do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po przekroczeniu limitu 30-krotności

PROBLEM

Nasza pracownica w październiku 2021 r. przebywała na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim w związku z opieką nad chorym dzieckiem. Jest wynagradzana stałym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 14 500 zł. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, okazało się, że w listopadzie 2020 r. przekroczona została podstawa 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym miesiącu pracownica przebywała 6 dni na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby i otrzymała przychód z tytułu wynagrodzenia w kwocie 11 600 zł oraz nagrodę uznaniową za osiągnięcie wymaganego celu (opracowanie strategii firmy) w wysokości 3000 zł. Nagroda nie jest uregulowana w żadnym przepisie płacowym. Jak ustalić kwotę wynagrodzenia za listopad 2020 r. stanowiącą podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego w październiku 2021 r.

RADA

Wynagrodzenie za listopad 2020 r. należy uzupełnić przy zastosowaniu średniego wskaźnika składek obliczonego od łącznego przychodu uzyskanego przez pracownicę za ten miesiąc, tj. od kwot wynagrodzenia oraz nagrody. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru zasiłków, co do zasady, stanowi uśredniony miesięczny przychód pracownika wypłacony za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy pomniejszony o kwotę składek finansowanych przez pracownika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, tj. łącznie o 13,71%.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane są w roku kalendarzowym do ustawowego limitu, tj. do kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2021 r. - 157 770 zł).

Dlatego też po przekroczeniu 30-krotności przychód pracownika przyjmowany do podstawy wymiaru zasiłku pomniejsza się tylko o kwotę składki na ubezpieczenie chorobowe (2,45%).

Ważne !

W 2020 r. limit 30-krotności wynosił 156 810 zł, a w 2021 r. wynosi 157 770 zł.

Średni wskaźnik potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne

Wskaźnik, o którym mowa, należy zastosować przy obliczaniu wysokości podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego za październik 2021 r., ponieważ ze stanu faktycznego wynika, że:

 • w listopadzie 2020 r. (czyli w okresie branym pod uwagę przy obliczaniu zasiłku za październik 2021 r.) doszło do przekroczenia rocznego limitu składek oraz
 • w miesiącu, w którym doszło do przekroczenia ww. limitu (czyli w listopadzie 2020 r.), pracownica nie przepracowała pełnego miesiąca, gdyż przebywała na zwolnieniu lekarskim, ale przepracowała co najmniej połowę obowiązującego ją w tym miesiącu czasu pracy.

Średni wskaźnik potrąconych składek wylicza się według następującego wzoru:

Kwota potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne x 100

średni wskaźnik składek = -------------------------------------------------------------------------------------

przychód stanowiący podstawę wymiaru składek

Nagroda uznaniowa jako podstawa wymiaru zasiłku

Z pytania wynika, że w listopadzie 2020 r., czyli w miesiącu w którym doszło do przekroczenia limitu podstawy wymiaru składek w 2020 r., branym pod uwagę przy obliczaniu zasiłku opiekuńczego w październiku 2021 r., pracownica otrzymała nagrodę uznaniową.

Pracodawca nie zapisał zasad przyznawania nagrody i wypłaty w żadnym ze swoich wewnętrznych przepisów płacowych ani w regulaminie wynagradzania. A to oznacza brak postanowień o zachowywaniu prawa do określonego składnika wynagrodzenia za okresy pobierania zasiłków.

W takiej sytuacji uznaje się, że nagroda jest składnikiem wynagrodzenia przyznanym za pracę. Taki składnik należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku. Jeżeli pracodawca nie określił okresu, za który dodatkowy składnik wynagrodzenia (np. nagroda) został przyznany, należy go uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku poprzez doliczenie do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata, w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

Przykład

Pracownica przebywała na zasiłku opiekuńczym w okresie od 4 do 8 października 2021 r. (5 dni). Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od października 2020 r. do września 2021 r. Stały miesięczny przychód pracownicy za listopad 2020 r., pomniejszony o 6-dniowy okres pobierania świadczenia z tytułu choroby, wyniósł 11 600 zł. Pracownica otrzymała także 3000 zł nagrody za osiągnięcie wymaganego celu.

W listopadzie 2020 r. pracownica przekroczyła limit 30-krotności, w związku z tym:

 • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały naliczone od kwoty 11 810 zł [156 810 zł (limit przekroczenia obowiązujący w 2020 r.) - 145 000 zł (przychód narastająco od stycznia do października 2020 r.)],

 • składka na ubezpieczenie chorobowe została naliczona od całego przychodu za ten miesiąc 14 600 zł (wynagrodzenie łącznie z nagrodą).

 1. Obliczenie łącznej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownicę:

11 810 zł x 9,76 % = 1 152,66 zł (składka na ubezpieczenie emerytalne)

11 810 zł x 1,5 % = 177,15 zł (składka na ubezpieczenie rentowe)

14 600 zł x 2,45 % = 357,70 zł (składka na ubezpieczenie chorobowe)

Z przychodu pracownicy potrącenia z tytułu składek wyniosły łącznie 1687,51 zł.

 1. Uzupełnienie wynagrodzenia za listopad 2020 r.

Za listopad 2020 r. należy uwzględnić przychód pracownicy po uzupełnieniu (w tym przypadku uzupełnieniu podlega wynagrodzenie zasadnicze do stałej miesięcznej wysokości) i pomniejszeniu go o kwotę składek obliczoną z zastosowaniem średniego wskaźnika. Należy zatem przyjąć wynagrodzenie w wysoko,ści 17500 zł
(stałe miesięczne wynagrodzenie 14 500 zł + nagroda 3000 zł).

 • Obliczenie średniego wskaźnika składek (wg wzoru):

(1687,51 zł x 100) : 14600 zł = 11,56 %

 1. Obliczenie kwoty wynagrodzenia za listopad 2020 r., którą należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego:

17 500 zł x 11,56% = 2023 zł;

17 500 zł - 2023 zł = 15 477 zł.

W podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego za okres od 4 do 8 października 2021 r. wynagrodzenie za listopad 2020 r. należy uwzględnić w kwocie 15 477 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133; ost.zm. Dz.U. 2021 r. poz. 1621

 • art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. 2021 r. poz. 1621

 • art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

 • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - M.P. z 2019 r. poz. 1147

 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - M.P. z 2020 r. poz. 1061

Renata Tonder

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK