do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć wypłatę prokurentowi wynagrodzenia przyznanego uchwałą wspólników

PROBLEM

Spółka komandytowa udzieliła prokury samoistnej osobie fizycznej, która jest komandytariuszem spółki. Komandytariusz, któremu udzielono prokury, nie prowadzi działalności gospodarczej. Prokurent nie jest związany ze spółką umową o pracę, zlecenia lub o dzieło ani też nie świadczy usług dla spółki, w szczególności nie zarządza jej przedsiębiorstwem. W związku z wykonywaniem obowiązków prokurenta spółka postanowiła przyznać prokurentowi wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Tytułem do wypłaty świadczenia pieniężnego prokurentowi będzie uchwała wspólników spółki. Do jakiego źródła przychodów zaliczyć wynagrodzenie wypłacane prokurentowi? Czy spółka powinna od niego pobierać zaliczki na PIT?

RADA

Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały wspólników należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na PIT od wypłacanych prokurentowi wynagrodzeń.

UZASADNIENIE

W przedstawionej sytuacji tytułem do wypłaty świadczenia pieniężnego prokurentowi jest uchwała wspólników spółki komandytowej. To oznacza, że w tym przypadku przychodu z tytułu wykonywania prokury nie można zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, bowiem prokura nie jest wykonywana na podstawie umowy o pracę. Przychodu tego nie można również zaliczyć do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż powołanie prokurenta oraz wykonywanie przez niego tej funkcji nie następuje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez prokurenta. Nie jest to również przychód z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności przychód ze źródeł wskazanych w art. 13 pkt 7, 8 i 9 updof (zob. tabelę).

Tabela. Przychód uzyskiwany przez prokurenta powołanego uchwałą wspólników a przychody z działalności wykonywanej osobiście

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody:

Komentarz

otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 updof)

Prokura jest pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo jest umocowaniem wyłącznie do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz osoby je dającej. Nie jest to powołanie do organów spółki. To oznacza, że przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia prokury nie można zaliczyć do przychodów z działalności wskazanej w art. 13 pkt 7 updof.

z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof (art. 13 pkt 8 updof)

Tytułem do wypłaty należności prokurentowi, o którym mowa w pytaniu, nie jest umowa zlecenia ani umowa o dzieło. Tym samym przychodu prokurenta - w przedstawionym stanie faktycznym - nie można zaliczyć do przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 updof.

uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof (art. 13 pkt 9 updof)

W przedstawionym stanie faktycznym pomiędzy spółką a prokurentem nie została zawarta umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze.

W przedstawionym stanie faktycznym przychód z tytułu wykonywania prokury należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof. Do tego źródła przychodów należy zakwalifikować wszelkie przychody, których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b updof.

Podsumowując, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały wspólników należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. W związku z tym spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na PIT od wypłacanych prokurentowi wynagrodzeń. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.621.2021.1.EC).

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 9, art. 13 pkt 7, 8 i 9, art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.621.2021.1.EC)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK