do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2021, data dodania: 21.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

*Od 1 stycznia 2022 r. dojdzie do modyfikacji terminów przesyłania dokumentów rozliczeniowych (deklaracji i raportów) oraz dokonywania płatności składek ubezpieczeniowych. Po zmianach płatników będą obowiązywać następujące terminy: - do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, - do 15 dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną, - do 20 dnia następnego miesiąca (z obecnego 10 dnia następnego miesiąca) - dla pozostałych płatników składek (termin ten dotyczy również przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia).

Jak liczyć okres zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP w przypadku korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem w częściach

PROBLEM

Jedna z naszych pracownic 22 marca 2021 r. wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego. Następnie złożyła wniosek o urlop wychowawczy od 1 maja do 19 września 2021 r. Kolejny raz pracownica zawnioskowała o urlop wychowawczy na okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Dotychczas nie korzystaliśmy z ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Za które okresy ta ulga nam przysługuje? Czy możemy z niej teraz skorzystać i jak należałoby to zrobić?

RADA

W opisanym przypadku zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP przysługuje za kwiecień, październik i listopad 2021 r. oraz przez 33 miesiące, licząc od 1 września 2022 r. Aby skorzystać z ulgi za kwiecień 2022 r., należy skorygować deklarację rozliczeniową ZUS DRA za ten miesiąc. Kolejne miesiące zwolnienia trzeba rozliczać na bieżąco. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) opłaca się za okres trwania obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i obowiązkowych ubezpieczeń rentowych, w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwolnienie ze składek na FP, FS i FGŚP za osoby powracające z urlopów związanych z rodzicielstwem. Pracodawca osoby powracającej z urlopu:

 • macierzyńskiego,
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • rodzicielskiego,
 • wychowawczego,

jest w okresie 36 miesięcy zwolniony z opłacania ww. składek. Okres zwolnienia liczy się, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów.

WAŻNE

Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.

Jako że wskazane urlopy są uprawnieniami wyłącznie pracowniczymi, omawiane zwolnienie dotyczy tylko osób zatrudnionych będących pracownikami. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS zwolnienie przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do tych pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie udzielonym im przez tego pracodawcę.

Zasady ustalania 36-miesięcznego okresu ulgi. Okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP zaczyna się po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop się zakończył, do miesiąca, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części. Okres ten zaczyna się także po powrocie z każdej części wykorzystanego urlopu wychowawczego - trwa od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie do miesiąca rozpoczęcia kolejnej części urlopu wychowawczego, aż do wyczerpania (w wyniku sumowania) 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania tych składek.

PRZYKŁAD

Pracownica wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przysługującego jej do 21 marca 2021 r. Następnie pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego od 1 maja do 19 września 2021 r. Od 1 grudnia 2021 r. pracownica zawnioskowała o urlop wychowawczy na okres do 31 sierpnia 2022 r.

W tym przypadku pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP za tę pracownicę w następujących okresach:

 • od 1 do 30 kwietnia 2021 r. (1 miesiąc),

 • od 1 października do 30 listopada 2021 r. (2 miesiące),

 • od 1 września 2022 r. do 31 maja 2025 r. (33 miesiące).

Warto pamiętać, że zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, jeżeli pracownik bezpośrednio po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem (np. macierzyńskiego, rodzicielskiego) korzysta:

 • z urlopu wypoczynkowego,
 • z dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad członkiem rodziny lub
 • ze zwolnienia lekarskiego,

należy uznać, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu, a nie od dnia faktycznego podjęcia pracy po zakończonym urlopie wypoczynkowym czy okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. W takich przypadkach początkiem 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek za daną osobę będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się urlop.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że pracownica z poprzedniego przykładu po urlopie rodzicielskim (do 21 marca 2021 r.) wykorzystała zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy - do 30 kwietnia 2021 r. Następnie rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego od 1 maja 2021 r. Niezależnie od tego, że faktycznie pracownica nie wróciła do pracy (nie podjęła swoich obowiązków, ponieważ korzystała z urlopu wypoczynkowego), jej pracodawcy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za kwiecień 2021 r.

Korekta dokumentacji rozliczeniowej ZUS w zakresie wysokości składek na FP, FS i FGŚP. Jeżeli dotychczas nie naliczyli Państwo omawianej ulgi za pracownicę, konieczne będzie skorygowanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS za kwiecień 2021 r., a następnie bieżące pomniejszanie składek na FP, FS i FGŚP w kolejnych miesiącach zwolnienia.

Korekta w omawianym przypadku dotyczy wyłącznie danych wykazywanych w deklaracji rozliczeniowej (nie odnosi się do danych z raportu imiennego składanego za pracownicę). Zestawienie należnych składek na FP, FS i FGŚP znajduje się w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W polu 01 płatnik wpisuje zbiorczą kwotę należnych składek na FP i FS, łącznie za wszystkich ubezpieczonych. Analogicznie w polu 02 wpisuje się kwotę składek na FGŚP. W raportach imiennych nie ma miejsca na rozliczenie indywidualne składki na FP, FS i FGŚP za konkretnego ubezpieczonego.

Korekta polegająca na zmianie wyłącznie wysokości składki na FP, FS i FGŚP sprowadza się zatem do poprawienia kwoty z tytułu składki na FP tylko w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2021 r. Należność wykazaną w dokumencie pierwszorazowym trzeba pomniejszyć o wartość nienależnie rozliczonych składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę, na którą przysługuje ulga. Nie przekazuje się w tym przypadku żadnego raportu imiennego korygującego.

W wyniku korekty w ogólnym stanie konta płatnika pojawi się nadpłata, którą można rozliczyć w ciężar bieżących lub przyszłych składek ZUS.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 104-104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1621

 • art. 9-9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 7

 • art. 47 ust. 3 i 3a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1834

 • § 1 ust. 1 pkt 17, załącznik nr 17 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów - Dz.U. z 2020 r. poz. 2366; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 846

Joanna Stolarska

prawnik, ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były wieloletni pracownik ZUS

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK