do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 10.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji dla byłego wspólnika spółki jest kosztem podatkowym

PROBLEM

Po wystąpieniu wspólnika (komandytariusza) ze spółki komandytowej spółka podpisała z nim umowę dotyczącą odpłatnego terminowego powstrzymania się od dokonywania czynności konkurencyjnych wobec jej działalności. Konieczność podpisania umów wynika z ochrony interesu i źródła przychodów spółki. Wspólnik posiada wiedzę na temat każdego aspektu jej działalności i w związku z tym mógłby z łatwością rozpocząć działalność konkurencyjną bądź też podjąć współpracę z bezpośrednimi konkurentami spółki na rynku polskim. Podpisanie umowy dotyczącej powstrzymywania się jest szczególnie istotne, gdyż od momentu utraty statusu wspólnika spółka komandytowa przestanie być chroniona przez ustawowy zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez wspólnika wynikający z art. 56 i art. 57 w związku z art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Z tytułu świadczenia usługi powstrzymania ustępujący wspólnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wystawiać w trakcie obowiązywania umowy faktury za każdy miesięczny okres świadczenia usługi. Wynagrodzenie wspólnika będzie określone na zasadzie ryczałtowej. Umowy dotyczące powstrzymywania się zostaną zawarte na okres 24 miesięcy. Czy wynagrodzenie z tytułu usługi powstrzymywania się świadczonej przez byłego wspólnika na rzecz spółki komandytowej stanowić będzie jej koszt uzyskania przychodu?

RADA

Tak, wynagrodzenie z tytułu usługi powstrzymywania się od wykonywania działalności konkurencyjnej świadczonej przez byłego wspólnika na rzecz spółki komandytowej stanowić będzie jej koszt uzyskania przychodu. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przepisy updop mają również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (zob. art. 1 ust. 3 pkt 1 updop). Rozpatrując sytuację spółki dla celów opodatkowania pdop, należy zaznaczyć, że wydatki ponoszone na rzecz byłego wspólnika w związku z zawartą umową odpłatnego terminowego powstrzymywania się od dokonywania czynności konkurencyjnych wobec działalności spółki należy uznać za racjonalne. Wyeliminowanie bądź ograniczenie skutków działań konkurencji popartej wiedzą byłego wspólnika może bowiem przyczynić się do zabezpieczenia osiąganych przychodów. Wydatki poniesione w związku z zawartą umową o zakazie konkurencji mają zapobiec temu, aby informacje, które posiada wspólnik spółki, nie trafiły do konkurencji. W takim przyypadku mogłaby bowiem zostać ujawniona tajemnica handlowa spółki lub spółka mogłaby utracić klientów/kontrahentów na rzecz konkurencji. Oznacza to, że wynagrodzenie wypłacane z tytułu zakazu konkurencji ma na celu ochronę interesów spółki i tym samym jest ponoszone w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W konsekwencji takie wydatki spełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 updop (określającego, jakie warunki musi spełnić wydatek, by być uznanym za koszt podatkowy). Nie zostały także wymienione w katalogu art. 16 ust. 1 updop wyłączającym możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych. W szczególności nie znajdą zastosowania wyłączenia zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 38 i pkt 38a updop (nie jest to bowiem wydatek na rzecz wspólników czy członków organów spółki). Zatem mogą one stanowić koszt uzyskania przychodów.

Co ważne, zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.535.2020.10.BKD, i z 18 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.446.2020.4.KS).

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1927

  • art. 56, art. 57, art. 103 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.535.2020.10.BKD)

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2021 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.446.2020.4.KS)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK