do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 18.08.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak traktować podatkowo wydatki na wytworzenie programu komputerowego przez własnych pracowników

PROBLEM

W spółce z o.o. powstaje program komputerowy, który tworzą jej pracownicy. Na wydatki z nim związane składają się:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • koszty dzierżawy serwera, na którym program komputerowy jest tworzony,
 • koszty koniecznych certyfikatów dla tworzonego programu komputerowego.

Wydatki poczynione na tworzenie programu nie są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodu spółki, ale są księgowane jako inwestycja w aktywa przedsiębiorstwa. Czy poniesione przez spółkę wydatki na wytworzenie programu komputerowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia czy też powinny być odnoszone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne (od wartości niematerialnej i prawnej, którą ma być program komputerowy)?

RADA

Wydatki na wytworzenie programu komputerowego można zaliczyć wprost do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wytworzony przez spółkę program komputerowy nie może być traktowany dla celów podatku dochodowego jako wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji, gdyż nie został on uzyskany w drodze jego nabycia od innego podmiotu, a został wytworzony (zob. art. 16b updop). Tym samym wydatki poniesione na jego powstanie nie są odnoszone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 16 ust. 1 pkt 1 updop).

Ważne

Nawet jeśli dla celów rachunkowych wytworzony program komputerowy zostanie uznany za aktywa niematerialne i prawne, to podatkowo nie będzie on tak traktowany.

Wydatki bezpośrednio poniesione przez spółkę na rzecz wytworzenia programu komputerowego mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodu w chwili ich poniesienia, gdyż nie będą podlegały amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna (nie są uznawane za taką wartość). Podstawą uznania za koszt podatkowy jest tu zatem art. 15 ust. 1 updop. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.326.2019.1.AK).

Zatem nakłady poczynione na wytworzenie przez podatnika (spółkę) programu komputerowego w postaci:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • kosztów dzierżawy serwera, na którym program komputerowy jest tworzony,
 • kosztów koniecznych certyfikatów dla tworzonego programu komputerowego

- należy zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Są to tzw. koszty pośrednie potrącane w dacie ich poniesienia. W tym przypadku nie można bowiem przyporządkować konkretnej wartości kosztu wytworzenia do konkretnej wartości sprzedaży dokonanej przez spółkę w danym roku podatkowym.

Moment uznania za koszt podatkowy zakupu certyfikatów i dzierżawy serwera

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d updop). Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4a i 4f-4h updop, uważa się:

 • dzień, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo

 • dzień, w którym ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Wyjątkiem będą sytuacje dotyczące ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e updop).

Podsumowując, w przypadku zakupu certyfikatów i dzierżawy serwera dla momentu uznania tych wydatków za koszt podatkowy, właściwym będzie dzień, na który spółka ujęła koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowała) na podstawie otrzymanej faktury. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli poniesione wydatki na zakup certyfikatów i dzierżawy serwera dotyczyłby okresu przekraczającego rok podatkowy), to poniesione wydatki będą stanowić koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą.

Przykład

Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Poniosła ona wydatki na zakup certyfikatów za okres od lipca 2021 r. do czerwca 2023 r. W tej sytuacji wydatki te staną się kosztem spółki:

 • w 2021 r. w wysokości ¼ poniesionych wydatków,

 • w 2022 r. w wysokości ½ poniesionych wydatków i w

 • 2023 r. w wysokości ¼ poniesionych wydatków).

Spółka jest także obciążana miesięcznie kosztami dzierżawy serwera. W tej sytuacji co miesiąc do kosztów podatkowych zalicza poszczególne faktury za dzierżawę.

Moment uznania za koszt podatkowy wydatków na pracowników

Inaczej będą traktowane koszty pracownicze w postaci wynagrodzeń programistów/informatyków pracujących przy tworzeniu programu komputerowego. Wydatki takie należy zaliczać w koszty uzyskania przychodów zgodnie z regułami wskazanymi w treści art. 15 ust. 4g updop. Zasady zawarte w tym przepisie wyłączają ogólne zasady potrącalności kosztów bez względu na charakter (powiązanie) kosztów z przychodami. Należności z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne. Warunkiem jest, by zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop. Oznacza to, że pracodawcy, którzy terminowo wypłacają ww. należności, mogą je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu, za który są należne (czyli na zasadzie memoriałowej).

Zatem jeżeli wynagrodzenia programistów/informatyków pracujących przy tworzeniu programu komputerowego są wypłacane (lub postawione do dyspozycji) w terminie, to spółka powinna te wydatki zaliczyć w koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne. Natomiast w przypadku niedochowania tego terminu w dacie ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 15 ust. 4d, 4e i 4g, art. 16 ust. 1 pkt 57 art. 16b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK