do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 10/2021, data dodania: 20.09.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak ustalać wynagrodzenie w miesiącu, gdy choroba przypadła wyłącznie w dni wolne od pracy

PROBLEM

Pełnoetatowy pracownik, zatrudniony od ponad 4 lat w równoważnym systemie czasu pracy, wynagradzany jest stałym wynagrodzeniem miesięcznym. We wrześniu 2021 r. przepracował on pełny obowiązujący go wymiar godzin, mimo iż przez 5 dni wspomnianego miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy w tej sytuacji powinno pomniejszyć się jego pensję za okres choroby z zastosowaniem dzielnika 30, biorąc pod uwagę fakt, że niedyspozycja zdrowotna przypadła wyłącznie w dni "grafikowo" wolne od pracy?

RADA

Skoro pracownik pomimo choroby wypracował wszystkie robocze dni września, to jego pensja za ten miesiąc nie powinna być obniżona z racji absencji chorobowej. W przedstawionych okolicznościach zatrudnionemu należy wypłacić pełne miesięczne wynagrodzenie oraz należność za niedyspozycję zdrowotną.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy).

Ustalenie wynagrodzenia, gdy pracownik przepracował wszystkie dni robocze

Jeżeli pracownik mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim przepracował wszystkie dni robocze danego miesiąca, to przysługuje mu pełne wynagrodzenie za ten miesiąc. Z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia przykładowo, gdy pracownik:

  • pracuje w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku, a jego niedyspozycja zdrowotna przypadała jedynie w weekend lub święta,
  • zatrudniony jest w systemie równoważnym i chorował w danym miesiącu wyłącznie w dni oznaczone w harmonogramie czasu pracy jako wolne od pracy.

W zaprezentowanych przypadkach nie ma podstaw do ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, albowiem mimo zwolnienia lekarskiego zostały wypracowane wszystkie roboczogodziny. Słuszność takiego przekonania potwierdza stanowisko resortu pracy z 7 listopada 2013 r., w którym czytamy: (…) zwrot "przepracowana część miesiąca" należy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował tylko część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Zdaniem Departamentu powołany wyżej przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia nie obejmuje zatem sytuacji, gdy pracownik wprawdzie był nieobecny w pracy z powodu choroby przez część miesiąca, ale mimo to przepracował w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W tej sytuacji pracownikowi przysługuje, zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za cały miesięczny wymiar czasu pracy, tj. pełne wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej.

W miesiącu, w którym pracownik chorował, ale mimo tego udało mu się przepracować wszystkie robocze dni, powinien on otrzymać:

  • wynagrodzenie za pracę zgodnie z zasadą, że wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy),
  • świadczenie chorobowe za dni zwolnienia lekarskiego (oczywiście o ile stosownie do odrębnych przepisów, uzyskał do niego prawo, bo np. posiadał co najmniej 30-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego).

Należności za czas choroby

Za czas choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Przypomnijmy, że:

  • zasiłek i wynagrodzenie za czas chorobowej niezdolności do pracy wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 92 § 2 Kodeksu pracy i art. 11 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Za każdy dzień choroby pracownik otrzymuje 1/30 części podstawy wymiaru (art. 36 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa),
  • na uprawnienie do wspomnianych należności chorobowych bez wpływu pozostaje fakt, iż niezdolność do pracy przypada na dni wolne od pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o święta, niedziele, dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia roboczego czy tzw. harmonogramowe dni wolne od pracy, wyznaczane przede wszystkim w równoważnym systemie czasu pracy.

Przykład

Zatrudniony od 2017 r. w łódzkiej spółce akcyjnej pracownik realizuje zadania służbowe w równoważnym systemie czasu pracy, za co otrzymuje co miesiąc stałą pensję na poziomie 4200 zł brutto. W okresie od 1 do 25 września 2021 r. wypracował on wszystkie harmonogramowo dni robocze, zaś przez pozostałe 5 dni wspomnianego miesiąca, które zgodnie z grafikiem czasu pracy były wolne od pracy, przebywał na zwolnieniu lekarskim. W takim przypadku zatrudniony powinien mieć wypłacone pełne wrześniowe wynagrodzenie (4200 zł brutto) oraz świadczenie chorobowe za 5 dni choroby.

Podstawa prawna:

  • art. 80, art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

  • art. 4, art. 11, art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1621

  • § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927

Mariusz Pigulski

ekspert i praktyk, od wielu lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK