do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 6/2021, data dodania: 14.05.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Czy wynagrodzenia za usługi podmiotu powiązanego w zakresie prac badawczo-rozwojowych są w pełni kosztem

PROBLEM

Czy koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia za usługi prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nowych produktów wypłacane na rzecz oddziału spółki (zagranicznego zakładu) podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop?

RADA

Wydatki związane z nabywaniem usług prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez spółkę stanowią koszt podatkowy niepodlegający ograniczeniom przewidzianym w art. 15e ust. 1 updop. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wyłączenie z kosztów części wydatków określonych w art. 15e ust. 1 updop ma zastosowanie w przypadku transakcji między podmiotami powiązanymi. Od 1 stycznia 2019 r. za podmioty powiązane uznaje się także podatnika oraz jego zagraniczny zakład (art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. d updop). Tym samym spółka słusznie pyta, czy tym ograniczeniem w zaliczaniu do kosztów podatkowych objęta jest także transakcja z jej oddziałem.

Należy wyjaśnić, że wynagrodzenie oddziału za usługi prowadzenia prac badawczo-rozwojowych stanowi koszt podatkowy spółki i nie podlega limitowaniu w ramach art. 15e updop. Jak zakładamy, wydatek spółki na usługi prac badawczo-rozwojowych został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością i ma związek z uzyskiwaniem przychodu lub zachowaniem jego źródeł. Tym samym wydatek ten spełnia podstawowe kryteria uznania za koszt podatkowy na podstawie art. 15 updop. Dodatkowo należy pamiętać, że przepis art. 15e ust. 1 updop stosuje się do podatników, którzy:

  • są podmiotami powiązanymi oraz
  • nabywają usługi wymienione w tym przepisie.

Oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Usługi prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nie są wprost wymienione w art. 15e ust 1 updop. Przepis ten limituje w kosztach nabywane od podmiotów powiązanych usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń i świadczenia o podobnym charakterze. Usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych nabywane przez spółkę od oddziału nie zaliczają się do katalogu usług, opłat, należności wymienionych w art. 15e ust. 1 updop, zatem drugi warunek nie jest spełniony i tym samym wyłączenie z kosztów nie ma tu zastosowania.

Podsumowując, wydatki związane z nabywaniem usług prac badawczo-rozwojowych nowych produktów przez spółkę stanowią koszt niepodlegający ograniczeniom zaliczania do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 updop. Podobny pogląd w zbliżonym stanie faktycznym zawarto m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora KIS z 29 marca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.537.2018.2.JK) oraz 4 września 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.364.2018.1.APO).

Jak stwierdzono w drugiej z przywołanych interpretacji:

MF

(...) w stosunku do nabywanych przez Wnioskodawcę Usług B+R nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., bowiem cel i zakres tych Usług jest odmienny od usług zawartych w tym przepisie. Cechą charakterystyczną i zarazem najważniejszym elementem analizowanych Usług B+R jest, według Wnioskodawcy, przeprowadzanie badań i rozwój koncepcji nowych produktów medycznych, co nie należy do zakresu i specyfiki usług wskazanych w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., tj. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, usług przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Usługi te nie stanowią również świadczeń podobnych do usług wskazanych w powyższym przepisie.

Podstawa prawna:

  • art. 15e ust. 1, art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255

Powołane interpretacje podatkowe:

Ryszard Kubacki

doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK