do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2021, data dodania: 17.09.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak wyliczyć liczbę dni urlopu wypoczynkowego po powrocie pracownika do poprzedniej pracy i równoległym zatrudnieniu u innego pracodawcy

PROBLEM

Pracownik, zatrudniony w naszym zakładzie od 12 lat, pracował do 29 maja 2021 r. Jednocześnie podjął zatrudnienie od 24 maja 2021 r. w innej firmie i pracował tam do 19 czerwca 2021 r. Następnie pracownik powrócił do pracy u nas 21 czerwca 2021 r. i został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ile urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi u poszczególnych pracodawców za 2021 r.? Czy równoległe zatrudnienie wpływa na sposób ustalenia wymiaru urlopu?

RADA

Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w 2021 r. należy obliczyć odrębnie dla każdego zatrudnienia. Wynika to z faktu równoległego zatrudnienia w maju 2021 r. Pracownik nabył u Państwa za okres od 1 stycznia do 29 maja 2021 r. 11 dni urlopu wypoczynkowego. U drugiego pracodawcy za okres od 24 maja do 19 czerwca 2021 r. przysługuje mu 5 dni urlopu. Po powrocie do Państwa firmy od 21 czerwca br. do końca roku kalendarzowego przysługuje mu 13 dni urlopu.

UZASADNIENIE

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego i przejścia do kolejnego pracodawcy pracownikowi przysługuje:

  • u dotychczasowego pracodawcy urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;
  • u kolejnego pracodawcy urlop w wymiarze:

- proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

- proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku.

Przy czym pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż ustalony proporcjonalnie do okresu przepracowanego, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku równoległego zatrudnienia u 2 pracodawców. Przedstawione powyżej zasady mają zastosowanie również przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika pozostającego w 2 równoległych stosunkach pracy. W związku z tym każdy z pracodawców odrębnie ustala wymiar należnego u niego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Przy czym drugi pracodawca ustalając staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, powinien uwzględnić okres zatrudnienia u pierwotnego pracodawcy od dnia nawiązania stosunku pracy z pierwszym pracodawcą do dnia poprzedzającego nawiązanie stosunku pracy z kolejnym pracodawcą.

Pracownik pozostający w dwóch równoległych stosunkach pracy u każdego pracodawcy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w roku kalendarzowym i wymiarowi czasu pracy, w jakim został zatrudniony.

Wymiar urlopów należnych za równoległą pracę u dwóch pracodawców nie podlega sumowaniu. Nie ma tutaj bowiem zastosowania art. 154 § 3 Kodeksu pracy, który określa limit należnego pracownikowi w roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego. Przepis ten dotyczy jedynie następujących po sobie stosunków pracy, a nie równoległego zatrudnienia.

WAŻNE

Wymiar urlopów należnych za równoległą pracę u 2 pracodawców nie podlega sumowaniu.

Obliczanie urlopu proporcjonalnego. Przy obliczaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym kalendarzowy miesiąc pracy opowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi (art. 1551 Kodeksu pracy). Przy czym niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 1552a § 2 Kodeksu pracy).

Jeżeli zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie go u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, to zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Kolejny pracodawca jest zatem zwolniony od ustalania proporcji za ten miesiąc. Jednak jeśli w danym miesiącu zatrudnienie jest równoległe u obu pracodawców, to obaj powinni naliczyć urlop za ten miesiąc.

Jeżeli przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym wychodzi niepełny dzień urlopu, zaokrągla się go w górę do pełnego dnia.

W opisanej w pytaniu sytuacji urlop wypoczynkowy pracownika za 2021 r. należy wyliczyć następująco:

Urlop wypoczynkowy z tytułu pierwszego zatrudnienia w firmie A:

Okres zatrudnienia: 1 stycznia-29 maja 2021 r.

Urlop ustalamy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Przy obliczaniu urlopu niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

(26 dni urlopu : 12 miesięcy) x 5 miesięcy zatrudnienia = 10,83 dni (po zaokrągleniu 11 dni urlopu wypoczynkowego)

Urlop wypoczynkowy z tytułu zatrudnienia u drugiego pracodawcy w firmie B:

Okres zatrudnienia: 24 maja-19 czerwca 2021 r.

Pracodawca, u którego pracownik podjął równoległe zatrudnienie, ustala urlop proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika. Przy obliczaniu urlopu niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Przy podjęciu równoległego zatrudnienia nie znajduje zastosowania zasada, zgodnie z którą w sytuacji ustania stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązania takiego stosunku u kolejnego pracodawcy w tym samym miesiącu kalendarzowym zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Dlatego drugi pracodawca zaokrągla do pełnego miesiąca zarówno okres przepracowany w maju, jak i czerwcu 2021 r.

(26 dni urlopu : 12 miesięcy) x 2 miesiące zatrudnienia = 4,33 dni (po zaokrągleniu 5 dni urlopu wypoczynkowego)

Urlop wypoczynkowy z tytułu ponownego zatrudnienia w firmie A:

Okres zatrudnienia: na czas nieokreślony od 21 czerwca 2021 r., jednak wymiar urlopu wyliczamy do końca roku kalendarzowego.

W czerwcu 2021 r. nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy u drugiego pracodawcy i ponowne zatrudnienie u pierwszego pracodawcy. Jeżeli zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku pracy u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, jednak nie jest równoległe, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Dlatego ustalając wymiar urlopu pracownika, w tym przypadku nie należy uwzględniać czerwca 2021 r. Został on bowiem rozliczony u pracodawcy B.

(26 dni urlopu : 12 miesięcy) x 6 miesięcy zatrudnienia = 13 dni urlopu wypoczynkowego.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 154-1541, art. 155-1551, art. 1552a, art. 1553 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

Ewa Łukasik

ekspert z zakresu prawa pracy i bhp, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Czytaj także: "Urlop proporcjonalny - udzielanie i obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego" - na www.inforlex.pl/ewydania.

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK