do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 12/2021, data dodania: 15.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy pracownik zatrudniony poprzednio na czas nieokreślony może zostać po przerwie zatrudniony na czas określony

PROBLEM

Pracownik był zatrudniony u nas na czas nieokreślony od 1 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2019 r. Teraz chcemy go zatrudnić na rok. Czy okres poprzedniego zatrudnienia na czas nieokreślony jest wliczany do limitu umów terminowych? Czy możemy zaproponować pracownikowi umowę na czas określony 12 miesięcy?

RADA

Okres poprzedniego zatrudnienia na czas nieokreślony nie jest wliczany do limitu umów terminowych. Ponownie zatrudnianemu po przerwie pracownikowi mogą Państwo zaproponować umowę o pracę na czas określony, jeśli umowa na czas nieokreślony była jedyną wcześniejszą umową i nie wyczerpano wówczas także limitu umów na czas określony.

UZASADNIENIE

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony, zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Jednocześnie łączna liczba tych umów na czas określony nie może przekraczać 3 (art. 251 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli limity te zostaną przekroczone, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia 4 umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zasady tej nie stosuje się wyłącznie do umowy zawartej na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zawarcie umowy terminowej,
  • w przypadku jej przedłużenia do dnia porodu.

Jeżeli więc nie mamy do czynienia z jednym ze wskazanych wyjątków, z pracownikiem można zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony, a ich łączny czas, niezależnie od przerw w zatrudnieniu, nie może przekraczać 33 miesięcy.

Umowa na czas nieokreślony a limit umów na czas określony. Do dopuszczalnego limitu zatrudnienia na czas określony wlicza się przypadające od 22 lutego 2016 r. okresy zatrudnienia, jednak wyłącznie na podstawie umów na czas określony. Nie ma zatem podstaw, aby wliczać do niego zakończone okresy zatrudnienia pracownika na podstawie umowy na czas nieokreślony czy na okres próbny, bez względu na czas ich trwania.

WAŻNE

Do limitu 3 umów i łącznego okresu 33 miesięcy umów zawieranych na czas określony nie wlicza się umów na czas nieokreślony oraz umów na okres próbny.

Zatem w sytuacji wskazanej w pytaniu, pomimo wcześniejszego zatrudnienia pracownika, które trwało 22 lutego 2016 r., limity dotyczące umów na czas określony powinny być liczone dopiero od zawarcia ze wskazanym pracownikiem planowanej obecnie umowy na czas określony. Będzie ona pierwszą z 3 dopuszczalnych umów, ponieważ wcześniejszego okresu zatrudnienia na czas nieokreślony nie należy wliczać do tych limitów.

Nie ma zatem przeszkód, aby planowane zatrudnienie wskazanego przez Państwa pracownika miało charakter terminowy, skoro wcześniej nie zostały przekroczone obowiązujące limity. Ponadto żaden przepis nie wyklucza możliwości zawarcia po umowie na czas nieokreślony umowy na czas określony. W związku z tym zależnie od okoliczności oraz woli stron mogą one zawrzeć 1, 2 lub 3 umowy o pracę na czas określony w okresach następujących po sobie lub z dowolnymi między nimi przerwami oraz dowolnie pomiędzy te umowy podzielić obowiązujący maksymalny łączny 33-miesięczny okres ich trwania.

Inne możliwości zatrudnienia pracownika powracającego do pracodawcy. W opisanej w pytaniu sytuacji mogą Państwo również zawrzeć ponownie umowę na czas nieokreślony. Istnieje także możliwość zawarcia umowy na okres próbny. Jednak w takim przypadku będzie to dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy niż wcześniej.

Wliczenie okresu poprzedniego zatrudnienia a rozwiązanie umowy o pracę. Jednocześnie należy pamiętać, że o ile umowa o pracę na czas nieokreślony nie ma znaczenia dla limitu umów na czas określony, o tyle ma znaczenie przy wyliczaniu stażu pracy na potrzeby ustalania okresu wypowiedzenia. Wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia pracownika u tego samego pracodawcy, bez względu na przerwy pomiędzy kolejnymi umowami i ich rodzaj, należy zaliczyć do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia. Zatem we wskazanym w pytaniu przypadku okres wypowiedzenia dla zatrudnionego ponownie pracownika, przy zawarciu z nim umowy na czas określony lub nieokreślony, będzie wynosił 3 miesiące (art. 36 ust. 1 Kodeksu pracy).

Zasady liczenia limitów umów na czas określony. Należy zwrócić uwagę, że limit umów na czas określony jest liczony od dnia wejścia w życie regulacji wprowadzającej limitowanie umów terminowych, tj. od 22 lutego 2016 r. Jeżeli jednak umowa na czas określony trwała w momencie wejścia w życie tej regulacji, uważana jest za pierwszą umowę lub drugą, gdy została zawarta przed upływem miesiąca od zakończenia pierwszej umowy. Przy czym do 33-miesięcznego maksymalnego limitu zatrudnienia wlicza się w tym przypadku wyłącznie okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy przypadający od 22 lutego 2016 r. Natomiast dla umów na czas określony zawartych po 22 lutego 2016 r. limit czasowy należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

WAŻNE

Do łącznego dopuszczalnego 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na czas określony nie wlicza się okresu pracy na czas określony przypadającego przed 22 lutego 2016 r.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony u pracodawcy na podstawie 3 umów na czas określony:

  • od 1 stycznia 2013 r. do 31 października 2014 r.,

  • od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.,

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r.

Pracodawca chce zatrudnić pracownika ponownie, po przerwie, od 1 grudnia 2021 r. Okres zatrudnienia pracownika na czas określony liczony od 22 lutego 2016 r. wynosi łącznie 17 miesięcy i 6 dni. W związku z tym, że umowa trwająca 22 lutego 2016 r. jest uważana za pierwszą umowę wliczaną do limitu (umowa trwająca w dniu wejścia przepisów, zawarta po upływie miesiąca od zawarcia pierwszej umowy), to do limitu 3 umów należy wliczyć oprócz niej wyłącznie 2 umowy. Druga umowa trwała od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r. W związku z tym z pracownikiem od 1 grudnia 2021 r. może zostać zawarta jeszcze jedna umowa o pracę na czas określony z limitu 3 umów, jednak na okres nie dłuższy niż 15 miesięcy i 24 dni (33 miesiące - 17 miesięcy i 6 dni = 15 miesięcy i 24 dni).

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 25 § 3 pkt 1, art. 251 § 1, § 3-41, art. 36 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

  • art. 14 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1220

Ewa Kowszun

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ponad 20-letnie doświadczenie w kompleksowym wsparciu prawnym działów HR, prowadzi własną firmę doradczą

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Czytaj także: "Czy epidemia COVID-19 może uzasadniać zawieranie umów na czas określony ponad limity" - na www.inforlex.pl/ewydania.

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK