do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy przedawnione zobowiązanie stanowi przychód podatnika

  data dodania: 09.07.2018

  Zobowiązanie, które podatnik miał do zapłaty, właśnie się przedawniło. Czy w tej sytuacji powinien rozpoznać u siebie przychód?

 • Jak zaewidencjonować w pkpir wydatek na szkolenie, do którego otrzymano dofinansowanie

  data dodania: 29.06.2018

  PROBLEM Prowadzę pkpir. Otrzymałem wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki wypłacił Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie to polega na dofinansowaniu usługi szkoleniowej dla przedsiębiorcy i jego pracowników. Dofinansowanie usługi

 • Czy po stronie wspólników spółki jawnej powstaje przychód w związku z jej przekształceniem w spółkę z o.o.

  data dodania: 30.05.2018

  PROBLEM Wspólnikami spółki jawnej są trzy osoby fizyczne (zamieszkałe w Polsce). Wspólnicy są opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Wspólnicy planują przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z planowaną zmianą formy prawnej spółki wartość nominalna udziałów

 • Czy zaliczki powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej

  data dodania: 30.05.2018

  PROBLEM Lekarz stomatolog, który jest zwolniony z VAT, wykonuje zabiegi wszczepiania implantów. Ponieważ implanty trzeba zamówić, a są one bardzo drogie - pobiera się zaliczkę. Kwotę zaliczki nabija się na kasę fiskalną. Rozliczenie tej zaliczki (zabieg wszczepienia) następuje czasami w innym miesiącu. Niekiedy nie dochodzi do

 • Jak spółka powinna rozliczyć nieodpłatne udostępnienie komandytariuszowi samochodu również do celów prywatnych

  data dodania: 24.01.2018

  PROBLEM Spółka komandytowa oddała nieodpłatnie komandytariuszowi (osobie fizycznej) do dyspozycji samochód osobowy, który jest przedmiotem leasingu. Samochód wykorzystywany jest przez komandytariusza również do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. Komandytariusz nie jest pracownikiem

 • Kiedy fundacja powinna rozpoznać przychód z wykorzystywania otrzymanego nieodpłatnie lokalu w celach komercyjnych

  data dodania: 08.12.2017

  PROBLEM Naszej fundacji zostało nieodpłatnie udostępnione przez osoby trzecie piętro budynku składające się z trzech lokali. Wykorzystujemy je do celów statutowych. W związku tym, że fundacja chciałby podreperować swój budżet, zamierzamy wynająć jeden z pokoi w celach komercyjnych. Czy w takiej sytuacji powinniśmy

 • Czy wspólnik otrzymujący pieniądze z tytułu zmniejszenia jego wkładu w spółce jawnej uzyskuje przychód z działalności gospodarczej – interpretacja MF

  data dodania: 06.12.2017

  Wspólnik, który otrzymał środki pieniężne od spółki jawnej z tytułu zmniejszenia jego wkładu w tej spółce, uzyskuje przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

 • Czy dwa posiłki profilaktyczne w ciągu dnia stanowią przychód pracownika

  data dodania: 25.10.2017

  PROBLEM Naszym pracownikom zgodnie z przepisami bhp przysługują w okresie zimowym posiłki profilaktyczne. Jeśli będziemy im zapewniać dwa posiłki dziennie, to czy po ich stronie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu? RADA Wartość drugiego posiłku zagwarantowanego pracownikowi stanowi dla niego

 • Kiedy powstają przychody w przypadku refakturowania kosztów mediów

  data dodania: 17.10.2017

  PROBLEM Spółka X wynajmuje spółce Y magazyn. Poza czynszem najmu spółka X obciąża spółkę Y kosztami mediów, wystawiając refaktury. Kiedy spółka X powinna rozpoznawać przychody z tytułu refaktur kosztów mediów? RADA Przychody z tytułu refakturowania kosztów mediów spółka X powinna rozpoznawać w ostatnich dniach

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji

  data dodania: 21.09.2017

  PROBLEM Zawarłem umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który przyjechał do Polski w połowie 2017 r. Zlecone przeze mnie czynności były wykonywane na terytorium Polski. Zleceniobiorca do rozliczenia nie przedłożył żadnego certyfikatu rezydencji podatkowej. Jako zleceniodawca mam wątpliwość, czy wypłacając zleceniobiorcy

 • Czy nieoprocentowana pożyczka od udziałowca jest przychodem

  data dodania: 06.06.2017

  PROBLEM ABC sp. z o.o. otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę od udziałowca (osoby fizycznej). Z pożyczki mają być finansowane inwestycje spółki. Czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca wiąże się z powstaniem dla spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń? RADA Tak, otrzymanie

 • Czy w związku z przekazaniem majątku wspólnikom w zamian za umorzone udziały powstanie przychód dla likwidowanej spółki

  data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Wspólnicy spółki z o.o. rozważają jej likwidację. W związku z tym planują umorzenie udziałów, co może następować również w formie niepieniężnej (przekazanie majątku spółki wspólnikom). Czy w wyniku przekazania takiego majątku na rzecz wspólników w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym

 • Jak skorygować w pkpir przychód w związku z przyjęciem zwrotu towaru

  data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM W kwietniu 2017 r. wystawiłem fakturę korygującą do sprzedaży z 10 stycznia 2017 r. Korekta spowodowana jest przyjęciem zwrotu towaru, który miał miejsce w kwietniu 2017 r. W związku z korektą mój przychód zmniejszył się o 900 zł. Kiedy mam skorygować przychód w pkpir – w kwietniu 2017 r. czy może powinienem

 • Czy karty podarunkowe przedpłacone przyznawane z okazji świąt Wielkiejnocy należy doliczyć do przychodu pracowników

  data dodania: 16.03.2017

  Z okazji świąt Wielkiejnocy chcemy pod koniec marca 2017 r. obdarować pracowników naszej firmy kartami podarunkowymi przedpłaconymi z możliwością wypłaty gotówki z bankomatu. Karty będą finansowane ze środków zfśs. Czy od przekazanych świadczeń powinniśmy naliczyć składki ZUS i podatek? Rozliczeń w tym zakresie będziemy dokonywać w kwietniu br., zgodnie z ustalonym w naszej firmie terminem płatności wynagrodzeń na 10. dzień miesiąca.

 • Czy umorzenie długu powoduje u poręczyciela powstanie przychodu

  data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM W 2006 r. sp. z o.o. zawarła z bankiem umowę kredytową. Zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel in blanco spółki oraz jej wspólników (osób fizycznych), poręczony przez klienta mojego biura rachunkowego. Spółka stała się niewypłacalna. Zaprzestała spłacania rat kredytu. W związku z tym bank zwrócił się o

 • Czy pracownik uzyska przychód z tytułu zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  data dodania: 17.02.2017

  W lipcu 2016 r. otrzymaliśmy od pracownika oświadczenie o przekroczeniu w czerwcu 2016 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe u innego płatnika. W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z ZUS o konieczności skorygowania u tego pracownika podstawy wymiaru tych składek w lipcu i naliczenia ich od kwoty wskazanej w zawiadomieniu. Z przepisów rozporządzenia składkowego wynika, że w razie złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, w wyniku którego powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczony jest zobowiązany do spłaty całości tego zadłużenia. Jako pracodawca chcemy jednak opłacić swoją część składek, zgodnie z zasadami ich finansowania wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń

 • Jak zaewidencjonować w pkpir bony otrzymane od kontrahenta

  data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM W styczniu 2017 r. otrzymałem bony od jednej z hurtowni za wysokie zakupy dokonane w 2016 r. Bony mają wartość 300 zł i 100 zł. Pod koniec stycznia zapłaciłem tymi bonami za towar kupiony do prowadzonego przeze mnie sklepu. Czy te bony powinienem wpisać w pozostałe przychody w pkpir? Czy wydatki opłacone tymi bonami mogę

 • Jak rozliczyć otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za poprzednie lata

  data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. otrzymała zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2012–2014. Czy w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty należy skorygować zeznania CIT za te lata? Czy też otrzymaną nadpłatę spółka powinna zaliczyć do przychodów podatkowych bez korygowania tych zeznań? RADA Otrzymaną nadpłatę

 • Jak rozliczyć ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie nieobecności w pracy

  data dodania: 16.11.2016

  W naszej firmie pracownicy użytkują samochody służbowe o pojemności silnika do 1600 cm3 do celów prywatnych. Z tego tytułu doliczamy im co miesiąc do przychodu ryczałt w kwocie 250 zł. Pracownicy nie zwracają służbowych samochodów na czas ich nieobecności w pracy. Dotychczas od całego przychodu tych osób potrącaliśmy podatek i składki ZUS. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

 • Kiedy rozpoznać przychód z tytułu najmu opłaconego za rok z góry

  data dodania: 04.11.2016

  PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada w ewidencji środków trwałych lokal, który postanowiła wynająć innej firmie. W umowie najmu ustalono, że rok najmu trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Z tytułu najmu najemca zobowiązuje się uiszczać na rzecz wynajmującego roczny

 • Jak rozliczyć podatkowo zwrot części kapitału na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji

  data dodania: 04.11.2016

  PROBLEM Spółka akcyjna X posiada akcje imienne spółki akcyjnej Y. W maju 2016 r. sąd rejestrowy zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego spółki Y poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji tej spółki. W związku z tym spółka X otrzyma zwrot części kapitału. Jak podatkowo należy rozliczyć ten zwrot? RADA

 • Jak opodatkowana jest dzierżawa gruntu na cele rolnicze

  data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadząca działalność rolniczą dysponuje niewykorzystywanymi gruntami rolnymi. Ma zamiar przeznaczyć je do dzierżawy innym rolnikom (zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym) wyłącznie na cele rolnicze. Czy przychód uzyskany z dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? RADA

 • Jak ewidencjonować w pkpir koszty wysyłki towaru do klienta

  data dodania: 07.09.2016

  PROBLEM Prowadzę sklep internetowy. Jestem podatnikiem VAT. Wystawiam faktury sprzedaży, na których wyodrębniam koszt zakupu towaru i koszt jego wysyłki. Czy całość sprzedaży, czyli towar i koszt wysyłki, powinnam księgować w kolumnie 7 pkpir? RADA Tak, całość sprzedaży, w tym koszt wysyłki towaru do klienta, powinna Pani

 • Kiedy powstanie przychód w związku z otrzymaniem odsetek od kredytu kupieckiego

  data dodania: 07.09.2016

  PROBLEM W przypadku niektórych kontrahentów spółka zawiera porozumienia, na podstawie których wydłużany jest termin płatności za sprzedane wyroby. Porozumienia te są zawierane po dokonaniu sprzedaży wyrobu i wydaniu towaru. Za przesunięcie pierwotnego terminu płatności za sprzedany produkt (czyli udzielenie kredytu kupieckiego)

 • Jak powiadomić ZUS o wysokości przychodu osób pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne

  data dodania: 28.04.2016

  Płatnicy składek zatrudniający osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny muszą sporządzić i przekazać do ZUS zaświadczenia o kwocie uzyskanego przez te osoby przychodu. Rok rozliczeniowy dla tych osób trwa od 1 marca poprzedniego roku do końca lutego roku bieżącego. W 2016 r. przedsiębiorcy mają czas na przekazanie zaświadczeń do 31 maja.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK