do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w razie nieobecności spowodowanej badaniami specjalistycznymi

PROBLEM

Zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy na cały etat pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym pracuje 7 godzin dziennie i jest wynagradzany stałą stawką miesięczną na poziomie 3800 zł. 4 października 2021 r. nie było go pracy, albowiem w godz. od 8.00 do 15.00 wykonywał specjalistyczne badania, co potwierdził stosownym zaświadczeniem od lekarza. Następnie wspomniany pracownik przez 2 dni przebywał na bezpłatnym urlopie. Jak w zaistniałych okolicznościach należy ustalić październikową pensję i należność za dzień poświęcony wyżej wskazanym badaniom?

RADA

W opisanej sytuacji pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za dni obecności w pracy oraz za dzień, w którym wykonywał badania specjalistyczne. Pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za urlop bezpłatny.

UZASADNIENIE

W myśl naczelnej reguły Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę, zaś za czas jej nieświadczenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy).

Obliczanie wynagrodzenia za zwolnienie na badania specjalistyczne

Pracownikowi legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w celu wykonania badań specjalistycznych przysługuje zwolnienie od pracy (jeżeli nie mogą one być wykonane poza godzinami pracy) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Za czas ww. zwolnienia niepełnosprawnemu należne jest wynagrodzenie obliczane na zasadach dotyczących ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. A zatem ustalanie wysokości tej należności podzielić możemy na następujące etapy:

Krok 1. Wyznaczenie podstawy wyliczeń poprzez uwzględnienie w niej:

  • składników określonych w stałej stawce miesięcznej - w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do zwolnienia od pracy,
  • zmiennych elementów płacy za okresy nie dłuższe niż miesiąc - w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do zwolnienia od pracy (bez względu na to, za jaki miesiąc przysługują),
  • składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc - w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (niezależnie od tego, za jaki okres przysługiwały).

Krok 2. Podzielenie uzyskanej podstawy przez współczynnik do ekwiwalentu, który w 2021 r. dla pracownika pełnoetatowego wynosi 21 (przy pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ten ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy).

Krok 3. Obliczenie ilorazu otrzymanej w wyniku powyższego przeliczenia kwoty i liczby godzin odpowiadającej dobowej normie czasu pracy obowiązującej danego pracownika (zwykle jest to 8 godzin, ale np. dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie to 7 godzin).

Krok 4. Pomnożenie otrzymanej stawki przez liczbę godzin zwolnienia od pracy.

Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Aby w rozstrzyganym przypadku obliczyć pensję za przepracowaną część miesiąca, należy:

  • miesięczną stawkę płacy pracowniczej podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu (czyli w przypadku pracownika niepełnosprawnego pracującego po 7 godz. dziennie chodzi o uwzględnienie miesięcznego wymiaru czasu pracy, ustalonego przez pomnożenie 35 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodanie do otrzymanej liczby godzin iloczynu 7 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego),
  • otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy,
  • odjąć obliczoną kwotę od wynagrodzenia należnego za cały miesiąc

- § 12 rozporządzenia o wynagrodzeniu.

Przykład

30-letni mieszkaniec Poznania, posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności, zatrudniony jest od ponad 2 lat w spółce z o.o. na pełny etat (w podstawowym systemie z 7-godzinną dobową normą czasu pracy). Co miesiąc otrzymuje wyłącznie stałą pensję w wysokości 3800 zł brutto. W październiku 2021 r. przez jeden dzień korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu wykonywania badań specjalistycznych, a przez 2 dni korzystał z bezpłatnego urlopu. Biorąc pod uwagę fakt, iż poza wspomnianymi trzema dniami pracownik przepracował wszystkie pozostałe październikowe dni robocze, wyliczenie należnej mu za ten miesiąc pensji powinno wyglądać następująco:

Krok 1: obliczenie zmniejszenia miesięcznej stawki wynagrodzenia z tytułu 21 godz. (3 dni × 7 godz.) nieobecności w pracy:

3800 zł / 147 godz. nominalnego czasu pracy z października (21 dni × 7 godz.) = 25,85 zł,

25,85 zł × 21 godz. = 542,85 zł.

Krok 2: obliczenie wynagrodzenia za dzień poświęcony badaniom specjalistycznym:

3800 zł / 21 (współczynnik ekwiwalentowy) = 180,95 zł (wyliczenie stawki godzinowej i jej pomnożenie przez liczbę godzin nieobecności byłoby konieczne, gdyby pracownik korzystał ze zwolnienia przez niepełny dzień).

Krok 3: obliczenie wynagrodzenia należnego za październik 2021 r.:

3800 zł - 542,85 zł + 180,95 zł = 3438,10 zł.

Podstawa prawna

  • art. 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

  • art. 20 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 573

  • § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927

Mariusz Pigulski

ekspert i praktyk, od wielu lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK