do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy opłata wstępna uregulowana w drodze trójstronnego porozumienia może zostać zaliczona do kosztów podatkowych

PROBLEM

Spółka z o.o. wpłaciła 60 000 zł dealerowi na poczet zakupu samochodu (na konto z białej listy) i otrzymała fakturę zaliczkową. Po wpłacie zaliczki spółka zdecydowała się jednak na leasing zaliczkowanego samochodu. W związku z tym na mocy trójstronnego porozumienia wpłacona kwota została zaliczona na poczet opłaty wstępnej dla leasingodawcy. Od dealera spółka otrzymała fakturę korygującą fakturę zaliczkową, a od leasingodawcy fakturę za opłatę wstępną. Czy na podstawie otrzymanej od leasingodawcy faktury spółka może rozpoznać koszt uzyskania przychodów, mimo że nie dokonała zapłaty na rachunek leasingodawcy wskazany na białej liście?

RADA

Na podstawie otrzymanej od leasingodawcy faktury spółka z o.o. może na zasadach ogólnych rozpoznać koszt uzyskania przychodów. Jest tak bez względu na sposób dokonania płatności przez dealera na rzecz leasingodawcy.

UZASADNIENIE

Przepisami art. 15d updop określone są wyłączenia z kosztów podatkowych ze względu na sposób dokonania płatności. W tym przepis ten wyłącza z kosztów podatkowych płatność dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Są to rachunki spoza tzw. białej listy. W konsekwencji podatnicy dokonujący płatności na rachunek spoza białej listy mogą być obowiązani do wyłączenia zapłaconych kwot z kosztów podatkowych.

Cechą wspólną wszystkich wyłączeń określonych przepisami art. 15d updop jest to, że mogą mieć one zastosowanie wyłącznie do płatności dotyczących transakcji określonych w art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Wskazać przy tym należy, że w artykule tym mowa jest o płatnościach. W konsekwencji przyjmuje się najczęściej, że obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego odnosi się wyłącznie do spełnienia świadczeń w formie rozliczeń pieniężnych (zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I FSK 1075/10). Powoduje to, że w części, w jakiej zobowiązania są regulowane w innej formie (np. w przypadku płatności dokonywanych w drodze kompensaty, nettingu, barteru czy faktoringu), obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego nie obowiązuje. W konsekwencji nie mają zastosowania wyłączenia określone w art. 15d ust. 1 pkt 3 updop.

Dotyczy to w szczególności transakcji rozliczanych w drodze potrącenia (kompensaty), w tym potrącenia umownego (czyli innego niż potrącenie, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego). Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 czerwca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.128.2020.1.BK). W interpretacji tej czytamy, że:

MF

(...) przepis art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się tylko do jednej z form regulowania zobowiązań, tj. "płatności"​​​​​​​, która może być gotówkowa lub bezgotówkowa, nie dotyczy natomiast regulowania zobowiązań w drodze kompensaty (potrącenia) bez względu na to, czy potrącenia te będą ustawowe (art. 498 Kodeksu cywilnego), czy też umowne (art. 353 Kodeksu cywilnego). (…) Podsumowując, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. wydatki na zakup towarów/usług w wartości przekraczającej 15.000 zł oraz objętych obligatoryjnym MPP, w wysokości w jakiej do ich uregulowania doszło w drodze potrącenia ustawowego jak i umownego (kompensaty), nie są objęte dyspozycją art. 15d ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości skompensowanej wierzytelności.

Należy zauważyć, że wskazane w treści pytania porozumienie jest w istocie trójstronnym porozumieniem w sprawie wzajemnych potrąceń pomiędzy spółką z o.o. (leasingobiorcą), dealerem/zbywcą oraz leasingodawcą. Prowadzi to do wniosku, że w części tej transakcja pomiędzy spółką z o.o. i leasingodawcą jest rozliczana w drodze potrącenia. Przedmiotowej płatności nie dotyczy zatem art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców, a w konsekwencji nie mają zastosowania przepisy art. 15d updop.

Podsumowując, na podstawie otrzymanej od leasingodawcy faktury spółka z o.o. może na zasadach ogólnych rozpoznać koszt podatkowy. Nie ma w tej sytuacji znaczenia, że wpłata została dokonana na konto dealera, a nie na konto leasingodawcy. Rozliczenia pomiędzy tymi podmiotami były bowiem dokonywane w formie potrącenia wzajemnych należności.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800

  • art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

  • art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 162

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK