do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie w przypadku ubiegania się przez pracownika o świadczenia rodzinne

PROBLEM

Nasza pracownica zakończyła urlop macierzyński i rozpoczyna urlop wychowawczy. Będzie ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. W związku z tym wystąpiła do nas z żądaniem wystawienia zaświadczenia o okresie zatrudnienia i korzystania z urlopu wychowawczego oraz złożenia tego zaświadczenia do urzędu, w którym ubiega się o ten dodatek. Czy powinniśmy wystawić takie zaświadczenie i dostarczyć je do urzędu?

RADA

Mają Państwo obowiązek wystawić zaświadczenie o okresie zatrudnienia i korzystania z urlopu wychowawczego przez pracownicę zgodnie z jej wnioskiem. Natomiast dostarczyć zaświadczenie do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownica powinna samodzielnie. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Dodatek do zasiłku rodzinnego. Zarówno zasiłek rodzinny, jak i dodatki do niego należą do świadczeń rodzinnych. Ustalenie prawa do tych świadczeń i ich wypłaty następuje m.in. na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka czy opiekuna prawnego dziecka (art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie uprawnionej przysługuje jeden dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką. Jeden dodatek przysługuje również w sytuacji, gdy z urlopu wychowawczego korzystają oboje rodzice.

Dodatek nie przysługuje ww. osobie, jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; obywatelom państw członkowskich UE i EOG do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich UE i EOG;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie bądź inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o świadczenia rodzinne. Do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć m.in. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia (art. 23 ust. 4 pkt 3 lit. e ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Jeżeli w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest wymagane potwierdzenie terminu i okresu, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz okresów zatrudnienia, osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświadczenie albo oświadczenie (art. 23 ust. 5a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Pracodawcy są obowiązani wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat (art. 29 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Wzór zaświadczenia pracodawcy

Warszawa, 10 września 2021 r.

IGREK Sp. z o.o.

ul. Flory 89

00-003 Warszawa

ZAŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że pani Iwona Kolecka, PESEL: 79082241429,

zamieszkała na ul. Klonowej 7 m. 56, 00-004 Warszawa, jest zatrudniona w IGREK Sp. z o.o. od 1 lutego 2018 r. na czas nieokreślony.

Od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. pani Iwona Kolecka przebywa na urlopie wychowawczym.

Nie korzysta w czasie tego urlopu z zasiłku macierzyńskiego.

Zaświadczenie wydano na prośbę Pracownika.

Kazimierz Malarz

Prezes Zarządu IGREK Sp. z o.o.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 186 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

 • art. 8 pkt 2, art. 10, art. 23, art. 29 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 111; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

 • § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna - Dz.U. z 2021 r. poz. 1481

Bożena Goliszewska-Chojdak

ekonomista, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK