do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak wystawić fakturę korygującą, gdy była wpłacona zaliczka

  data dodania: 29.11.2017

  PROBLEM Nastąpiła zmiana stawki VAT z 23% na 8%. Faktura zaliczkowa została wystawiona we wrześniu, rozliczeniowa (wydanie towaru) – w październiku. Czy wystawiamy fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, czy korygujemy tylko końcową? Czy musimy wysłać korektę JPK_VAT? RADA Należy skorygować zarówno fakturę

 • Jak rozliczyć podwyższenie przez sąd prowizji należnych małemu podatnikowi rozliczającemu VAT metodą kasową

  data dodania: 26.09.2017

  PROBLEM Nasz klient sądził się z kontrahentem o wysokość należnej mu prowizji z tytułu świadczenia usług. Wygrał. Sąd arbitrażowy przyznał, że wysokość prowizji ma być wyższa (chodzi o przychody). Sprawa dotyczy lat 2013–2016 (kilkanaście faktur). Czy teraz należy wystawić faktury korygujące „na plus” do tych

 • Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę korygującą wartość materiałów wykorzystywanych do produkcji wyrobów gotowych

  data dodania: 17.09.2017

  PROBLEM Jak należy rozliczyć w księgach rachunkowych otrzymanie faktury korygującej dotyczącej wartości materiałów zużytych do produkcji wyrobu gotowego oraz gdy korygowane materiały nie zostały jeszcze wykorzystane do produkcji wyrobów gotowych. RADA Ewidencja księgowa faktury korygującej powodującej zmniejszenie ceny

 • Kiedy ująć w ewidencji VAT fakturę korygującą do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”

  data dodania: 30.08.2017

  Problem  3 września 2017 r. otrzymałam fakturę korygującą uwzględniającą rabat. Korektę wystawiono 21 sierpnia 2017 r. do faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Kiedy tę fakturę ująć w rejestrze VAT – w sierpniu czy we wrześniu 2017 r.? Rada Korektę należy uwzględnić w ramach deklaracji VAT-7 za sierpień

 • Jak rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą "in plus" za energię elektryczną

  data dodania: 17.07.2017

  Problem Otrzymałam w sierpniu 2017 r. korektę „in plus” do wystawionej w grudniu 2016 r. faktury za energię elektryczną. Jako przyczynę korekty wskazano niewłaściwe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. VAT rozliczam kwartalnie. Czy tę korektę ujmuję na bieżąco do rejestru, czy powinnam skorygować deklarację za

 • Jak skorygować rozliczenie, gdy faktura dla klienta zaginęła wraz z przesyłką

  data dodania: 12.04.2017

  Problem Rozliczamy sklep internetowy. W styczniu wystawiliśmy fakturę za towar (przesyłka pobraniowa) i rozliczyliśmy ją w deklaracji. Paczka wraz z fakturą nie dotarła do klienta. Na początku kwietnia dostaliśmy pismo z poczty o uwzględnieniu naszej reklamacji. Paczka rzeczywiście zaginęła. Z pisma wynika, że dostaniemy zwrot

 • Jak rozliczyć i korygować rozliczenia VAT błędnie zafakturowanej dostawy objętej odwrotnym obciążeniem

  data dodania: 07.02.2017

  W przypadku transakcji zakupu sprzętu elektronicznego objętego tzw. „odwrotnym obciążeniem” często dochodzi do pomyłek w rozliczeniach i dokumentacji. W przypadku tego rodzaju sprzętu transakcje te są rozliczane i fakturowane na zasadach ogólnych (do wartości 20 tys. zł netto) albo – gdy ich wartość przekracza 20 tys. zł netto – na zasadzie odwrotnego obciążenia. W artykule przedstawiamy zasady korygowania faktur i rozliczeń transakcji zakupu sprzętu elektronicznego objętego odwrotnym obciążeniem, która została błędnie udokumentowana fakturą „zwykłą”, podczas gdy powinna być udokumentowana fakturą bez kwoty podatku, oznaczoną słowami „odwrotne obciążenie”.

 • Czy można wystawić fakturę korygującą obniżającą stawkę VAT

  data dodania: 27.12.2016

  PROBLEM Prowadzę siłownię. W związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi stawki VAT do sprzedaży karnetów na siłownię stosowałem stawkę 23%. Jednak po uzyskanej interpretacji indywidualnej wiem, że mogę stosować stawkę 8%. Czy w związku z tym mogę dokonać korekty? Sprzedaż była dokumentowana za pomocą faktur

 • Czy składając wniosek o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni, można uwzględniać faktury korygujące zmniejszające

  data dodania: 26.10.2016

  PROBLEM Proszę o pomoc w kwestii koniecznych do spełnienia warunków dotyczących zwrotu nadpłaconego VAT w skróconym 25-dniowym terminie. Prowadzę firmę handlową. Ująłem w rejestrze zakupów faktury korygujące dotyczące zmniejszenia ceny zakupionych towarów. Przypadek I. Posiadam: 1) fakturę korygowaną A na kwotę 10

 • Jak wystawiać faktury elektroniczne

  data dodania: 23.08.2016

  W celu udokumentowania sprzedaży podatnicy co do zasady wystawiają faktury. Z uwagi na znaczne oszczędności finansowe, jak również czasowe coraz większą popularnością cieszy się wystawianie faktur elektronicznych. Jednak aby je wystawiać, należy spełnić warunki wskazane w ustawie o VAT.

 • Kto powinien rozliczyć VAT z tytułu dostawy stali dla nabywcy, który nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT

  data dodania: 28.07.2016

  Podatnik A (niezarejestrowany jako czynny podatnik VAT) kupił stal. Sprzedawca wystawił fakturę ze stawką „NP” (odwrotne obciążenie). Podatnik A wykonał usługę budowlaną dla podatnika B (również niezarejestrowanego jako czynny podatnik VAT). Kto powinien rozliczyć VAT z tytułu dostawy stali? Na jakim dokumencie?

 • Jak rozliczyć fakturę korygującą, gdy nie uzyskamy potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę

  data dodania: 27.04.2016

  Obniżenie przez sprzedawcę podstawy opodatkowania oraz VAT należnego zgodnie z wystawioną fakturą korygującą uzależnione jest od uzyskania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę. Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób należy dokonać takiego potwierdzenia. Oznacza to, że może być ono realizowane w dowolnej formie. Nieuzyskanie potwierdzenia nie wyklucza jednak prawa do korekty. W szczególnych sytuacjach, gdy uzyskanie potwierdzenia jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, przy spełnieniu określonych warunków, podatnik zachowuje prawo do rozliczenia kwot wynikających z korekty.

 • Kiedy zaksięgować w pkpir fakturę korygującą wystawioną w 2016 r., dotyczącą zakupu z 2014 r.

  data dodania: 27.01.2016

  PROBLEM Otrzymałem w lutym 2016 r. fakturę korygującą in minus wystawioną 2 lutego. Dotyczy ona zakupu materiałów z 2014 r. Przyczyną korekty był zwrot części niezużytych przez nas materiałów. Kiedy zaksięgować taką fakturę korygującą w pkpir? RADA Fakturę korygującą wystawioną 2 lutego 2016 r. z powodu zwrotu

 • W jaki sposób potwierdzać dostarczenie faktury korygującej w formie elektronicznej

  data dodania: 27.01.2016

  Prowadzę sklep internetowy. Każdą sprzedaż dokumentuję fakturą, którą wysyłam razem z towarem. Gdy następuje zwrot towarów lub nabywca nie odbierze przesyłki, wystawiam fakturę korygującą. Nie zawsze kupujący potwierdza otrzymanie faktury korygującej. Czy mogę przyjąć, że skoro e-mail nie wrócił, to kupujący otrzymał fakturę korygującą?

 • Jak skorygować fakturę zaliczkową, gdy zmieniono zamówienie

  data dodania: 27.01.2016

  Pół roku temu dostałem zaliczkę na towar. Wystawiłem fakturę zaliczkową. Teraz okazuje się, że klient chciałby trochę inny towar tego samego rodzaju i chciałby, aby tamta zaliczka stała się zaliczką na ten nowy towar (nie będzie zwrotu gotówki). Czy postąpię prawidłowo, jeżeli wystawię fakturę korygującą do zera do zaliczki na stary towar oraz nową fakturę zaliczkową?

 • Czy błędy w fakturze pierwotnej można poprawić w duplikacie faktury

  data dodania: 11.01.2016

  PROBLEM Alfa sp. z o.o. (00-001 Warszawa, ul. Nowa 1, NIP: 111 111 11 11), podatnik VAT czynny, 2 lipca 2015 r. wykonała usługę marketingową dla ABC sp. z o.o. podatnika VAT czynnego (00-999 Szczecin, ulica Stara 2, NIP: 999 999 99 99), za cenę brutto 13 520 zł, w tym VAT: 2530 zł. Na udokumentowanie tej usługi wystawiła fakturę

 • Czy można wystawić kilka faktur korygujących dotyczących tej samej sprzedaży

  data dodania: 29.12.2015

  12 listopada 2015 r. dokonałem dostawy towarów. W tym samym dniu sporządziłem fakturę dokumentującą sprzedaż. Po wystawieniu faktury udzieliłem nabywcy rabatu w wysokości 5%, który udokumentowałem fakturą korygującą sporządzoną 19 listopada 2015 r. W styczniu 2016 r., ze względu na osiągnięcie w IV kwartale 2015 r. określonego umownie limitu zakupów oraz terminowe regulowanie należności, udzieliłem nabywcy dodatkowego rabatu w wysokości odpowiadającej 3% wartości towarów zakupionych w IV kwartale. Dodatkowy rabat będzie udokumentowany fakturą korygującą zbiorczą. Czy mogę wystawić kolejną fakturę korygującą? Do jakiej faktury powinienem się odnieść?

 • Czy kupujący, któremu przyznano skonto, może odliczyć pełny VAT, gdy nie otrzymał faktury korygującej

  data dodania: 30.10.2015

  Często korzystamy ze skonta, które przyznają nam nasi kontrahenci. Jednak faktury pierwotne otrzymujemy na pełną kwotę i dopiero później, często nawet po kilku miesiącach, dostajemy fakturę korygującą. Czy w takiej sytuacji możemy odliczyć pełny VAT, gdy w miesiącu otrzymania faktury zazwyczaj spełniamy warunki do przyznania skonta (nastąpiła zapłata)?

 • Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT

  data dodania: 30.10.2015

  Podatnicy dokonujący transakcji sprzedaży lub zakupu wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności w wyborze sposobu przeliczania ich na złote. Przeliczenie to decyduje bowiem o wysokości podstawy opodatkowania, a w konsekwencji może też przesądzać o wysokości podatku należnego i naliczonego, np. w przypadku importu usług lub WNT. Zasady, którymi należy się kierować przy wycenie tych transakcji dla celów VAT, wynikają z art. 31a ustawy o VAT. Generalnie kurs waluty stosowany do przeliczenia transakcji wyrażonej w walucie obcej jest związany albo z datą poprzedzającą dzień powstania obowiązku podatkowego, albo z datą poprzedzającą dzień wystawienia faktury – w przypadku gdy faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego.

 • Jak rozliczyć zwrot towaru sprzedanego w systemie VAT marża

  data dodania: 30.09.2015

  Prowadzę komis samochodowy. Sprzedaż opodatkowuję w systemie VAT marża. Rozliczam się miesięcznie. Na początku października jeden z klientów zgłosił reklamację do nabytego samochodu. Uznałem ją i przyjąłem zwrot samochodu. W tym samym dniu wystawiłem fakturę korygującą. Kiedy mam dokonać korekty tej transakcji?

 • Jakie dane powinna zawierać kolejna faktura korygująca

  data dodania: 25.08.2015

  PROBLEM W styczniu wystawiłem fakturę na dostawę towarów. Z uwagi na błędy w fakturze sporządziłem fakturę korygującą. W marcu nastąpił zwrot części towarów, co spowodowało, że muszę dokonać kolejnej korekty. Czy w treści wystawionej faktury korygującej należy odwołać się do poprzedniej faktury korygującej czy do

 • Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem

  data dodania: 25.08.2015

  Ostatnia nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., nie ułatwia podatnikom rozliczającym dostawy objęte odwrotnym obciążeniem zadania polegającego na prawidłowym korygowaniu tych rozliczeń. Nie wyjaśnia starych wątpliwości, wprowadza nowe w związku z pojawieniem się w ustawie pojęcia „jednolita gospodarczo transakcja” i wyłączeniem z obowiązku rozliczenia VAT za sprzedawcę podatników zwolnionych. W większości przypadków (zarówno tych nowych, jak i tych starych) przyczyną wątpliwości jest brak szczegółowych regulacji, wprost wynikających z ustawy o VAT, które wskazywałyby na termin rozliczenia korekty.

 • Jakie skutki podatkowe powoduje udzielenie premii pieniężnej za przekroczenie promocyjnego progu zakupów

  data dodania: 11.08.2015

  Premia pieniężna może być rabatem albo wynagrodzeniem za usługę. Gdy jest rabatem, dostawca powinien ją udokumentować fakturą korygującą. Gdy jest wynagrodzeniem za usługę, nabywca towaru zobowiązany do wykonania usługi powinien wystawić fakturę. Przedstawiamy zasady rozliczania podatkowego i ujęcia w księgach premii pieniężnych w obu tych przypadkach.

 • Jak udokumentować zmianę nabywcy towaru na fakturze

  data dodania: 30.06.2015

  Sprzedaliśmy towar klientowi, który podał nam błędne dane nabywcy, niezbędne do wystawienia faktury VAT. Okazało się bowiem, że klient ten kupował u nas osobno akcesoria informatyczne dla kilku swoich usługodawców (w ich imieniu) i pomyłkowo zamienił zlecenia oraz dane dwóch z nich. Obecnie firmy zwróciły się do nas z prośbą o poprawienie zaistniałej pomyłki. Czy w takiej sytuacji musimy wystawiać fakturę korygującą, czy możliwa jest korekta błędnych danych notą?

 • Czy zatrzymany zadatek podlega opodatkowaniu VAT

  data dodania: 30.06.2015

  Zadatek ma zabezpieczyć interesy stron transakcji poprzez ich dyscyplinowanie w dotrzymaniu zawartej umowy. Otrzymanie zadatku powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Jeżeli jednak umowa nie zostanie zrealizowana, zadatek może zmienić swój charakter, spełniając rolę odszkodowawczą. Taka zmiana ma zasadnicze znaczenie dla rozliczeń VAT.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK