do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn Głównego Księgowego 11/2021, data dodania: 17.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Ujmowanie korekty faktury VAT w księgach

PROBLEM

Czy korektę faktury VAT na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych powinnam ująć wrozliczeniu za okres, wktórym wystawiono fakturę korygującą?

RADA

Jeżeli przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy ani inna oczywista omyłka wrozumieniu przepisu art.12 ust.3j ustawy oCIT, to korektę faktury VAT należy ująć na bieżąco, to jest wokresie, wktórym została wystawiona faktura korygująca zgodnie zzawartą ugodą.

UZASADNIENIE

Jak wynika zart.12 ust.3j ustawy oCIT, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych wokresie rozliczeniowym, wktórym została wystawiona faktura korygująca lub, wprzypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Moment ujęcia korekty zależy od przyczyny dokonania korekty:

1) jeżeli korekta przychodu jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się "wstecz", tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych wokresie rozliczeniowym, wktórym została wystawiona faktura pierwotna,

2) wpozostałych przypadkach korekty dokonuje się "na bieżąco", tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych wokresie rozliczeniowym, wktórym została wystawiona faktura korygująca.

Zregulacji zawartych wcytowanym art.12 ust.3j updop wynika, że korekta "wstecz" może być dokonana jedynie wtedy, gdy przyczyną korekty jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Przy czym ustawodawca nie wskazuje, co należy rozumieć przez pojęcia "błąd rachunkowy" oraz "inna oczywista omyłka". Pojęcia te zatem należy rozumieć zgodnie zich znaczeniem potocznym. Zatem za "błąd rachunkowy" należy uznać sytuację, gdy koszt został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd wtoku wykonywania obliczeń. Może to dotyczyć okoliczności leżących zarówno po stronie wystawcy faktury czy innego dokumentu księgowego (np.błędne podanie na fakturze cen lub wartości towarów), jak ipo stronie odbiorcy takiego dokumentu (np.wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieprawidłowej cyfry, zastosowanie wadliwego kursu waluty obcej przy przeliczaniu wartości przychodu na złote itp.).

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (wersja internetowa www.sip.pwn.pl) przez "omyłkę" należy rozumieć "spostrzeżenie, sąd niezgodny zrzeczywistością, niewłaściwe postępowanie, posunięcie". Wkonsekwencji za "inną oczywistą omyłkę" należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym. Takim błędem będzie np.ujęcie wkosztach podatkowych faktury wystawionej na podmiot inny niż faktyczny nabywca towaru. "Omyłka" wiązać się również będzie zbłędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu, albo na nieprawidłowym ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem charakter "pierwotny". Co więcej, "omyłka" musi być "oczywista". Oznacza to, że wprzypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru przyczyn korekty korekta powinna być dokonywana wokresie otrzymania dokumentu potwierdzającego przyczynę korekty (wprzypadku korekty kosztów uzyskania przychodów) lub wokresie wystawienia tego dokumentu (wprzypadku korekty przychodów). Tylko wprzypadku jednoznacznego stwierdzenia, że nieprawidłowe ujęcie przychodu bądź kosztu było bezpośrednim wynikiem błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, korekta kosztu powinna być uwzględniana "wstecznie".

Wuzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wprowadzającej przepisy art.12 ust.3j-3m oraz art.15 ust.4i-4l ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych wskazano, że:

Moment ujęcia faktury korygującej, zarówno po stronie przychodów, jak ikosztów podatkowych, powinien być zatem uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura, amianowicie:

jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, awięc korekta jest wynikiem błędu (czyli zawierała pomyłki np.wilości, cenie lub kwocie podatku VAT), to wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego (odpowiednio daty poniesienia kosztu), wynikającego zfaktury pierwotnej,

natomiast wprzypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce wdacie jej wystawienia (stan faktyczny), afaktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę zpowodu późniejszych zdarzeń, awięc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np.obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrotu towaru - fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, zdatą jej wystawienia (…).

Zatem wprzypadku gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, afaktura korygująca (dokument korygujący) została wystawiona przez sprzedawcę zpowodu późniejszych okoliczności, takich jak np.obniżenie, jak również zwiększenie ceny, udzielenie rabatu, zwrot towaru, to fakturę korygującą (dokument korygujący) należy rozliczyć wbieżącym okresie rozliczeniowym (tj. wdacie wystawienia dokumentu korygującego iodpowiednio - jego otrzymania). Jeżeli jednak pierwotnie sporządzona faktura zawierała błędy lub pomyłki, awięc błędnie dokumentowała stan faktyczny, to podatnik zobowiązany jest przyporządkować korektę wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego (odpowiednio daty poniesienia kosztu), wynikającego zpierwotnego dokumentu (druk sejmowy Nr3432).

Tak też wynika zwyroku WSA wGdańsku z1 grudnia 2020 r. (sygn. akt ISA/Gd 897/20):

WSA

Ustawodawca nie wskazuje, co należy rozumieć poprzez pojęcia "błąd rachunkowy" oraz "inna oczywista omyłka". Pojęcia te zatem należy rozumieć zgodnie zich znaczeniem potocznym. Zatem, za "błąd rachunkowy" należy uznać sytuację, gdy koszt został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd wtoku wykonywania obliczeń: może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury, czy innego dokumentu księgowego (np.błędne podanie na fakturze cen lub wartości towarów), jak ipo stronie odbiorcy takiego dokumentu (np.wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieprawidłowej cyfry, zastosowanie wadliwego kursu waluty obcej przy przeliczaniu wartości kosztu na złote, etc.).

Przyczyną wystawienia faktury korygującej jest konieczność doprowadzania wartości faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego faktycznemu.

Oczywista omyłka czy błąd rachunkowy jest tego rodzaju nieprawidłowością, której wyjaśnienie nie powinno przysparzać większego wysiłku. Faktura korygująca na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych powinna zostać ujęta wokresie rozliczeniowym, wktórym została wystawiona.

Reasumując, spółka ma obowiązek zmniejszenia przychodów wokresie rozliczeniowym, wktórym została wystawiona faktura korygująca, tj. "na bieżąco". Jeżeli jednak wokresie rozliczeniowym nie osiągnie przychodów lub osiągnięte przychody będą niższe od kwoty zmniejszenia, to powinna zwiększyć koszty uzyskania przychodów okwotę, októrą nie zostały zmniejszone przychody.

Korekta dla celów bilansowych

Zgodnie zart.54 ustawy orachunkowości korekta faktury zroku poprzedniego jest zdarzeniem po dniu bilansowym. Wzwiązku ztym ojego ujęciu wksięgach rachunkowych decyduje istotność tej kwoty. Przed ujęciem korekty wksięgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne jest przy tym łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ - chociaż każdy znich zosobna może być nieistotny - łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego.

Błędy popełnione wbieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, koryguje się wksięgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

Błędy popełnione wbieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za istotne, wymagają korekty wksięgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego iodpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego.

Skutki błędów uznane za nieistotne ujmuje się wksięgach rachunkowych następnego roku obrotowego.

Błędy popełnione wpoprzednich latach obrotowych, zawarte wzatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte wbieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, aprzed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się wksięgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

Korekty błędów popełnionych wpoprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy orachunkowości.

Korekty błędu popełnionego wpoprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny, jednostka:

a) ujmuje wkapitale (funduszu) własnym iwykazuje jako zysk (stratę) lat ubiegłych, lub winnej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy orachunkowości,

b) wykazuje wodpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania,

c) przekształca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego, wyjąwszy przypadki, gdy jest to praktycznie niewykonalne.

Oznacza to, że nawet jeżeli przepisy podatkowe nie rozpatrują skutków błędów wkontekście istotności, dla celów bilansowych korektę faktur należy rozpatrywać pod względem współmierności oraz istotności. Może to oznaczać, że dla celów bilansowych idla celów podatkowych korektę ujmujemy winnych okresach rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

art.12 ust.3j ustawy z15 lutego 1992 r opodatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z2021 r. poz.1800

art.54 ustawy z29 września 1994 r. orachunkowości - j.t. Dz.U. z2021 r. poz.217

Maciej Chorostkowski

biegły rewident

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK