do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak amortyzować samochód-piaskarkę

PROBLEM

Kupiłem nowy samochód - piaskarkę o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Jaką stawką mogę ją amortyzować?

RADA

Nabytą piaskarkę podatnik może amortyzować metodą liniową według stawki 14%. Podatnik powinien również rozważyć możliwość zastosowania metody degresywnej albo jednorazowej amortyzacji. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Pojazdy o przeznaczeniu piaskarka są klasyfikowane w grupie 7 KŚT - Środki transportu, w rodzaju 743 - Samochody specjalne.

KŚT (wyciąg)

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z:

grupa

podgrupa

rodzaj

PKWiU 2015

7

74

743

Samochody specjalne

28.92.28.0

29.10.44.0*

29.10.5

Metody amortyzacji piaskarki

Metoda liniowa. Samochody specjalne, do których należą piaskarki, mogą być amortyzowane metodą liniową. W tym przypadku stawka amortyzacji wynosi 14% (zob. art. 22i ust. 1 w zw. z poz. 07 załącznika nr 1 do updof).

Metoda degresywna. Metoda ta ma zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (zob. art. 22k ust. 1 updof). Przy tej metodzie odpisy amortyzacyjne dokonywane są od corocznie innej podstawy, tj. od wartości początkowej środka trwałego pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Podatnik korzystający z tej metody amortyzacji dokonuje jej przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacyjnych o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W omawianym przypadku będzie to 28% (2 × 14%). Począwszy od roku podatkowego, w którym określona na powyższych zasadach roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnik powinien zacząć dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

Amortyzacja jednorazowa. Z prawa do jednorazowej amortyzacji na zasadach przewidzianych w art. 22k ust. 7-13 updof podatnik może skorzystać, jeżeli:

  1. nabył środek trwały zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz
  2. należy do jednej z podanych kategorii podatników, tzn.:

● jest małym podatnikiem w rozumieniu przepisów updof (w 2021 r. status małego podatnika PIT posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w 2020 r. kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, tj. 9 031 000 zł) albo

● rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2021 r., z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 22k ust. 11 updof.

Jednorazowa amortyzacja przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych. W 2021 r. łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 226 000 zł.

Korzystając z jednorazowej amortyzacji, podatnicy muszą pamiętać, że stanowi ona pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Piaskarki są klasyfikowane w grupie 7 KŚT. Stanowią one środki trwałe, do których ma zastosowanie jednorazowa amortyzacja przewidziana w art. 22k ust. 7-13 updof. Z pytania nie wynika, jaki status ma podatnik, który nabył piaskarkę, o której mowa w pytaniu. Jeżeli podatnik ten rozpoczął działalność w 2021 r. albo spełnia warunki do uznania go za małego podatnika w rozumieniu przepisów updof, to są spełnione wszystkie warunki, aby mógł skorzystać z jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 22k ust. 7-13 updof.

Podstawa prawna:

  • art. 22i ust. 1 w zw. z poz. 07 załącznika nr 1 oraz art. 22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981

  • § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz.U. z 2016 r. poz. 1864

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Obowiązujące na dany rok podatkowy kwoty limitów uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika oraz limity jednorazowej amortyzacji publikujemy w comiesięcznym dodatku "Wskaźniki i stawki" oraz na www.inforlex.pl/ewydania

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK