia)

(80%minimalnego wynagrodzenie i składki na*)

(50% minimalnego wynagrodzenie i składki na*

1.12.2004 - 31.12.2004

586,18 zł

957,98 zł

9 079,72 zł

766,39 zł

478,99 zł

1.09.2004 - 30.11.2004

586,18 zł

957,98 zł

8 922,12 zł

766,39 zł

478,99 zł

1.06.2004 - 31.08.2004 r

586,18 zł

957,98 zł

9 328,68 zł

766,39 zł

478,99 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P. z 2004 r. Nr 21, poz. 383); M.P. z 2004 r. Nr 35, poz. 617, M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833; M.P. z 2005 r .Nr 17, poz. 291; M.P. z 2005 r. Nr 29 poz.409; M.P z 2005 r. Nr 48, poz.665.


Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych

Obowiązują od:

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 m-cy

do 12 m-cy**

do 6 m-cy i na pół etatu ***

(50 % przeciętnego wynagrodzenia i składki na *

100 % przeciętnego wynagrodzenia i składki na *

(50 % minimalnego wynagrodzenia i składki na *

1.12.2004 r. - 31.12.2004 r.

1 319, 51 zł

2 639,02 zł

478,99 zł

1.09.2004 r. - 30.11.2004 r.

1 296,60 zł

2 593,21 zł

478,99 zł

1.06.2004 r.- 31.08.2004 r.

1 355,70 zł

2 711,38 zł

478,99 zł

*Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

**jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

*** bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą mogą zostać skierowani przez starostę do wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem - w instytucjach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P. z 2004 r. Nr 35, poz. 617, M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833, M.P. z 2005 r. Nr 29 , poz.409; M.P z 2005 r. Nr 48, poz.665; M.P z 2005 r. Nr 70, poz.974.

wartości archiwalne:

 
Źródło: IFK Platforma Księgowych Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.