do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2021, data dodania: 20.07.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Jak rozliczyć wpłaty na PPK pobrane z wynagrodzenia przysługującego byłemu pracownikowi

PROBLEM

Pobraliśmy wpłatę na PPK od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po ustaniu jego zatrudnienia i naliczyliśmy wpłatę należną od pracodawcy. Pracownik nie otrzyma już żadnych świadczeń, z których będziemy mogli odliczyć podatek od wpłaty pracodawcy na PPK. Jak w tej sytuacji ją opodatkować?

RADA

W przypadku wpłaty do PPK kwot finansowanych przez pracodawcę po ustaniu zatrudnienia zazwyczaj nie ma możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji wartość przychodu ze stosunku pracy z tytułu wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę należy wykazać w informacji PIT-11. Pracownik na podstawie otrzymanego PIT-11 jest obowiązany uwzględnić ten przychód w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek dochodowy od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Wpłata na PPK a obowiązki podatkowe. Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK są skorelowane z jego obowiązkami jako płatnika. Są to obowiązki wynikające z art. 8 Ordynacji podatkowej i polegają na obliczeniu, pobraniu, wpłaceniu podatku albo zaliczki. Niewykonanie tych obowiązków uruchamia sankcję z art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej. Na podstawie tego przepisu płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Wpłata pobranych zaliczek musi nastąpić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (art. 38 ust. 1 ustawy o pdof). Te obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczą wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę.

Obowiązki płatnika pracodawca może realizować jedynie wtedy, gdy istnieje faktyczna możliwość pobrania zaliczki podatkowej. W takich okolicznościach żaden przepis Ordynacji podatkowej nie nakazuje pracodawcy wpłaty zaliczki. Gdy pracodawca nie ma faktycznych możliwości jej pobrania, gdyż w danym miesiącu podatnik nie uzyskał dochodu w formie pieniężnej, podatnik (pracownik) ma obowiązek zapłacić zaliczkę z własnych środków. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Państwa przypadku. Oznacza to, że wartość wpłaty dokonanej na PPK przez pracodawcę należy doliczyć pracownikowi do jego przychodów ze stosunku pracy, które podlegają wykazaniu w PIT-11. Obliczenia podatku od wpłaty na PPK pracownik dokona samodzielnie w zeznaniu rocznym.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 kwietnia 2020 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.116.2020.1.DA). Organ uznał, że:

KIS

(…) Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych wpłat do PPK na rzecz byłego pracownika, jeżeli nie jest w stanie pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od byłego pracownika nieuzyskującego dochodu w miesiącu dokonywania wpłat przez pracodawcę do PPK. Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest jedynie wykazać w rocznej informacji PIT-11 wartość przychodu z tytułu dokonania wpłaty do PPK, natomiast jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę "0". Były pracownik z kolei będzie obowiązany uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

Jeżeli pracodawca wpłaca środki na rachunek PPK w miesiącu, w którym nie następuje wypłata wynagrodzenia i nie ma żadnych innych płatności w pieniądzu dokonywanych na rzecz byłego pracownika, nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od wpłaty na PPK. W tej sytuacji organy podatkowe przyjmują, że pracodawca z przyczyn obiektywnych nie ma możliwości pobrania zaliczki na podatek z dochodów byłego pracownika.

Przychód z wpłat na PPK. Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do PPK (art. 21 ust. 1 pkt 47f ustawy o pdof). Z takiego zwolnienia nie korzystają wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę. Są one rozpoznawane jako przychód z nieodpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof), podlegające opodatkowaniu. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę są dla pracowników przychodem w miesiącu przekazania tych wpłat na rachunek PPK (stanowisko PFR wyrażone w poradniku PPK w praktyce: Podatki). Z tego rodzaju wpłatą, która stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, wiąże się obowiązek odprowadzenia od jej wartości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podmiot zatrudniający objęty PPK jest obowiązany do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i z własnych środków oraz dokonania wpłaty na PPK do wybranej instytucji finansowej.

Wpłaty te dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ustawy o PPK). Jednak pierwszej wpłaty na PPK pracodawca dokonuje od 1 do 15 dnia następnego miesiąca. Kolejne wpłaty można przekazać w tym samym miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Nie jest to jednak obowiązek pracodawcy. Wpłata pracodawcy na PPK jest obliczana w momencie wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 28 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342

  • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 47f, art. 38 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

  • art. 30 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163

POWOŁANE INTERPRETACJE URZĘDOWE:

interpretacja KIS z 21 kwietnia 2020 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.116.2020.1.DA)

Tomasz Król

konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym, trener, autor kilkuset publikacji fachowych

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK