do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 12/2021, data dodania: 15.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy w świadectwie pracy trzeba podać dodatkową funkcję, jaką pełnił pracownik w czasie zatrudnienia

PROBLEM

Pracownik był zatrudniony jako główny księgowy. Jednak w czasie stosunku pracy dodatkowo pełnił funkcję prezesa zarządu na podstawie uchwały wspólników. Czy w świadectwie pracy tego pracownika należy umieścić informację o pełnionej przez niego funkcji prezesa?

RADA

Tak. Jeżeli pracownik pełnił w ramach swojego stosunku pracy funkcję prezesa zarządu na podstawie uchwały wspólników, to taka informacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w ust. 3 świadectwa pracy.

UZASADNIENIE

Państwa pracownik miał zawartą umowę o pracę. Zgodnie z nią był zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy na stanowisku głównego księgowego. Jego umowa o pracę podlegała zatem przepisom Kodeksu pracy oraz aktom wykonawczym z zakresu prawa pracy, które ustalają minimalny zakres praw i obowiązków pracownika. W trakcie trwającego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracownik w drodze uchwały wspólników został powołany na prezesa spółki.

Powołanie pracownika do pełnienia funkcji w trakcie stosunku pracy. Powołanie pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego do pełnienia funkcji prezesa zarządu nie skutkuje nawiązaniem kolejnego stosunku pracy, lecz jedynie powierzeniem pracownikowi dodatkowej funkcji (obowiązków) w trakcie trwającego stosunku pracy. Zatem powołanie pracownika na stanowisko prezesa stanowi jedynie nawiązanie z tą osobą stosunku prawno-organizacyjnego, czyli stosunku prawnego, który ma źródło w samym akcie powołania danej osoby do zarządu spółki (uchwała zgromadzenia wspólników) ‒ stosunek wewnętrzny w spółce. Powołanie głównego księgowego na prezesa nie stanowi natomiast stosunku umownego, czyli stosunku prawnego, który ma źródło w umowie (umowa o pracę lub cywilnoprawna) ‒ stosunek zewnętrzny.

WAŻNE

Powołanie pracownika uchwałą wspólników spółki do pełnienia funkcji w zarządzie nie skutkuje nawiązaniem kolejnego stosunku pracy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że stosunek pracy na podstawie powołania można nawiązać tylko wtedy, gdy wynika to wprost z przepisów prawa (art. 68 § 1 Kodeksu pracy). Określane powołaniem powierzenie stanowiska kierowniczego członka zarządu spółek nie mieści się w rozumieniu powołania, o którym mowa w Kodeksie pracy. Takie stanowisko potwierdził także Sąd Najwyższy, stwierdzając, że:

SN

Przepisy Kodeksu handlowego i prawa bankowego przewidujące powoływanie członków zarządu spółki akcyjnej (banku) nie są odrębnymi przepisami upoważniającymi do nawiązywania stosunku pracy na podstawie powołania (art. 68 § 1 KP) (wyrok SN z 13 października 1998 r., I PKN 345/98, OSNP 1999/22/719).

Zatem tego typu powołania nie są odrębnymi przepisami, które upoważniają do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania zgodnie z art. 68 § 1 Kodeksu pracy. Oznacza to, że stosunek prawny łączący głównego księgowego i spółkę, wynikający z uchwały zgromadzenia wspólników podjętej na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nie tworzy między stronami stosunku pracy.

Ujęcie w świadectwie pracy funkcji pełnionej przez pracownika w czasie stosunku pracy. W opisanej w pytaniu sytuacji pełnienie funkcji prezesa było jednym z obowiązków wchodzących w zakres zadań wykonywanych przez pracownika w ramach stosunku pracy łączącego go ze spółką. W związku z tym, a także z uwagi na fakt, że powołanie do zarządu pracownika nie stanowiło osobnego stosunku pracy, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z głównym księgowym fakt pełnienia funkcji członka zarządu powinien zostać odnotowany w świadectwie pracy. Szczególnie że rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy wyraźnie wskazuje, iż pracodawca zamieszcza w tym dokumencie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in. rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk albo pełnionych funkcji. Natomiast wzór świadectwa pracy, będący załącznikiem do tego rozporządzenia, wyraźnie zawiera rubrykę przeznaczoną do wskazania w nim wykonywanej przez pracownika pracy (ust. 3 świadectwa pracy).

Przepisy nie wymagają wskazywania okresów wykonywania pracy na danym stanowisku lub okresów pełnienia funkcji, ale ze względów porządkowych zasadne jest, aby stanowiska i pełnione funkcje były wskazane chronologicznie, z podaniem okresów ich sprawowania.

Przykładowy zapis w świadectwie pracy dotyczący wykonywanej w omawianym przypadku pracy powinien przedstawiać się następująco:

3. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:

- na stanowisku głównego księgowego (w okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2021 r.), w tym pełnił funkcję prezesa zarządu (w okresie 1 stycznia 2020 r. - 31 października 2021 r.).

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 68 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

  • § 2 ust. 1 pkt 3, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1862

POWOŁANE ORZECZENIA SĄDÓW:

wyrok SN z 13 października 1998 r. (I PKN 345/98, OSNP 1999/22/719)

Małgorzata Podgórska

specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, od wielu lat zajmuje się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK