do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2021, data dodania: 15.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Na jakiej podstawie dofinansować zakup okularów przez pracownika jeśli nie było badania okulistycznego podczas badań profilaktycznych

PROBLEM

Skierowaliśmy pracownika na badania wstępne bhp. Ma on pracować po 8 godzin dziennie przy komputerze, co zaznaczyliśmy w skierowaniu. Z przychodni, która przeprowadza te badania dla naszych pracowników, otrzymaliśmy informację, że obecnie nie wykonuje się badań okulistycznych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, chyba że lekarz medycyny pracy zarządzi takie badanie. Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik wystąpi do nas o dofinansowanie zakupu okularów?

RADA

Lekarz medycyny pracy ma obecnie uprawnienia do oceny wzroku pracownika podczas badań wstępnych, kontrolnych czy okresowych. W przypadku stwierdzenia wskazań do używania przez pracownika okularów korekcyjnych w pracy ma on możliwość dokonania stosownej adnotacji w zaświadczeniu lekarskim. Taka adnotacja jest wystarczającą podstawą do przyznania pracownikowi dofinansowania zakupu okularów.

UZASADNIENIE

Każdy pracownik pracujący przy monitorze ekranowym, tj. wykonujący pracę przy komputerze przez minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy, do 15 grudnia 2020 r. w trakcie wstępnych badań lekarskich poddawany był badaniom ogólnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego, oraz obowiązkowo badaniom okulistycznym. Zatem lekarze medycyny pracy mieli obowiązek kierowania pracowników na obligatoryjne badania do okulisty.

Nowelizacja przepisów rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zmieniła te zasady. Zmodyfikowano, od 16 grudnia 2020 r., m.in. załącznik nr 1 do rozporządzenia zawierającego wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, w tym ich zakres i częstotliwość.

Zmiana uprawnień lekarza medycyny pracy. Kluczową zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest rozszerzenie uprawnień lekarza medycyny pracy. Obecnie większość orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku może być wydawana wyłącznie na podstawie badania lekarza medycyny pracy, bez potrzeby kierowania pracownika na badania specjalistyczne.

Nowelizacja ta jest wynikiem zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy. Obecnie lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny czynników, które były objęte badaniami lekarzy specjalistów. W praktyce oznacza to, że w przypadku wybranych narażeń w zakresie zdrowia (w tym pracy przy monitorze ekranowym) lekarz medycyny pracy może samodzielnie ocenić stopień takiego zagrożenia i jego skutki.

WAŻNE

Lekarz medycyny pracy przeprowadzający badanie profilaktyczne może, ale nie musi, rozszerzyć jego zakres o dodatkowe, specjalistyczne badania konsultacyjne (np. okulistyczne).

Zakres badań lekarskich. Każdy pracownik pracujący przy monitorze ekranowym jest poddawany ogólnym badaniom lekarskim, a przy badaniu narządu wzroku dokonywana jest ocena ostrości widzenia. To oznacza, że lekarz medycyny pracy bez konieczności kierowania pracownika do okulisty może ocenić stan narządu wzroku pracownika i na tej podstawie wydać orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do pracy. Ponadto został wydłużony maksymalny okres ważności takiego orzeczenia dla pracy przy komputerze z 4 do 5 lat.

WAŻNE

Adnotacja o konieczności używania okularów korekcyjnych jest umieszczana przez lekarza medycyny pracy w orzeczeniu lekarskim o zdolności do pracy.

Jednak lekarz medycyny pracy może skierować pacjenta do lekarzy specjalistów ze względu na stan zdrowia pracownika i konieczność rzetelnej oceny jego stanu zdrowia podczas przeprowadzanych badań profilaktycznych.

Omawiana zmiana przepisów nie ma wpływu na uprawnienia pracownika do dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Pracodawca nadal jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy monitorze ekranowym. Nie ma obecnie konieczności pozyskiwania w takim przypadku żadnego dodatkowego zaświadczenia lekarskiego.

PRZYKŁAD

Pracownik zwrócił się do działu kadr z prośbą o refundację okularów korekcyjnych. Nie przedstawił jednak zaświadczenia o konieczności stosowania okularów do pracy przy monitorze ekranowym od lekarza okulisty, lecz jedynie adnotację o tym w orzeczeniu lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Taka forma zaświadczenia w obecnym stanie prawnym jest wystarczająca do dokonania refundacji zakupu okularów korekcyjnych przez pracodawcę.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 229 § 1 i § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

§ 2 i § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - Dz.U. Nr 148, poz. 973

§ 2 ust. 2 i załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2131

Marta Goroszkiewicz

specjalista z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bhp, prawnik, wykładowca akademicki, autorka licznych publikacji

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Czytaj także: "Dofinansowanie do okularów i soczewek korygujących wzrok - jak ustalać jego wysokość" - na www.inforlex.pl/ewydania.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK