do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Porada aktualna na dzień 21-01-2022

Jak przeliczyć wynagrodzenie za pracę w walucie obcej do celów podatkowych

PROBLEM

Jesteśmy polską spółką prowadzącą działalność w Polsce. Od 1 grudnia 2021 r. zatrudniamy cudzoziemca będącego obywatelem Wielkiej Brytanii. Zastosowanie do jego stosunku pracy będą miały tylko polskie przepisy. Wynagrodzenie za pracę ustaliliśmy z pracownikiem w wysokości 5000 euro brutto. Jak przeliczyć je do celów podatkowych? Czy takie same zasady będą dotyczyły też ustalenia podstawy do oskładkowania?

RADA

Dochody ze stosunku pracy wykonywanego w Polsce podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu w Polsce. Oznacza to konieczność przeliczenia wynagrodzenia w euro na polską walutę po średnim kursie walut obcych ogłoszonym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W ten sam sposób należy przeliczyć wynagrodzenie do celów składkowych.

UZASADNIENIE

Przeliczanie przychodów do celów podatkowych i składkowych. Aby prawidłowo obliczyć pracowniczy przychód, od którego będą należne składki ZUS i podatek, trzeba przeliczyć wynagrodzenie z euro na złote polskie. Przeliczenia dokonuje się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy o pdof).

Ponieważ wypłata wynagrodzenia następuje na konto bankowe pracownika, dniem uzyskania przez niego przychodu jest dzień obciążenia rachunku pracodawcy.

Wynagrodzenie Brytyjczyka zostało określone w walucie euro i będzie wypłacane przelewem. Zatem pracodawca, wypełniając rolę płatnika, jest zobowiązany przeliczyć przychód wyrażony w tej walucie na złote zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o pdof, czyli według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień obciążenia konta pracodawcy (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2020 r., 0114-KDIP3-1.4011.836.2020.4.MK1).

Po przeliczeniu wynagrodzenie pracownika cudzoziemca będzie opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli tak jak dochody ze stosunku pracy uzyskiwane przez polskich pracowników. Jeżeli więc Brytyjczyk złoży oświadczenie PIT-2 przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym, można mu odliczać tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Po zakończeniu roku podatkowego, tj. do końca lutego kolejnego roku, należy wystawić mu informację PIT-11. Trzeba ją złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, jeśli pracownik z Wielkiej Brytanii nie jest polskim rezydentem. Natomiast pobierane w ciągu roku zaliczki podatkowe należy wpłacać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je pobrano, na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla płatnika podatku.

Natomiast w zakresie przeliczenia wynagrodzenia w walucie obcej na walutę polską do celów składkowych zastosowanie mają zasady obowiązujące w przepisach ustawy o pdof (według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień obciążenia konta pracodawcy).

Należy przypomnieć, że ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo podlegają osoby będące pracownikami na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Istotny dla objęcia tymi ubezpieczeniami jest:

 • fakt zawarcia z polskim podmiotem np. stosunku pracy czy innej umowy rodzącej zgodnie z przepisami obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz
 • wykonywanie pracy w ramach tych umów na obszarze Polski.

Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce nie będzie podlegał polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych, jeśli obowiązek taki wyklucza umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, lub prawo wspólnotowe. Jednak Polska nie ma po brexicie oddzielnej umowy w tym zakresie z Wielką Brytanią.

PRZYKŁAD

Obywatel Wielkiej Brytanii został zatrudniony na umowę o pracę od 1 grudnia 2021 r. w polskiej spółce z o.o. prowadzącej działalność w Polsce. Wynagrodzenie ustalono w kwocie 5000 euro miesięcznie. Termin wypłaty wynagrodzeń w spółce przypada zawsze na ostatni dzień miesiąca. Pierwsze wynagrodzenie pracownik otrzyma z końcem grudnia 2021 r. Załóżmy, że pracodawca 30 grudnia 2021 r. przygotował listę płac i dyspozycję przelewu wynagrodzenia, którą zrealizował w tym dniu. Jeszcze tego samego dnia bank obciążył rachunek pracodawcy. Oznacza to, że wynagrodzenie należy przeliczyć według średniego kursu euro w NBP z 29 grudnia 2021 r. Przyjmijmy, że kurs będzie wynosił 4,5987 zł. Przychód po przeliczeniu równa się 22 993,50 zł (5000 euro x 4,5987 zł). Stanowi on podstawę do naliczenia składek ZUS i podatku.

Opodatkowanie przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce. Pracownik będący obywatelem Wielkiej Brytanii, wykonujący pracę w Polsce, podlega opodatkowaniu w Polsce według takich samych zasad, jakie obowiązują polskich pracowników. Nie przesądza jednak o tym obywatelstwo, lecz dwa inne czynniki, tj.: miejsce zamieszkania i miejsce wykonywania pracy.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium naszego kraju (ograniczony obowiązek podatkowy - art. 3 ust. 2a ustawy o pdof). Za dochody (przychody) osiągane w Polsce uważa się w szczególności dochody (przychody) m.in. ze stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Z kolei osobą niemającą miejsca zamieszkania w Polsce jest osoba fizyczna, która:

 • nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • w roku podatkowym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 183 dni.

Wskazane uregulowania stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o pdof).

Polskę i Wielką Brytanię wiążą postanowienia Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku oraz Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Zgodnie z nią osoba uzyskująca dochody z pracy najemnej, mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, ale wykonująca pracę na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu w państwie zamieszkania, o ile m.in. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, lub w jego imieniu, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce. Ponieważ wynagrodzenie wypłaca polski pracodawca, przesądza to o tym, że dochody ze stosunku pracy z Brytyjczykiem są objęte polskimi przepisami prawa i podatek należy obliczyć i odprowadzić według zasad obowiązujących w Polsce.

Reasumując, niezależnie od tego czy obywatel Wielkiej Brytanii ma w Polsce miejsce zamieszkania, czy nie, dochód z etatu w Polsce podlega polskiemu systemowi podatkowemu.

Wynagrodzenie w walucie obcej w umowie o pracę. Przepisy prawa pracy nie zakazują ustalenia w umowie o pracę wynagrodzenia w walucie innej niż polska. Warunkiem jest jednak, aby wypłata wynagrodzenia w walucie obcej była wynikiem porozumienia między stronami stosunku pracy a nie jednostronną decyzją pracodawcy.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 29 § 1 pkt 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

 • art. 3, art. 4a, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981

 • art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981

 • § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949

 • art. 14 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku - Dz.U. z 2018 r. poz. 1369

 • art. 14 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych - Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840

POWOŁANE INTERPRETACJE URZĘDOWE:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2020 r. (0114-KDIP3-1.4011.836.2020.4.MK1)

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Izabela Nowacka

ekonomista, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK