do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy wydatki na wynajem loży VIP na stadionie mogą być kosztem podatkowym

PROBLEM

Spółka z o.o. wynajmuje lożę VIP na stadionie piłkarskim (klubu sportowego). Na podstawie zawartego porozumienia spółka ma prawo do:

  • używania loży i czterech miejsc parkingowych,
  • otrzymania cateringu,
  • umożliwienia ekspozycji informacji reklamowych spółki na froncie loży, od strony płyty głównej boiska oraz przy wejściu do loży.

Spółka ma prawo korzystać z loży w dniach i godzinach otwarcia stadionu, z pewnymi wyjątkami. Infrastruktura loży pozwala na przeprowadzanie rozmów i negocjacji biznesowych z kontrahentami, partnerami i pracownikami spółki. Miejsce to zostało wybrane przez spółkę w celu zapewnienia pracownikom oraz kontrahentom komfortu powszechnie wymaganego przy określonej wadze wydarzeń wewnętrznych (spotkań kadry wyższego stopnia czy szkoleń), w tym spotkań wewnętrznych z elementami integracji, a także spotkań biznesowych i negocjacyjnych. Czy wydatki poniesione przez spółkę na wynajem loży VIP na stadionie mogą dla niej stanowić koszty uzyskania przychodu?

RADA

Nie, wydatki poniesione przez spółkę na wynajem loży VIP na stadionie nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Oceniając wydatki związane z wynajęciem loży VIP, należy wziąć pod uwagę całościowy charakter tych działań. Dla prawidłowej kwalifikacji poniesionych z tego tytułu kosztów najważniejszym jest bowiem wyraźne ustalenie głównego celu podejmowanych czynności i związanych z nim wydatków oraz wskazanie potencjalnych korzyści oczekiwanych w związku z tym przedsięwzięciem. Podstawowym (powszechnie znanym) celem wynajęcia loży (lóż) np. na stadionach jest uczestnictwo, udział w imprezach sportowych, muzycznych, artystycznych w warunkach i na zasadach odbiegających od standardowych, tj. w warunkach komfortowych czy wręcz ekskluzywnych. Możliwość wynajęcia loży VIP z przyczyn gospodarczych i ekonomicznych nie jest przy tym dostępna dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Oczywiście nie można negować faktu, że miejsca te mogą w pewnym stopniu być wykorzystywane w relacjach biznesowych, np. jako wyjątkowe biuro, firmowa sala konferencyjna, miejsce spotkań biznesowych. Niemniej jednak wydatków ponoszonych na wynajem loży VIP nie można uznać jako niezbędnych do realizacji celów spotkań biznesowych. Wydatki te służą bowiem budowaniu relacji z klientami lub potencjalnymi klientami i wywoływaniu jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu spółki, budowaniu właściwego wizerunku firmy - przybierają charakter działań o cechach reprezentacyjnych i nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przypominamy, że kosztami podatkowymi są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze updop). Dla spółki istotne jest, że nie uważa się za koszty podatkowe kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia reprezentacji, wprowadził jedynie wyliczenie przykładowe (wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholu). Opierając się na znaczeniu słownikowym można przyjąć, iż "reprezentacja" to "okazałość, wytworność, świadcząca o czyimś bogactwie lub wysokiej pozycji społecznej" (Nowy Słownik Języka Polskiego pod. red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 838).

Na podstawie stanowisk zajmowanych przez sądy administracyjne i organy podatkowe należy przyjąć, że o reprezentacji można mówić w odniesieniu do działań mających na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz. To działania podejmowane w relacjach z kontrahentami (ich przedstawicielami), gośćmi i potencjalnymi klientami. Reprezentacja obejmuje zarówno działania zmierzające do:

  • stworzenia oczekiwanego wizerunku, pozycji podatnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jak i
  • stworzenia korzystnych warunków w celu nawiązania nowych lub też podtrzymania (rozszerzenia) dotychczasowych kontaktów.

Takie stanowisko zajmuje Minister Finansów w ciągle aktualnej interpretacji ogólnej z 25 listopada 2013 r., sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

Charakter wydatków spółki na wynajem loży jest związany z kreowaniem określonego wizerunku firmy na zewnątrz. Wydatki te nie stanowią niezbędnego elementu, bez którego nie mogłoby się odbyć spotkanie biznesowe. Koszty te zostały zatem poniesione na cele reprezentacyjne, tj. na kreowanie wizerunku, prestiżu spółki na określonym - elitarnym - poziomie. Stanowisko takie zaprezentował też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.243.2021.1.NL, wskazując ponadto, że imprezy o charakterze sportowym, artystycznym same w sobie nie oznaczają wydarzenia marketingowego-promocyjnego.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800;

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.243.2021.1.NL)

  • interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 25 listopada 2013 r. (sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK