do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.07.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zleceniodawca nie ma obowiązku prowadzenia wykazu czynności świadczonych przez zleceniobiorcę

Zleceniodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonywanie poszczególnych czynności przez zleceniobiorcę realizującego usługi. Od 1 stycznia 2017 r. istnieje natomiast obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przy czym sposób tego potwierdzania nie został wskazany w przepisach.

Od 1 stycznia 2017 r. strony zawartej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług powinny określić w jej treści sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli strony nie określą w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia (art. 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

W przypadku natomiast zawarcia umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług w formie ustnej wymagane jest, aby przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług potwierdziły przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi - w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej - ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie zaś braku takiego potwierdzenia przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia (art. 8b ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Szczególna forma potwierdzenia liczby godzin zlecenia/wykonania usługi nie jest wymagana, a strony stosunku cywilnoprawnego nie są zobowiązane do prowadzenia typowej ewidencji czasu pracy wymaganej dla pracowników (osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę). Strony umowy cywilnoprawnej w sposób dowolny mogą zrealizować nałożony na nich obowiązek.

Czytaj więcej w poradzie: Jakich dokumentów może żądać inspektor pracy w przypadku kontroli minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł