do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak przejść z ewidencji magazynowej towarów na rzecz bezpośredniego odpisywania ich w koszty

PROBLEM

W związku z bardzo małą skalą obrotu towarami w naszej spółce kierownik jednostki podjął decyzję o odpisywaniu w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu. Zmiana ta wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Jak powinna wyglądać uchwała dotycząca tej zmiany? Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych rezygnację z dotychczas stosowanej ewidencji magazynowej na rzecz odpisywania w koszty kupowanych towarów bezpośrednio po zakupie? Czy będzie się to wiązało z koniecznością dokonywania comiesięcznej inwentaryzacji?

RADA

Zmiana sposobu prowadzenia ewidencji towarów wymaga zapisania jej w zasadach (polityce) rachunkowości. Na dzień 1 stycznia 2022 r. należy odpisać w koszty wartość stanu magazynowego towarów (obciążenie konta "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia). Spółka, stosując uproszczenie polegające na odpisywaniu w koszty kupowanych towarów bezpośrednio po zakupie, jest zobowiązana do sporządzania inwentaryzacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego (w praktyce co miesiąc).

UZASADNIENIE

Podjęcie decyzji o zmianie sposobu prowadzenia ewidencji towarów polegającej na rezygnacji z dotychczas stosowanej ewidencji magazynowej na rzecz odpisywania w koszty kupowanych towarów bezpośrednio po zakupie stanowi zmianę zasad (polityki) rachunkowości. Przykładowa uchwała w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości może wyglądać następująco:

Uchwała nr 3 Zarządu spółki ABC z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

1. Zarząd spółki ABC wprowadza zmianę w zasadach (polityce) rachunkowości Spółki polegającą na zmianie sposobu ewidencji zapasów towarów z ewidencji ilościowo-wartościowej na ewidencję polegającą na odpisywaniu w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu.

2. W zasadach (polityce) rachunkowości pkt 6 rozdziału "Wycena aktywów i pasywów" otrzymuje brzmienie:

6. Zapasy materiałów towarów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasów towarów spółka ABC prowadzi ewidencję polegającą na odpisywaniu w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów, jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu nie później niż na dzień bilansowy.

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Podpisy członków zarządu

 • prezes zarządu ............................
 • wiceprezes zarządu ............................
 • członek zarządu ............................
 • członek zarządu .............................

Należy przypomnieć, że jednostka może wprowadzić zmianę zasad (polityki) rachunkowości w dowolnym terminie, jednak zmiana będzie obowiązywała od początku roku obrotowego bieżącego lub następnego (zależnie od decyzji kierownika jednostki).

Odpisywanie w koszty kupowanych towarów bezpośrednio po zakupie a obowiązek inwentaryzacji

Ustawa o rachunkowości wskazuje (art. 17 ust. 2 pkt 4 uor), że ustalenie stanu towarów odpisywanych w koszty na dzień zakupu i korekta kosztów o wartość tego stanu może nastąpić dopiero na dzień bilansowy. Ustawy podatkowe nie dopuszczają jednak takiej "jednorocznej" możliwości.

"W celu prawidłowego rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego podatnicy prowadzący uproszczone ewidencje na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości powinni sporządzać inwentaryzacje materiałów, towarów i wyrobów gotowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego, za który następuje rozliczenie z budżetem z tytułu podatku dochodowego (por. np. interpretację indywidualną z 24 sierpnia 2018 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. S-ILPB1/415-1358/14/18-S/TW). "

A zatem inwentaryzacja towaru powinna następować co miesiąc lub co kwartał w zależności od tego, w jakich terminach podatnik jest zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Wyjątek stanowią podatnicy, którzy wybrali wpłaty zaliczek na podatek w formie uproszczonej, ustalone na podstawie dochodu deklarowanego w latach ubiegłych (zgodnie z art. 44 ust. 6b-6i updof oraz art. 25 ust. 6-10 updop.). Mogą oni dokonywać inwentaryzacji wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego i na jej podstawie korygować koszty bilansowe i podatkowe do właściwej wysokości.

Ewidencja w księgach rachunkowych rezygnacji z dotychczas stosowanej ewidencji magazynowej na rzecz odpisywania w koszty kupowanych towarów bezpośrednio po zakupie

Spółka, rezygnując z ewidencji magazynowej na rzecz uproszczenia zdefiniowanego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, musi dokonać w dacie 1 stycznia 2022 r. odpisania w koszty stanu magazynowego zapasów towarów:

Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia"

Ma konto 33 "Towary"

Jeśli jednostka stosowała uprzednio ewidencję towarów w cenach ewidencyjnych, koszty należy również skorygować "in plus" lub "in minus" o przypadające na te towary odchylenia:

Wn/Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia"

Ma/Wn konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów"

Przykład

Spółka ABC wprowadziła na dzień 1 stycznia 2022 r. następujące wartości jako bilans otwarcia:

 • Wn konto 33 "Towary" 24 000 zł

 • Wn konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów" 650 zł

Zgodnie ze zmienioną od 1 stycznia 2022 r. polityką rachunkowości spółka odnosi wartość towarów w ciężar kosztów na dzień ich zakupu. Korekty kosztów o wartość niesprzedanych towarów jednostka dokonuje na koniec każdego miesiąca.

W styczniu 2022 r. jednostka zakupiła towary o wartości 23 370 zł, w tym 4370 zł VAT). Na dzień 31 stycznia 2022 r. dokonano spisu z natury wskazującego, że wartość niesprzedanych towarów to 10 000 zł.

Ewidencja w księgach rachunkowych stycznia 2022 r.

 1. PK - zaliczenie w koszty wartości zapasów towarów wynikającej z bilansu otwarcia

Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia" 24 000 zł

Ma konto 33 "Towary" 24 000 zł

 1. PK - zaliczenie w koszty odchyleń od cen ewidencyjnych towarów

Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia" 650 zł

Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów" 650 zł

 1. Faktury dokumentujące zakup towarów w styczniu

Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" 19 000 zł

Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie" 4 370zł

Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" 23 370 zł

 1. PK - zaliczenie w koszty zakupionych w styczniu towarów

Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia" 19 000 zł

Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" 19 000 zł

 1. PK - korekta kosztów sprzedanych towarów

Wn konto 33 "Towary" 10 000 zł

Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia" 10 000 zł

Ewidencja w księgach rachunkowych lutego 2022 r.

 1. PK - odpisanie w koszty towarów - według stanu ustalonego na 31 stycznia 2022 r.

Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia" 10 000 zł

Ma konto 33 "Towary" 10 000 zł

Podstawa prawna:

 • art. 44 ust. 6b-6i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1574

 • art. 25 ust. 6-10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800

 • art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t Dz.U. z 2021 r. poz. 217

Irena Pazio

główna księgowa, praktyk

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK