do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak dokonywać zapłaty za faktury za paliwo

  data dodania: 25.02.2020

 • Umowa zlecenia zawarta z nierezydentem a możliwość zastosowania ulgi „bez PIT dla młodych”

  data dodania: 17.01.2020

 • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w miesiącu przekroczenia I progu podatkowego w 2020 r.

  data dodania: 17.12.2019

 • Czy wartość świadczeń z zfśs należy wliczyć do zwolnienia z PIT dla młodych podatników

  data dodania: 17.10.2019

 • Czy do celów obliczenia średniej urlopowej premie procentowe trzeba przeliczyć w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej od 2019 r.

  data dodania: 18.10.2018

  (?) Wynagrodzenie części naszych pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy stanowi wynagrodzenie zasadnicze w kwocie minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok (w umowie znajduje się zapis słowny) i miesięczne premie regulaminowe wyrażone procentowo. Wysokość premii jest zmienna, ale zawsze obliczana od pełnej wysokość płacy zasadniczej (taki zapis zawierają umowy o pracę). Ponieważ sporządzamy plany budżetowe na przyszły rok, mamy następujące pytanie - czy w związku ze zmianą minimalnej płacy od 1 stycznia 2019 r. powinniśmy przeliczyć premie regulaminowe ustalane od minimalnego wynagrodzenia do celów obliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop w 2019 r.? Wynagrodzenie urlopowe ustalamy na podstawie składników zmiennych

 • Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

  data dodania: 06.09.2018

 • Jak biuro rachunkowe może składać pliki JPK_VAT za klienta

  data dodania: 25.01.2018

 • Jakie konsekwencje dla pracodawców ma sporządzenie za pracownika zeznania rocznego przez urząd skarbowy

  data dodania: 24.03.2017

  Od 15 marca 2017 r. osoby fizyczne mogą wnioskować do urzędu skarbowego o wypełnienie za nie rozliczenia rocznego PIT-37. Po raz pierwszy mogą skorzystać z tej możliwości podatnicy zobowiązani do złożenia rozliczenia rocznego za 2016 r. W wyniku tych zmian zlikwidowano obowiązek sporządzania przez płatników (w szczególności przez pracodawców) rocznych obliczeń podatku PIT-40.

 • Jak stosować nowe oświadczenie PIT-2 przy ustalaniu zaliczki na podatek w 2017 r.

  data dodania: 01.02.2017

  Pracownik, który przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2, zasadniczo zapłaci niższy podatek od wynagrodzenia. Płatnik przy obliczaniu miesięcznego podatku zastosuje bowiem kwotę zmniejszającą zobowiązanie wobec fiskusa w wysokości 46,33 zł. Jeżeli jednak w 2017 r. przychody pracownika przekroczą I przedział skali podatkowej, tj. 85 528 zł, płatnik zaprzestanie naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Stanie się tak mimo braku zmiany stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia.

 • Jak pozyskać banderole legalizacyjne na wyroby tytoniowe od 1 marca 2017 r.

  data dodania: 31.01.2017

  1 marca 2017 r. sprzedawcy wyrobów tytoniowych rozpoczną procedurę pozyskania i naklejenia nowych banderoli legalizacyjnych na niektóre wyroby tytoniowe. Do czasu naklejenia znaków ważnych w 2017 r. nie będzie można sprzedawać towarów ze starymi banderolami z 2016 r. Nałożenie się w tym czasie na siebie dwóch zdarzeń, tj. ustawowej utraty ważności części banderoli tytoniowych i reformy KAS, może nieznacznie opóźnić proces pozyskiwania i naklejania banderoli legalizacyjnych.

 • Jak liczyć umowy na czas określony, jeżeli pracownik był zatrudniony przed zmianą przepisów przypadającą od 22 lutego 2016 r.

  data dodania: 11.01.2017

  Pracownik był zatrudniony od 1 sierpnia do 30 października 1997 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony. Następnie pracował u nas od 31 października 1997 r. do 31 maja 2014 r. na umowę na czas nieokreślony. Ponownie zatrudniliśmy go od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. na umowę na czas określony. Ile umów na czas określony możemy podpisać jeszcze z tym pracownikiem i na jaki maksymalnie czas?

 • Jakie koszty sądowe poniesie pracodawca po zmianie opłat za pełnomocników

  data dodania: 16.11.2016

  Pracodawca, decydując się na proces z pracownikiem, powinien skalkulować, jakie wydatki poniesie, gdy nie uda mu się wygrać sprawy, i w tym kontekście rozważyć ugodowe zakończenie sporu. W przypadku przegranej sprawy sądowej pracodawca zostaje bowiem obciążony jej kosztami. Jeżeli spór rozpoczął swój bieg przed 27 października 2016 r. i pracownik korzysta z pełnomocnika z wyboru, zasadniczo stawki są o 25% wyższe w stosunku do obecnie obowiązujących. W przypadku gdy sprawa została wszczęta przed 2 listopada 2016 r. i pracownik korzysta z pełnomocnika z urzędu, stawki dotyczące niektórych spraw są wyższe nawet o 100%.

 • Jak wypłacać wynagrodzenie za wykonanie zlecenia po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

  data dodania: 02.11.2016

  Zatrudniamy zleceniobiorców na umowy dłuższe niż 1 miesiąc. Zdarza się, że w niektórych miesiącach trwania umowy osoby te nie wykonują pracy. Dodatkowo obieg dokumentów związanych z wypłatą wynagrodzeń za wykonywanie zlecenia zajmuje w naszej firmie dużo czasu i może się zdarzyć, że zleceniobiorca nie otrzyma pensji raz w miesiącu. Czy po zmianach od 1 stycznia 2017 r. w zakresie zapewnienia zleceniobiorcom minimalnej stawki godzinowej i wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu takie sytuacje będą dopuszczalne?

 • Od czego zależy wysokość wynagrodzenia menedżera zarządzającego spółką z udziałem Skarbu Państwa

  data dodania: 02.11.2016

  Zasady wynagradzania menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa od 9 września 2016 r. ustala uchwała walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników takich spółek. Zgodnie z nowymi zasadami wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, będącej wynagrodzeniem uzupełniającym za rok obrotowy spółki.

 • Kiedy nie będzie przysługiwała płaca minimalna zatrudnionym na zlecenie i samozatrudnionym

  data dodania: 12.10.2016

  Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy i samozatrudnieni będą uprawnieni do minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 13 zł za godzinę wykonywania pracy. Gwarancja minimalnej stawki nie będzie dotyczyć jednak m.in. osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i jednocześnie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne. Minimalna stawka godzinowa nie ma też zastosowania do przedsiębiorców, którzy w ramach umowy o świadczenie usług korzystają z pracy innych osób.

 • Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie na inne świadczenia w 2017 r.

  data dodania: 04.10.2016

  W 2017 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2000 zł brutto, tj. o 150 zł więcej niż w 2016 r. Będzie ona taka sama również dla pracowników w pierwszym roku pracy (obecnie wynosi 80% minimalnej płacy). Przy założeniu, że w 2017 r. wysokość składek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wynagrodzenia do wypłaty nie ulegnie zmianie, minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1459,48 zł (w porównaniu z 2016 r. będzie wyższe o ok. 104 zł).

 • Kiedy przedawnia się możliwość skorzystania z obniżenia wpłaty na PFRON

  data dodania: 08.09.2016

  Korzystamy z obniżenia wpłat na PFRON, kupując usługi od pracodawcy, który jest uprawniony do wystawiania informacji w tym zakresie. W sierpniu 2016 r. otrzymaliśmy korekty kilku informacji o obniżeniu wpłaty na PFRON za okres ostatnich 3 lat (zarówno zwiększające, jak i zmniejszające kwotę ulgi). Korekta była wynikiem czynności sprawdzających sprzedającego pracodawcy przez PFRON. Z obniżenia wpłat korzystaliśmy na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 1999 r., a więc kwotę obniżenia musieliśmy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od uzyskania informacji o obniżeniu. Czy w tej sytuacji powinniśmy dokonać korekty, uwzględniając nowe kwoty obniżenia za okres ostatnich 3 lat, czy może uległy one przedawnieniu?

 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzeń pracowników po zmianie przepisów od 8 września 2016 r.

  data dodania: 26.08.2016

  Przy zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej, który nastąpił od 8 września 2016 r., pracodawca będzie przekazywał zajęte wynagrodzenie pracownicze na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie tego pierwszeństwa, wpłata zajętego wynagrodzenia nastąpi na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Zatem o właściwości organu egzekucyjnego zobowiązanego do prowadzenia łącznej egzekucji, tak jak dotychczas, nie będzie decydował sąd, lecz wprost ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

 • Jak po zmianach będą wynagradzani menedżerowie w spółkach Skarbu Państwa

  data dodania: 01.08.2016

  Zasady wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, dotychczas uregulowane w ustawie kominowej, będzie określać ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Menedżerowie na kontraktach cywilnoprawnych nie będą w żaden sposób wyłączeni spod zakresu ustawy kominowej, a zatem ich wynagrodzenia będą objęte ograniczeniami wynikającymi z tej ustawy. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 • Co się zmieni w zgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców

  data dodania: 16.05.2016

  Od 19 maja 2016 r. obowiązują zmiany przepisów, dzięki którym przedsiębiorca rozpoczynający działalność będzie mógł zgłosić się do ubezpieczeń ZUS już na etapie rejestracji firmy w CEIDG. W praktyce jednak skorzystanie z tego uprawnienia będzie możliwe dopiero od 19 maja 2017 r., czyli po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

 • Na czym polegają zmiany w udzielaniu pełnomocnictw w sprawach podatkowych w 2016 r.

  data dodania: 12.04.2016

  Od 1 stycznia 2016 r. można ustanowić pełnomocnika dla nieobecnej osoby lub niemogącej prawidłowo działać firmy (np. z uwagi na brak zarządu). Natomiast od 1 lipca 2016 r. płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważni do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

 • Czy do limitu umów na czas określony należy wliczać umowę na czas wykonania określonej pracy zawartą przed zmianą przepisów

  data dodania: 29.03.2016

  Pracownik był zatrudniony u nas na okres próbny (od stycznia do marca 2015 r.), potem na podstawie umowy na czas określony (od kwietnia do grudnia 2015 r.). Od początku stycznia 2016 r. pracuje na podstawie umowy na czas wykonania określonej pracy (umowa związana z nadzorem nad inwestycją - zapewne zakończy się w październiku lub listopadzie 2016 r.). Czy jeżeli później nadal będziemy chcieli zatrudniać tę osobę, to będzie możliwe zawarcie z nią umowy na czas określony?

 • Kiedy trzeba zmienić informację o warunkach zatrudnienia w związku z nowymi okresami wypowiedzenia umów na czas określony

  data dodania: 17.03.2016

  Na skutek wydłużenia okresów wypowiedzenia umów na czas określony od 22 lutego 2016 r. pracodawcy musieli zmienić pracownikom informację o warunkach zatrudnienia. Zmiany tej trzeba będzie dokonać najpóźniej do 22 marca 2016 r. w przypadku pracowników, którzy mają podaną informację o warunkach zatrudnienia poprzez wskazanie przepisów.

 • Na czym polegają zmiany w udzielaniu pełnomocnictw w sprawach podatkowych w 2016 r.

  data dodania: 29.02.2016

  Od 1 stycznia 2016 r. można ustanowić pełnomocnika dla nieobecnej osoby lub niemogącej prawidłowo działać firmy (np. z uwagi na brak zarządu). Natomiast od 1 lipca 2016 r. płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważni do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

 • Kiedy korzysta ze zwolnienia od akcyzy zużycie alkoholu do produkcji innych wyrobów

  data dodania: 23.02.2016

  Od 1 stycznia 2016 r. ze zwolnienia z obowiązku zapłaty akcyzy może korzystać producent, który w ramach prowadzonej działalności przekroczył normy zużycia alkoholu etylowego określone w decyzji organu podatkowego oraz gdy nie miał określonych norm w stosunku do całego zużycia. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest udowodnienie zużycia alkoholu zgodnie z przeznaczeniem. Zwolnienie dotyczy producentów, którzy zużywają alkohol m.in. do produkcji artykułów spożywczych, leków, octu.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK