do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak spółka powinna rozliczyć nieodpłatne udostępnienie komandytariuszowi samochodu również do celów prywatnych

  data dodania: 24.01.2018

  PROBLEM Spółka komandytowa oddała nieodpłatnie komandytariuszowi (osobie fizycznej) do dyspozycji samochód osobowy, który jest przedmiotem leasingu. Samochód wykorzystywany jest przez komandytariusza również do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. Komandytariusz nie jest pracownikiem

 • Kiedy fundacja powinna rozpoznać przychód z wykorzystywania otrzymanego nieodpłatnie lokalu w celach komercyjnych

  data dodania: 08.12.2017

  PROBLEM Naszej fundacji zostało nieodpłatnie udostępnione przez osoby trzecie piętro budynku składające się z trzech lokali. Wykorzystujemy je do celów statutowych. W związku tym, że fundacja chciałby podreperować swój budżet, zamierzamy wynająć jeden z pokoi w celach komercyjnych. Czy w takiej sytuacji powinniśmy

 • Czy wspólnik otrzymujący pieniądze z tytułu zmniejszenia jego wkładu w spółce jawnej uzyskuje przychód z działalności gospodarczej – interpretacja MF

  data dodania: 06.12.2017

  Wspólnik, który otrzymał środki pieniężne od spółki jawnej z tytułu zmniejszenia jego wkładu w tej spółce, uzyskuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy dwa posiłki profilaktyczne w ciągu dnia stanowią przychód pracownika

  data dodania: 25.10.2017

  PROBLEM Naszym pracownikom zgodnie z przepisami bhp przysługują w okresie zimowym posiłki profilaktyczne. Jeśli będziemy im zapewniać dwa posiłki dziennie, to czy po ich stronie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu? RADA Wartość drugiego posiłku zagwarantowanego pracownikowi stanowi dla niego

 • Kiedy powstają przychody w przypadku refakturowania kosztów mediów

  data dodania: 17.10.2017

  PROBLEM Spółka X wynajmuje spółce Y magazyn. Poza czynszem najmu spółka X obciąża spółkę Y kosztami mediów, wystawiając refaktury. Kiedy spółka X powinna rozpoznawać przychody z tytułu refaktur kosztów mediów? RADA Przychody z tytułu refakturowania kosztów mediów spółka X powinna rozpoznawać w ostatnich dniach

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji

  data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Zawarłem umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który przyjechał do Polski w połowie 2017 r. Zlecone przeze mnie czynności były wykonywane na terytorium Polski. Zleceniobiorca do rozliczenia nie przedłożył żadnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Jako zleceniodawca mam wątpliwość, czy wypłacając zleceniobiorcy

 • Czy nieoprocentowana pożyczka od udziałowca jest przychodem

  data dodania: 06.06.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę od udziałowca (osoby fizycznej). Z pożyczki mają być finansowane inwestycje spółki. Czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca wiąże się z powstaniem dla spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń? RADA Tak, otrzymanie

 • Czy w związku z przekazaniem majątku wspólnikom w zamian za umorzone udziały powstanie przychód dla likwidowanej spółki

  data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. rozważają jej likwidację. W związku z tym planują umorzenie udziałów, co może następować również w formie niepieniężnej (przekazanie majątku spółki wspólnikom). Czy w wyniku przekazania takiego majątku na rzecz wspólników w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym

 • Jak skorygować w pkpir przychód w związku z przyjęciem zwrotu towaru

  data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM W kwietniu 2017 r. wystawiłem fakturę korygującą do sprzedaży z 10 stycznia 2017 r. Korekta spowodowana jest przyjęciem zwrotu towaru, który miał miejsce w kwietniu 2017 r. W związku z korektą mój przychód zmniejszył się o 900 zł. Kiedy mam skorygować przychód w pkpir – w kwietniu 2017 r. czy może powinienem

 • Czy karty podarunkowe przedpłacone przyznawane z okazji świąt Wielkiejnocy należy doliczyć do przychodu pracowników

  data dodania: 16.03.2017

  Z okazji świąt Wielkiejnocy chcemy pod koniec marca 2017 r. obdarować pracowników naszej firmy kartami podarunkowymi przedpłaconymi z możliwością wypłaty gotówki z bankomatu. Karty będą finansowane ze środków zfśs. Czy od przekazanych świadczeń powinniśmy naliczyć składki ZUS i podatek? Rozliczeń w tym zakresie będziemy dokonywać w kwietniu br., zgodnie z ustalonym w naszej firmie terminem płatności wynagrodzeń na 10. dzień miesiąca.

 • Czy umorzenie długu powoduje u poręczyciela powstanie przychodu

  data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM W 2006 r. sp. z o.o. zawarła z bankiem umowę kredytową. Zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel in blanco spółki oraz jej wspólników (osób fizycznych), poręczony przez klienta mojego biura rachunkowego. Spółka stała się niewypłacalna. Zaprzestała spłacania rat kredytu. W związku z tym bank zwrócił się o

 • Czy pracownik uzyska przychód z tytułu zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  data dodania: 17.02.2017

  W lipcu 2016 r. otrzymaliśmy od pracownika oświadczenie o przekroczeniu w czerwcu 2016 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe u innego płatnika. W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z ZUS o konieczności skorygowania u tego pracownika podstawy wymiaru tych składek w lipcu i naliczenia ich od kwoty wskazanej w zawiadomieniu. Z przepisów rozporządzenia składkowego wynika, że w razie złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, w wyniku którego powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczony jest zobowiązany do spłaty całości tego zadłużenia. Jako pracodawca chcemy jednak opłacić swoją część składek, zgodnie z zasadami ich finansowania wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń

 • Jak zaewidencjonować w pkpir bony otrzymane od kontrahenta

  data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM W styczniu 2017 r. otrzymałem bony od jednej z hurtowni za wysokie zakupy dokonane w 2016 r. Bony mają wartość 300 zł i 100 zł. Pod koniec stycznia zapłaciłem tymi bonami za towar kupiony do prowadzonego przeze mnie sklepu. Czy te bony powinienem wpisać w pozostałe przychody w pkpir? Czy wydatki opłacone tymi bonami mogę

 • Jak rozliczyć otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za poprzednie lata

  data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. otrzymała zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2012–2014. Czy w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty należy skorygować zeznania CIT za te lata? Czy też otrzymaną nadpłatę spółka powinna zaliczyć do przychodów podatkowych bez korygowania tych zeznań? RADA Otrzymaną nadpłatę

 • Jak rozliczyć ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie nieobecności w pracy

  data dodania: 16.11.2016

  W naszej firmie pracownicy użytkują samochody służbowe o pojemności silnika do 1600 cm3 do celów prywatnych. Z tego tytułu doliczamy im co miesiąc do przychodu ryczałt w kwocie 250 zł. Pracownicy nie zwracają służbowych samochodów na czas ich nieobecności w pracy. Dotychczas od całego przychodu tych osób potrącaliśmy podatek i składki ZUS. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

 • Kiedy rozpoznać przychód z tytułu najmu opłaconego za rok z góry

  data dodania: 04.11.2016

  PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada w ewidencji środków trwałych lokal, który postanowiła wynająć innej firmie. W umowie najmu ustalono, że rok najmu trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Z tytułu najmu najemca zobowiązuje się uiszczać na rzecz wynajmującego roczny

 • Jak rozliczyć podatkowo zwrot części kapitału na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji

  data dodania: 04.11.2016

  PROBLEM Spółka akcyjna X posiada akcje imienne spółki akcyjnej Y. W maju 2016 r. sąd rejestrowy zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego spółki Y poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji tej spółki. W związku z tym spółka X otrzyma zwrot części kapitału. Jak podatkowo należy rozliczyć ten zwrot? RADA

 • Jak opodatkowana jest dzierżawa gruntu na cele rolnicze

  data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadząca działalność rolniczą dysponuje niewykorzystywanymi gruntami rolnymi. Ma zamiar przeznaczyć je do dzierżawy innym rolnikom (zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym) wyłącznie na cele rolnicze. Czy przychód uzyskany z dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? RADA

 • Jak ewidencjonować w pkpir koszty wysyłki towaru do klienta

  data dodania: 07.09.2016

  PROBLEM Prowadzę sklep internetowy. Jestem podatnikiem VAT. Wystawiam faktury sprzedaży, na których wyodrębniam koszt zakupu towaru i koszt jego wysyłki. Czy całość sprzedaży, czyli towar i koszt wysyłki, powinnam księgować w kolumnie 7 pkpir? RADA Tak, całość sprzedaży, w tym koszt wysyłki towaru do klienta, powinna Pani

 • Kiedy powstanie przychód w związku z otrzymaniem odsetek od kredytu kupieckiego

  data dodania: 07.09.2016

  PROBLEM W przypadku niektórych kontrahentów spółka zawiera porozumienia, na podstawie których wydłużany jest termin płatności za sprzedane wyroby. Porozumienia te są zawierane po dokonaniu sprzedaży wyrobu i wydaniu towaru. Za przesunięcie pierwotnego terminu płatności za sprzedany produkt (czyli udzielenie kredytu

 • Jak powiadomić ZUS o wysokości przychodu osób pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne

  data dodania: 28.04.2016

  Płatnicy składek zatrudniający osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny muszą sporządzić i przekazać do ZUS zaświadczenia o kwocie uzyskanego przez te osoby przychodu. Rok rozliczeniowy dla tych osób trwa od 1 marca poprzedniego roku do końca lutego roku bieżącego. W 2016 r. przedsiębiorcy mają czas na przekazanie zaświadczeń do 31 maja.

 • Kiedy należy opodatkować nieodpłatne świadczenia – najnowsza wykładnia organów podatkowych

  data dodania: 22.04.2016

  W efekcie wyroków sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) organy podatkowe zmieniły sposób interpretowania przepisów o nieodpłatnych świadczeniach. Obecnie domagają się pobrania podatku dochodowego od bonusu pracowniczego przede wszystkim wtedy, gdy jego przyznania nie można uzasadnić potencjalną korzyścią dla pracodawcy (np. efektywniejszym wykonaniem zadania przez pracownika). Podatku nie należy pobierać, gdy wartości nieodpłatnego świadczenia nie można przypisać konkretnemu pracownikowi. Organy podatkowe odeszły bowiem od ryczałtowego rozliczania tego rodzaju świadczeń.

 • Czy pracodawca musi przekazać do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu pracownika emeryta

  data dodania: 09.02.2016

  PROBLEM W naszym zakładzie pracy zatrudniamy kilku emerytów i rencistów. W każdym roku do końca lutego sporządzamy zaświadczenia dla ZUS o wysokości przychodu, który im wypłaciliśmy w roku poprzednim. Odbiór zaświadczeń pracownicy kwitują nam na liście. Czy jest to wystarczające dla celów rozliczenia tego przychodu, czy

 • Jak rozliczyć nagrody przyznawane klientom w związku ze sprzedażą premiową

  data dodania: 27.01.2016

  PROBLEM Naszym klientom, głównie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, będziemy przyznawać nagrody w związku ze sprzedażą premiową towarów. Z programu wyłączeni są nasi pracownicy i osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wartość nagród waha się od 30 do 900 zł. Jak należy postąpić, jeżeli

 • Jak ustalić wielkość przychodu powstałego po likwidacji spółki

  data dodania: 28.12.2015

  PROBLEM Wspólnicy (osoby prawne) spółki z o.o. posiadają po 50% udziałów, które nabyli za cenę 1 mln zł każdy. Obecnie przez wzgląd na niekorzystną koniunkturę postanowili o rozwiązaniu spółki. Wskutek tego dojdzie do podziału majątku likwidowanego przedsiębiorstwa. Po zaspokojeniu wierzycieli pozostały majątek zostanie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK