do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2021, data dodania: 21.10.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w pierwszym miesiącu pracy

PROBLEM

W trakcie miesiąca (październik 2021 r.) zatrudniliśmy pracownika, którego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznej premii regulaminowej określonej procentowo od faktycznie uzyskanej płacy zasadniczej. W październiku 2021 r. pracownik przebywał przez 1 dzień na urlopie wypoczynkowym. Czy wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych ustalamy z uwzględnieniem premii regulaminowej? Jeżeli tak, to w jaki sposób je obliczyć?

RADA

Tak. Przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy powinni Państwo uwzględnić premię regulaminową. Premia regulaminowa ustalona procentowo, której wysokość może być różna w poszczególnych miesiącach, jest zaliczana do składników zmiennych miesięcznych. Ponieważ Państwa pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego w pierwszym miesiącu pracy, należy uwzględnić premię regulaminową w wysokości, jaką faktycznie otrzymał za październik 2021 r. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik co do zasady powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy). W praktyce faktycznego ustalenia wynagrodzenia za urlop dokonuje się wówczas, gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia. W przypadku gdy pracownik pobiera wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia, za miesiąc, w którym przebywał na urlopie wypoczynkowym, zachowuje on prawo do wynagrodzenia w takiej wysokości, jaka należałaby mu się, gdyby fizycznie przepracował cały miesiąc. Jeżeli jednak pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak np. premia regulaminowa, inna premia miesięczna, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych czy dodatki za pracę w nocy, to należy je uwzględnić, obliczając wynagrodzenie za czas, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Składniki zmienne trzeba przyjąć w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczął on urlop. W razie dużej rozbieżności w wypłaconych składnikach okres uwzględniony przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego może zostać przedłużony do 12 miesięcy (np. w przepisach wewnątrzzakładowych lub w umowie o pracę).

Rodzaj wypłacanej premii a wliczanie jej do wynagrodzenia urlopowego. Pracodawca, ustalając, czy premia powinna zostać uwzględniona w średniej urlopowej, musi zwrócić uwagę na jej charakter. W zależności od tego:

  • czy jest ona składnikiem roszczeniowym czy uznaniowym, a więc zależnym od swobodnej decyzji pracodawcy, lub
  • za jaki okres przysługuje,

należy przeanalizować, czy zostanie uwzględniona przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Premii uznaniowych oraz nieperiodycznych nie powinno się przyjmować do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Dotyczy to również premii regulaminowej przysługującej pracownikowi za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Wynagrodzenie urlopowe w miesiącu podjęcia pracy. Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych dla pracownika, który w pierwszym miesiącu zatrudnienia korzystał z urlopu wypoczynkowego, są nieco inne. Nie ma bowiem możliwości uwzględnienia składników zmiennych z 3 poprzednich miesięcy, ponieważ okres zatrudnienia jest krótszy. W takiej sytuacji wynagrodzenie urlopowe ustalamy ze zmiennych składników, faktycznie należnych za ten miesiąc.

WAŻNE

Pracownik, który w pierwszym miesiącu pracy przebywał na urlopie wypoczynkowym, otrzymuje wynagrodzenie urlopowe naliczone na podstawie składników stałych i zmiennych, przy czym składniki zmienne należy przyjąć z miesiąca, w którym podjął zatrudnienie.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od 11 października 2021 r. będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4217 zł brutto oraz premię regulaminową do 25% wynagrodzenia zasadniczego. Premia regulaminowa jest uzależniona od faktycznie przepracowanego czasu. W październiku br. pracownik skorzystał z jednego dnia urlopu na żądanie. Od 11 do 31 października pracownik powinien przepracować 120 godzin. Faktycznie przepracował 112 godzin, a przez 8 godzin przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Norma czasu pracy w październiku br. obowiązująca tego pracownika wynosiła 168 godzin. Za przepracowanie pełnego miesiąca pracownik zachowuje prawo do premii regulaminowej w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego. Za przepracowanie mniejszej liczby godzin pracownik otrzymuje premię obliczoną proporcjonalnie.

Premię za faktycznie przepracowany czas w październiku 2021 r. nowo zatrudnionego pracownika pracodawca ustala w następujący sposób:

  • [(112 godz. x 25%) : 168 godz.] x 100% = 16,67%.

Pracownik otrzyma wynagrodzenie za październik 2021 r. składające się ze składników obliczonych w następujący sposób:

Krok 1. Ustalenie wynagrodzenia za 1 godzinę (§ 12 rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzeń): 4217 zł : 168 godz. = 25,10 zł.

Krok 2. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany (od 1 do 10 października 2021 r.): 25,10 zł x 48 godz. = 1204,80 zł.

Krok 3. Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego ze składników stałych: 25,10 zł x 8 godz. = 200,80 zł.

Krok 4. Ustalenie wynagrodzenia za czas przepracowany (od 11 do 31 października 2021 r., z wyłączeniem wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników stałych): 2811,40 zł (4217 zł - 1204,80 zł - 200,80 zł).

Krok 5. Ustalenie wysokości premii: 468,66 zł (2811,40 zł x 16,67%).

Krok 6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych:

a) 468,66 zł : 112 godz. = 4,18 zł (stawka za 1 godzinę),

b) 4,18 zł x 8 godz. = 33,44 zł (wynagrodzenie urlopowe).

Pracownik otrzyma za październik br. wynagrodzenie w łącznej wysokości 3514,30 zł (200,80 zł + 2811,40 zł + 468,66 zł + 33,44 zł).

Premia regulaminowa wypłacana za czas urlopu. Pracodawca powinien uwzględnić premię regulaminową przy wyliczaniu średniej urlopowej nawet w sytuacji, gdy pracownik zachowuje do niej prawo, przebywając na urlopie wypoczynkowym. Tylko wyjątkowo pracodawca może zrezygnować z wliczania premii regulaminowej do średniej urlopowej. Na podstawie wewnątrzzakładowych postanowień pracodawca może nie wypłacać wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jeżeli za czas korzystania z urlopu pracownik otrzyma premię w wysokości co najmniej równej wynagrodzeniu urlopowemu ustalonemu według ogólnych zasad.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

  • § 6-9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

  • § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927

Anna Frączek

specjalista ds. kadr i płac, praktyk z zakresu prawa pracy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK