do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2019, data dodania: 19.03.2019

Porada aktualna na dzień 19-04-2019

Czy zasiłek opiekuńczy można wypłacić za część zwolnienia lekarskiego

PROBLEM

Jedna z naszych pracownic złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy (otrzymała zwolnienie lekarskie na 10-letnie dziecko) na okres od 18 do 24 marca 2019 r. Jednak 21 marca 2019 r. stawiła się do pracy. We wniosku o zasiłek opiekuńczy podała, że opiekę sprawowała od 18 do 20 marca br. W pozostałym okresie dzieckiem opiekowała się jego babcia. Czy pracownica mogła skrócić okres zwolnienia lekarskiego?

RADA

Tak. Państwa pracownica mogła skrócić okres korzystania ze zwolnienia lekarskiego na dziecko. W tym celu powinna złożyć Państwu oświadczenie, z którego będzie wynikać, w jakim okresie faktycznie sprawowała opiekę nad dzieckiem, i podać powód, dla którego ją przerwała. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywanej pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki m.in. nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat. O zasiłek może ubiegać się zarówno matka, jak i ojciec dziecka (w tym także opiekun prawny). Jest wypłacany temu z rodziców, który złożył wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Ubezpieczony może skrócić czas sprawowania opieki nad dzieckiem i powrócić do pracy. Jednak powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o rezygnacji w niektóre dni ze sprawowania opieki nad dzieckiem i podać jej przyczynę. Wówczas pracodawca wypłaca zasiłek za tyle dni, przez ile faktycznie ubezpieczony sprawował opiekę.

Wzór oświadczenia o przerwaniu okresu sprawowania opieki nad dzieckiem

Warszawa, 21 marca 2019 r.

Aleksandra Majewska

zam. 00-001 Warszawa

ul. Spokojna 8/10

PRACODAWCA SPÓŁKA Z O.O.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż sprawowałam opiekę nad moim dzieckiem Mateuszem Nowakiem, ur. 17.04.2011 r. na podstawie zwolnienia lekarskiego ZY 000000, w okresie od 18 do 20 marca 2019 r. W pozostałym okresie, tj. od 21 do 24 marca 2019 r., opiekę nad ww. dzieckiem sprawuje inny członek rodziny.

Aleksandra Majewska

Warunkiem przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego na chore dziecko w wieku do 14 lat jest brak innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą zapewnić takiemu dziecku opiekę.

Za innych członków rodziny uważa się m.in. drugiego rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów czy dziadków.

Warunek braku innych członków rodziny nie musi zostać spełniony, jeżeli opieka jest sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Ponadto nie uważa się za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę (pkt 265 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej z 27 listopada 2017 r.):

  • osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
  • osoby chorej,
  • osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie,
  • osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,
  • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,
  • osoby prowadzącej działalność pozarolniczą,
  • osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki.

Natomiast za dzieci chore w wieku do 14 lat, nad którymi może być sprawowana opieka i z tego tytułu przysługuje zasiłek opiekuńczy, uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (art. 32 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Okres, za jaki przysługuje zasiłek opiekuńczy

Lp.

Osoba, na którą jest sprawowana opieka

Maksymalny okres, za jaki przysługuje zasiłek opiekuńczy

Uwagi

1.

dziecko w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

60 dni w roku kalendarzowym

W przypadku gdy opieka jest sprawowana nad osobami wymienionymi w pkt 1 i 3, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem wymiaru określonego w pkt 1 i 3

2.

chore dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;

dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:

a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

b) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

30 dni w roku kalendarzowym

W przypadku gdy opieka jest sprawowana wyłącznie nad osobami wymienionymi w pkt 2 i 3, zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem, wymiaru określonego w pkt 3

3.

inny chory członek rodziny

14 dni w roku kalendarzowym

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 32, art. 33-34 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 303

Małgorzata Piętka

specjalista z dziedziny kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, prawnik

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK