do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty przedłużenia licencji na program komputerowy

  data dodania: 28.04.2017

  Problem W celu realizacji swoich usług spółka nabyła licencję do programu komputerowego (okres, na jaki została nabyta, wynosił dwa lata, zaś sama wartość licencji nie przekraczała kwoty 3500 zł). Obecnie spółka dokonała przedłużenia tej licencji na kolejne 12 miesięcy. W jaki sposób rozliczyć w księgach rachunkowych

 • Czy należy amortyzować licencję na korzystanie z programu rachunkowości zarządczej

  data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Spółka nabywa licencję oprogramowania obejmującą program rachunkowości zarządczej na okres powyżej roku. Program ten jest dostosowany do potrzeb działalności spółki, jednak na spółkę nie zostały przeniesione prawa autorskie do tego programu. Zapłacona przez nas opłata licencyjna obejmie także instalację,

 • Jak rozliczyć koszty nabycia prawa do używania nazwy handlowej i logo

  data dodania: 10.10.2016

  PROBLEM Spółka z o.o. nabyła od innej spółki prawo do używania nazwy handlowej i logo przez 5 lat. Zapłata zostanie dokonana z góry. Czy zakup ten stanowi wartość niematerialną i prawną, którą spółka powinna amortyzować? RADA Nabycie prawa do używania nazwy handlowej i logo należy podatkowo rozliczyć jak zakup licencji

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup aktualizacji oprogramowania

  data dodania: 23.03.2016

  PROBLEM Posiadamy program finansowo-księgowy, który jest ujęty w naszych księgach rachunkowych jako wartość niematerialna i prawna. Obecnie zakupiono aktualizację tego programu (tzw. „upgrade” dotychczasowej wersji programu). Czy powinniśmy potraktować aktualizację jako ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej?

 • Czy umowę z przeniesieniem praw autorskich należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych

  data dodania: 17.06.2015

  Na podstawie umów o dzieło spółka uzyskała także (zostały na nią przeniesione) autorskie prawa majątkowe do stworzonych przez zleceniobiorców dzieł. Dzieła były wykonane na podstawie umów o dzieło. Za wykonanie przedmiotu umów spółka była zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia, przy czym umowy te nie wyodrębniają wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich („w ramach wynagrodzenia z niniejszej umowy następuje przeniesienie praw autorskich”). Spółka nie otrzymała więc faktury za przeniesienie praw autorskich (ani żadna otrzymana faktura nie wyodrębnia ceny/wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich).

 • Czy gotową e-usługę można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych

  data dodania: 17.06.2015

  Spółka prowadzi projekt unijny dofinansowany z POIG działanie 8.1. W ramach projektu ma zostać wytworzona tzw. e-usługa, czyli złożony, interaktywny serwis internetowy. E-usługa będzie świadczona przez sprzedaż abonamentów za dostęp do niej. Czy gotowa e-usługa, składająca się z ćwiczeń i serwisu internetowego, wykonanych w ramach usług informatycznych zakupionych od wykonawcy, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu przepisów podatkowych i czy należy ją amortyzować, przyjmując za wartość początkową wartość wykonanych usług informatycznych?

 • Jak ustalić limit zobowiązujący do prowadzenia dokumentacji cen transakcyjnych

  data dodania: 24.03.2015

  PROBLEM Spółka zawarła umowę z niemieckim udziałowcem na świadczenie różnego rodzaju usług. W ramach umowy świadczone są m.in. usługi menedżerskie (umowa o wartości 15 000 euro), usługi sales support (wartość umowy 14 000 euro) i usługi doradztwa prawnego (wartość umowy 10 000 euro). Każda z tych umów stanowi odrębne

 • Jak zakwalifikować podatkowo wydatki na nabycie portalu internetowego

  data dodania: 17.03.2015

  PROBLEM Nasza spółka zajmuje się pośrednictwem w nabywaniu nowego i używanego sprzętu rolniczego. Spółka planuje zamówienie wykonania aplikacji internetowej ułatwiającej przeglądanie i porównywanie ofert przy zawieraniu umów na portalu internetowym. Jak traktować podatkowo te wydatki? Czy powinniśmy je amortyzować? Czy

 • Jak obliczyć i amortyzować wartość firmy

  data dodania: 29.12.2014

  Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą kupiłem za 8000 zł przedsiębiorstwo od innej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jak rozliczyć zakup, jeżeli w zakupionym przedsiębiorstwie nie ma środków trwałych (jest tylko drobne wyposażenie) ani wartości niematerialnych i prawnych (są tylko domeny internetowe)? Czy postąpiłem prawidłowo, uznając, że wartość firmy wynosi w takiej sytuacji 8000 zł oraz że jest to wartość niematerialna i prawna podlegająca amortyzacji przez 5 lat? Może rozliczyć zakup przedsiębiorstwa i jego ewentualną amortyzację w inny sposób, np. zaliczyć taki zakup jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup półrocznej licencji do programu komputerowego

  data dodania: 25.09.2014

  Otrzymaliśmy fakturę za wykup licencji do programu komputerowego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. Fakturę otrzymaliśmy w lipcu, natomiast termin jej zapłaty przypada w sierpniu. Kiedy możemy odliczyć VAT z tej faktury? Jak ująć w księgach rachunkowych zakup licencji?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wydatki związane z utworzeniem strony internetowej

  data dodania: 22.07.2014

  Spółka poniosła koszty utworzenia strony internetowej, tj. koszty domeny internetowej, hostingu, praw autorskich do opracowań umieszczonych na stronie, wynagrodzeń dla pracowników własnych i zewnętrznych zaangażowanych w projekt. Czy wymienione koszty utworzenia strony internetowej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli tak, to czy poniesione wydatki powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów bilansowych i podatkowych, czy może należy zaliczyć je do wartości niematerialnych i prawnych i ujmować w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne?

 • Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo otrzymany aport w formie rzeczowej

  data dodania: 21.06.2014

  Spółka z o.o. wyemitowała udziały o wartości nominalnej 100 000 zł. W zamian za wydane udziały otrzymała środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o następujących wartościach rynkowych i księgowych: ● wartość księgowa środków trwałych u podmiotu wnoszącego wkład wynosi 50 000 zł, ich wartość rynkowa wynosi 80 000 zł, ● wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych u podmiotu wnoszącego wkład wynosi 30 000 zł, ich wartość rynkowa wynosi 120 000 zł. Według jakiej wartości wprowadzić otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do ewidencji? Czy ustalona wartość bilansowa nabytych w ten sposób aktywów jest tożsama z wartością podatkową? Jak ująć w księgach nadwyżkę wartości aportu nad wartością nominalną objętych udziałów? Czy