do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2021, data dodania: 15.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jakie korzyści daje pracodawcy przyjęcie na praktyki żołnierza

PROBLEM

Chcemy przyjąć na praktyki w dziale IT żołnierza zawodowego, który jest w trakcie pełnienia czynnej służby wojskowej. Po 10 latach zostanie on prawdopodobnie zwolniony z wojska i chce rozpocząć pracę dla cywilnego pracodawcy. Jesteśmy zainteresowani zweryfikowaniem umiejętności tego kandydata w trakcie praktyk. Wiemy, że istnieją specjalne wymogi dla zatrudnienia na praktyki żołnierza w trakcie czynnej służby. Jakich formalności powinniśmy dopełnić?

RADA

Żołnierz zawodowy z minimum 9-letnim stażem służby wojskowej w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem służby ma możliwość odbycia praktyk zawodowych u pracodawców cywilnych. Takie praktyki są elementem programu rekonwersji żołnierzy zawodowych, a więc są finansowane i rozliczane z żołnierzem bezpośrednio przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Praktyki tego rodzaju wymagają uzyskania przez żołnierza zgody dowódcy jednostki wojskowej oraz decyzji Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON kierującej do odbycia praktyk. Pracodawca ma jedynie obowiązek wystawienia zaświadczenia o chęci przyjęcia żołnierza na tego rodzaju praktyki, a po ich zakończeniu - zaświadczenia o ich odbyciu.

UZASADNIENIE

Rekonwersja to program aktywizacji zawodowej skierowany do żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej, a także do członków rodzin żołnierzy zawodowych. Obejmuje on:

 • doradztwo zawodowe,

 • przekwalifikowanie zawodowe - przyuczenie do zawodu,

 • praktyki zawodowe (przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej),

 • pośrednictwo pracy (po zakończonej zawodowej służbie wojskowej).

Praktyka żołnierza zawodowego u pracodawcy cywilnego. Żołnierz zawodowy może zostać skierowany do odbycia praktyk u pracodawcy cywilnego, jeżeli:

 • pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat,

 • jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

PRZYKŁAD

Zawodowy żołnierz zajmujący się systemami łączności w wojsku po 15 latach służby zgłosił chęć odbycia praktyk zawodowych u operatora telefonii komórkowej. Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem tej osoby chce wykorzystać okres praktyk na dostosowanie wiedzy i umiejętności żołnierza, które uzyskał w obsłudze wojskowych łączności, do obsługi cywilnych systemów tego rodzaju. Takie praktyki mające na celu dostosowanie kwalifikacji żołnierza do potrzeb pracodawcy należy uznać za uzasadnione.

PRZYKŁAD

Zawodowy żołnierz, będący 12 lat kierowcą samochodów dostawczych w wojsku, zgłasza chęć odbycia praktyk zawodowych jako kierowca-dostawca w dziale dostaw internetowego sklepu spożywczego. Wykonywanie tej pracy jest jednak możliwe bez zdobywania specjalnych kwalifikacji czy dostosowania tych już posiadanych przez żołnierza do pracy w cywilu. W tym przypadku praktyki zawodowe nie będą uzasadnione.

Jeśli odbycie praktyki zawodowej ma uzasadnienie, jest ona finansowana przez MON. Oznacza to, że korzystający z praktyki otrzymuje wszystkie świadczenia, które wynikają z trwającej zawodowej służby wojskowej. Zatem praktyka odbyta przez żołnierza w ramach rekonwersji nie wiąże się z żadnymi obciążeniami finansowyminie dla pracodawcy, który przyjmuje do siebie żołnierza zawodowego.

WAŻNE

Jeśli odbycie praktyki zawodowej przez żołnierza ma uzasadnienie, jest ona finansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach rekonwersji.

Praktyka tego typu może być realizowana do 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, jednak musi zakończyć się przed dniem zwolnienia żołnierza ze służby.

Znalezienie pracodawcy, który przyjmie takiego praktykanta, leży po stronie żołnierza. Natomiast decyzję o ewentualnej kontynuacji zatrudnienia osoby, która odbyła taką praktykę, podejmują pracodawca i zainteresowany żołnierz.

Procedura zatrudnienia żołnierza zawodowego na praktyki w ramach rekonwersji. Procedurę postępowania, jaka obowiązuje przy zatrudnianiu na praktyki żołnierza zawodowego, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. Żołnierz, chcąc skorzystać z takiej praktyki zawodowej u pracodawcy cywilnego, musi:

Krok 1.

Uzyskać zgodę dowódcy jednostki wojskowej na realizację praktyk.

Krok 2.

Sporządzić odpowiedni wniosek i skierować go z macierzystej jednostki wojskowej do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON (dyrektor komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej) w celu uzyskania decyzji kierującej na praktykę zawodową. Do wniosku żołnierz załącza:

 • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, tj.:

- rozkaz o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub

- wypowiedzenie stosunku zawodowej służby wojskowej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), lub

- oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

 • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na realizację praktyki zawodowej;

 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze wojskowej (ze wskazaniem liczby lat zawodowej służby wojskowej, którą odbył wnioskodawca);

 • zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktykę zawodową.

Wzór 1. Zaświadczenie zakładu pracy o przyjęciu żołnierza zawodowego na praktykę

Krok 3.

Dostarczyć do pracodawcy decyzję Dyrektora Departamentu Spraw sScjalnych MON kierującą żołnierza na praktykę zawodową.

Rozliczenie praktyk zawodowych odbywanych w ramach rekonwersji. Praktyka zawodowa, którą żołnierz odbywa w ramach rekonwersji, każdorazowo po zakończeniu musi być rozliczona poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia o jej ukończeniu. Zaświadczenie to wystawia pracodawca, u którego praktyka się odbywała, a żołnierz musi je przedłożyć dowódcy jednostki wojskowej i przesłać Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych MON.

Wzór 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza zawodowego praktyk w ramach rekonwersji

Rozliczenie dodatkowych kosztów poniesionych przez żołnierza w celu odbycia praktyk w ramach rekonwersji. W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane żołnierzowi dodatkowe koszty przejazdów i zakwaterowań poniesione przez niego w związku z odbywaniem praktyk zawodowych. Zwrot kosztów odbywa się jednak do poziomu limitów określonego w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Tabela. Limity kosztów pokrywanych żołnierzowi z tytułu odbywania praktyk zawodowych w ramach rekonwersji

Limity kosztów pokrywanych żołnierzowi z tytułu odbywania praktyk zawodowych w ramach rekonwersji

(art. 120 ust. 4a pkt 2 i 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

Koszty przejazdów

Koszty zakwaterowań

20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki (jeśli ośrodek szkolenia/praktyki zawodowej znajduje się w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania żołnierza - gdzie jeden przejazd to tam i z powrotem), których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia

30 zakwaterowań w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej (jeśli miejsce szkolenia/praktyki zawodowej jest w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania żołnierza) w kwocie nieprzekraczającej 300% ryczałtu za noclegi określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 120 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1131; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1666

 • § 13 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych - Dz.U. z 2014 r. poz. 1622

Magdalena Sybilska-Bonicka

specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, wieloletni praktyk, trener biznesu i były wykładowca akademicki z zakresu prawa pracy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK