do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Na jakich zasadach można odliczać stratę podatkową poniesioną w poprzednich latach

PROBLEM

Spółka z o.o. (której rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu) od 2015 r. ponosi straty z prowadzonej działalności gospodarczej. W listopadzie br. sprzeda część prowadzonego przedsiębiorstwa, w związku z tym w 2021 r. osiągnie znaczny dochód z działalności gospodarczej. Czy spółka może odliczyć poniesione w poprzednich latach straty od dochodu, który osiągnie w 2021 r.? Nadmieniam, że spółka nie osiągała ani nie osiąga przychodów z zysków kapitałowych.

RADA

W 2021 r. (w tym już w trakcie roku, a więc przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy) spółka, o której mowa powyżej, może odliczyć od dochodu:

 1. połowę strat poniesionych w latach 2016, 2017 i 2018,
 2. całe straty poniesione w latach 2019 i 2020.

Odliczenie całości lub części straty poniesionej w 2015 r. nie jest już możliwe.

UZASADNIENIE

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty (art. 7 ust. 5 updop).

A zatem w obecnym stanie prawnym podatnicy mają możliwość rozliczania strat ze źródła przychodów:

 • przez pięć kolejnych lat (z zastrzeżeniem, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty) albo
 • w jednym roku podatkowym w całości (do kwoty nieprzekraczającej 5 000 000 zł).

Taki stan rzeczy istnieje od 1 stycznia 2019 r. Możliwość odliczenia straty ze źródła przychodów w jednym roku podatkowym w całości dotyczy strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. (zob. art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej z 9 listopada 2018 r.). Zasady obowiązujące wcześniej, a dotyczące strat spółki przedstawiamy w tabeli.

Tabela. Zasady rozliczania strat obowiązujące przed 1 stycznia 2019 r.

Obowiązujący stan prawny

Podatnik może rozliczyć stratę:

przed 1 stycznia 2018 r.

 • przez pięć kolejnych lat (z zastrzeżeniem, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty)

od 1 stycznia 2018 r. do końca 2018 r.*

 • ze źródła przychodów** przez pięć kolejnych lat (z zastrzeżeniem, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty)

* straty poniesione przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po 31 grudnia 2017 r. podlegają odliczeniu od dochodu na wcześniej obowiązujących zasadach (zob. art. 6 ustawy nowelizującej z 27 października 2017 r.).

** zmiana ta wynikała z wyodrębnienia dla celów pdop dwóch źródeł przychodów, tj. przychodów z zysków kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł przychodów (zob. art. 7 ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.).

Dla spółki, o której mowa, oznacza to, że w 2021 r. może odliczyć od dochodu:

 1. połowę strat poniesionych w latach 2016, 2017 i 2018,
 2. całość strat poniesionych w latach 2019 i 2020 (do kwoty 5 000 000 zł).

Spółka może dokonać tego odliczenia w trakcie roku, a więc przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warto tu dodać, że prawo podatników do odliczania straty przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na CIT potwierdzają także organy podatkowe (zob. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2020 r., sygn. 0111-KDWB.4010.26.2020.1.APA). Jak stwierdzono w przywołanej interpretacji:

MF

Jeżeli zatem podatnik osiąga dochód w trakcie trwania roku podatkowego, tj. stwierdza w trakcie roku podatkowego, że obowiązany jest do wykazania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, to zasadne jest uznanie, że osiągnął on dochód, który może obniżyć o kwotę straty w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że podatnik nie musi czekać do momentu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże dochód z całego roku podatkowego i dopiero wówczas obniży jego wysokość o odpowiednią kwotę straty.

W 2021 r. nie jest już natomiast możliwe odliczenie od dochodu straty ani części straty poniesionej przez spółkę w 2015 r. Rok 2020 był ostatnim, w którym część tej straty mogła zostać przez spółkę odliczona od dochodu.

Przykład:

Spółka (stosująca jako rok podatkowy rok kalendarzowy) w latach 2015-2020 ponosiła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej straty podatkowe w wysokości 100 000 zł w każdym z tych lat. W 2021 r. w związku ze sprzedażą części prowadzonego przedsiębiorstwa osiągnie dochód z działalności gospodarczej w wysokości 1 000 000 zł. W tej sytuacji w 2021 r. spółka może odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej:

 1. 0 zł tytułem straty poniesionej w 2015 r.,

 2. 50 000 zł tytułem straty poniesionej w 2016 r.,

 3. 50 000 zł tytułem straty poniesionej w 2017 r.,

 4. 50 000 zł tytułem straty poniesionej w 2018 r.,

 5. 100 000 zł tytułem straty poniesionej w 2019 r.,

 6. 100 000 zł tytułem straty poniesionej w 2020 r.

Łącznie zatem tytułem poniesionych strat spółka z o.o. będzie mogła odliczyć od osiągniętego w 2021 r. dochodu z działalności gospodarczej 350 000 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800

 • art. 38 ust. 2 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - Dz.U. z 2018 r. poz. 2244

 • art. 6 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. z 2017 r. poz. 2175; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2159

Powołane interpretacje podatkowe:

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK