do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć przychody pracownicze przekraczające w 2015 r. ustalone limity w zakresie składek i podatku

  data dodania: 02.11.2015

  Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy opłacać w roku kalendarzowym do czasu, aż podstawa ich wymiaru osiągnie roczny limit. Inaczej jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który jest progresywny. Podatek ten powinien być naliczany według wyższej stawki dopiero po przekroczeniu określonego progu dochodu w roku kalendarzowym - od nadwyżki dochodu ponad ten próg.

 • Jak skorygować dokumentację ZUS, gdy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozliczono powyżej limitu 30-krotności

  data dodania: 16.10.2015

  Nasz pracownik zarabia 11 000 zł brutto miesięcznie. Oprócz comiesięcznego wynagrodzenia w trakcie roku wypłaciliśmy mu dwie nagrody: 5000 zł i 6000 zł, oraz zafundowaliśmy wycieczkę o wartości 10 000 zł jako nagrodę za wyniki sprzedażowe. We wrześniu doszło do przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych, jednak z powodu przeoczenia składki zostały naliczone od pełnego przychodu. Jak prawidłowo skorygować dokumenty wysłane do ZUS za wrzesień?

 • Jak oskładkować umowy zlecenia po zmianach od 1 stycznia 2016 r.

  data dodania: 16.10.2015

  Przedsiębiorców i ubezpieczonych wykonujących umowy zlecenia czekają duże zmiany przepisów o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym. Będą one dotyczyły objęcia od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi zleceniobiorców wykonujących pracę na podstawie więcej niż jednej umowy, a także posiadających inne tytuły do tych ubezpieczeń.

 • Czy za członka rady nadzorczej pełniącego tę funkcję w dwóch spółkach należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne

  data dodania: 01.10.2015

  Jeden z zatrudnianych przez nas członków rady nadzorczej, mający miejsce zamieszkania w Polsce, został powołany w skład rady nadzorczej w spółce z naszej grupy kapitałowej. Pełnienie funkcji w obu radach jest opłacane. Jakim ubezpieczeniom społecznym w tej sytuacji podlega członek rady i z jakim kodem należy go zgłosić do ZUS?

 • Jak zmieniły się zasady refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

  data dodania: 29.09.2015

  Od 1 października 2015 r. niepełnosprawni przedsiębiorcy uzyskają refundację składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), nawet jeżeli spóźnili się z zapłatą składek do ZUS. Wpłata składek musi być jednak dokonana w ciągu 14 dni od dnia upływu terminów wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto zmieniły się wnioski o refundację oraz został wydłużony termin ich składania przez rolników.

 • Jak prawidłowo ustalić kwotę przekroczenia limitu 30-krotności osoby zatrudnionej u kilku płatników

  data dodania: 12.08.2015

  Zatrudniamy pracownika, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi 11 000 zł. Oprócz umowy o pracę z nami pracownik ma zawartą drugą umowę o pracę na pół etatu (z inną firmą), z pensją 3000 zł. Jak ustalić, kiedy dojdzie do przekroczenia limitu 30-krotności, by nie nadpłacić składek na ubezpieczenia społeczne? Kto będzie musiał zapłacić zaległości, gdyby z powodu błędnego oświadczenia pracownika doszło do niedopłaty składek?

 • Jaką pomoc płatnik będzie mógł uzyskać w ZUS od doradcy w sprawie układów ratalnych

  data dodania: 12.08.2015

  ZUS wprowadza ułatwienie dla zadłużonych płatników. Jeżeli dłużnik będzie chciał zawrzeć układ ratalny, przez procedurę składania wniosku o ten rodzaj ulgi przeprowadzi go wyszkolony w tym kierunku doradca. Pomoże on także płatnikowi skompletować dokumentację niezbędną do ustalenia warunków układu ratalnego.

 • Jak uzyskać i rozliczyć refundację składek ZUS od zatrudnionego bezrobotnego

  data dodania: 03.08.2015

  Pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne mogą otrzymać refundację składek ZUS, która obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ich płatnika. Refundację wypłaca urząd pracy. Podstawę do jej otrzymania stanowią przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm. (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia). W opracowaniu tym przedstawiamy nie tylko, jak ująć w księgach rachunkowych otrzymany zwrot składek ZUS, ale też jak rozliczyć go podatkowo (m.in. czy otrzymanie refundacji powoduje obowiązek korekty kosztów składek na ubezpieczenia społeczne).

 • Jakie zobowiązania wobec ZUS ma pracodawca zatrudniający jedną osobę na podstawie dwóch umów o pracę

  data dodania: 24.07.2015

  Obowiązki spoczywające na płatniku zawierającym z tym samym pracownikiem więcej niż jedną umowę o pracę, wykonywaną w tym samym czasie co poprzednie, nie są znacząco różne od obowiązków spoczywających na większości pracodawców. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych odrębnościach, które muszą zostać uwzględnione m.in. w rozliczeniach dotyczących wynagrodzenia takiego pracownika, w zakresie zarówno składek ZUS, jak i podatku dochodowego.

 • Czy należy oskładkować przychody prezesa zarządu pracującego jednocześnie w ramach powołania i umowy o pracę

  data dodania: 19.06.2015

  Prezes spółki z o.o. (z branży informatycznej) pełni swoją funkcję w zarządzie na podstawie umowy o pracę. W najbliższym czasie spółka zamierza rozwiązać z nim umowę i powołać go na stanowisko prezesa zarządu uchwałą wspólników (aktem powołania). Z tytułu pełnienia tej funkcji będzie uzyskiwał wynagrodzenie w kwocie 26 000 zł miesięcznie. Niewykluczone, że w późniejszym okresie spółka dodatkowo zawrze z prezesem umowę o pracę. W ramach etatu prezes zarządu będzie miał zupełnie inny zakres obowiązków niż przewidziany w powołaniu (prezes jest wykwalifikowanym programistą). Jak w takich okolicznościach będą wyglądały kwestie związane z podleganiem ubezpieczeniom w ZUS? Od których wypłat będzie konieczne opłacenie składek?

 • Czy od wartości pakietów medycznych częściowo finansowanych przez pracowników należy opłacać składki ZUS

  data dodania: 19.06.2015

  Pracodawca wykupuje dla pracowników i w całości finansuje podstawowy, indywidualny abonament medyczny o wartości 95 zł. Część pracowników korzysta tylko z tego abonamentu. Jednak niektórzy pracownicy do 95 zł refundowanych przez pracodawcę dopłacają 75 zł i wówczas za kwotę 170 zł mają wykupiony pakiet obejmujący opieką wszystkich członków rodziny. Są też osoby dopłacające do abonamentu podstawowego 45 zł, które otrzymują abonament indywidualny rozszerzony o zabiegi rehabilitacyjne i chirurgię "1 dnia". Pieniądze są pobierane przez pracodawcę od pracowników, zgodnie z ich wcześniejszą deklaracją, a następnie pracodawca wykupuje dla zatrudnionych abonament o odpowiedniej wartości - 95 zł (bez dopłat) oraz 140 lub 170 (za dopłatą). Jak wygląda kwestia oskładkowania tych kwot? Czy należy

 • Czy umowa o praktyki absolwenckie z wynagrodzeniem przewyższającym 3500 zł podlega oskładkowaniu

  data dodania: 19.06.2015

  Zamierzamy przyjąć osobę na praktykę absolwencką z wynagrodzeniem wyższym niż dwukrotność minimalnej pensji. Praktykant ma uzyskiwać świadczenie w kwocie ok. 4000 zł brutto. Czy wysokość wynagrodzenia ma wpływ na kwestie oskładkowania takiej umowy?

 • Jak rozliczyć składki za osobę, która wykonuje zlecenie na rzecz swojego pracodawcy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego

  data dodania: 01.06.2015

  Jeden z naszych pracowników realizuje równolegle z umową o pracę dodatkowe umowy zlecenia (zawarte z naszą spółką). Od 6 maja 2015 r. pracownik ten przebywa na urlopie rodzicielskim, po wykorzystaniu części tego urlopu przez matkę dziecka. Jego zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy wymiaru. Od 4 do 31 maja 2015 r. pracuje u nas na umowę zlecenia, za wynagrodzeniem 800 zł. Natomiast z umowy o pracę wynagrodzenie wynosi 4200 zł. Obydwa wynagrodzenia będą wypłacone w maju. Jak rozliczyć składki za maj i jak prawidłowo wypełnić poszczególne raporty rozliczeniowe?

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej ze studentem oraz z tegorocznym maturzystą

  data dodania: 01.06.2015

  Wśród naszych zleceniobiorców są studenci i uczniowie liceum. Jeden ze zleceniobiorców - 24-letni student - z tytułu umowy zlecenia uzyskuje miesięcznie przychód w kwocie 1750 zł. Na 22 czerwca 2015 r. ma zaplanowaną obronę pracy magisterskiej. Jakie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe należy w związku z tym złożyć do ZUS? Jak powinno wyglądać rozliczenie składek i podatków za czerwiec 2015 r. za tę osobę? Kolejny nasz zleceniobiorca jest tegorocznym maturzystą, który nie wie jeszcze, czy podejmie studia wyższe - od kiedy należy zgłosić go do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę zapomogi losowej ze środków obrotowych

  data dodania: 26.05.2015

  W sytuacji gdy pracownika dotknęło nieszczęście i potrzebuje pomocy finansowej ze strony zatrudniającego, pracodawca może podjąć dobrowolną decyzję przyznania ze środków obrotowych tzw. zapomogi losowej. Pracodawca powinien jednak wiedzieć, że tylko w ściśle określonych przypadkach będzie ona zwolniona z opodatkowania i oskładkowania.

 • Jak należy ustalić składki od przychodu pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

  data dodania: 13.05.2015

  Pracownik naszego zakładu (przedstawiciel handlowy) wykorzystuje samochód służbowy także do celów prywatnych. Nowe przepisy podatkowe wprowadziły ryczałtowy sposób obliczania przychodu pracowniczego z tego tytułu. Czy tak samo powinniśmy wyliczyć kwotę, od której naliczymy składki ZUS? A może przychód ten jest zwolniony ze składek?

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS

  data dodania: 13.05.2015

  Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem rolnikiem. Od kilku lat jestem ubezpieczony w KRUS, jednak za 2014 r. przekroczyłem roczną kwotę graniczną podatku dochodowego. Czy to przekroczenie powoduje, że zostanę wyłączony z ubezpieczenia rolnego? A jeśli tak, to jakich formalności powinienem dopełnić i z jakim dniem powinienem zgłosić działalność w ZUS?

 • Jak rozliczyć składki zleceniobiorcy, który stracił pracę u innego pracodawcy

  data dodania: 17.03.2015

 • Jak zaewidencjonować w pkpir wynagrodzenie pracownika

  data dodania: 17.02.2015

 • Kiedy członkowie zarządu podlegają ubezpieczeniom ZUS

  data dodania: 02.02.2015

  Sprawowanie funkcji członka zarządu wyłącznie na mocy powołania dokonanego na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych. Płatnik składek powinien jednak każdorazowo rozstrzygać, czy w konkretnych okolicznościach powołanie danej osoby do zarządu nie doprowadziło do nawiązania więzi prawnej, skutkującej koniecznością naliczania od wypłacanych należności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Członek zarządu spółdzielni powołany na podstawie Kodeksu pracy jest bowiem traktowany jak pracownik.

 • Jak po zmianach od 1 stycznia 2015 r. zgłaszać członków rad nadzorczych do ubezpieczeń ZUS

  data dodania: 29.12.2014

  Od 1 stycznia 2015 r. bez względu na miejsca zamieszkania, inny tytuł do ubezpieczeń czy bycie emerytem lub rencistą przychody z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej są oskładkowane. Obowiązek odprowadzania składek od przychodów członków rad nadzorczych wprowadziła nowelizacja ustaw o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnej.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK