do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn VAT 11/2021, data dodania: 04.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy na fakturach w procedurze OSS powinien się pojawić numer BDO

PROBLEM

Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS powinien się pojawić numer BDO?

RADA

Tak, numer BDO powinien być umieszczany również na fakturach dokumentujących czynności rozliczane w ramach unijnej procedury OSS. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W związku z ustawą o gospodarowaniu odpadami wiele firm ma obowiązek rejestracji w systemie BDO.

Jakie podmioty podlegają wpisowi do rejestru BDO

Przepisami art. 49 i nast. ustawy o odpadach określone są zasady prowadzenia przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, oraz gospodarujących odpadami. Jest to tzw. rejestr BDO.

Z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach wynika przy tym, że wpis do rejestru dla:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzających pojazdy,
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

- podlega opłacie rejestrowej.

Z procesem rejestracji wiążą się również inne obowiązki. Artykuł 63 ustawy o odpadach stanowi, że podmiot wpisywany do rejestru BDO jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy (numer BDO) na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

WAŻNE!

Podmioty zarejestrowane w rejestrze BDO są obowiązane umieszczać numer rejestrowy (numer BDO) na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

W tym miejscu powstaje pytanie, jakie to będą dokumenty. Niestety, żadne przepisy nie regulują tej kwestii. Jednak wydaje się, że ten zapis powinien być interpretowany szeroko. Mianowicie numer BDO powinien pojawiać się na wszystkich dokumentach, które mają związek z prowadzoną firmą, a takimi są również faktury.

Jakie są obowiązkowe elementy faktury

Przepisy ustawy o VAT w sposób szczegółowy wymieniają w przepisie niezbędne elementy, jakie muszą się znaleźć na fakturze VAT. Obowiązkowe elementy faktur określają przepisy art. 106e ust. 1-3 ustawy o VAT.

Obowiązkowe elementy faktur

Obowiązkowe elementy, jakie powinna zawierać większość faktur

1.

data wystawienia

2.

kolejny numer nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

4.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w niektórych przypadkach poprzedzony kodem PL - zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT), czyli NIP

5.

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (w niektórych przypadkach poprzedzony kodem państwa członkowskiego nabywcy - zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT), czyli najczęściej NIP albo numer VAT UE unijnego kontrahenta

6.

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty (data otrzymania zapłaty dotyczy tzw. faktur zaliczkowych), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

7.

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

8.

miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

9.

cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto)

10.

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto

11.

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)

12.

stawka podatku albo stawka podatku od wartości dodanej

13.

suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku

14.

kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

15.

kwota należności ogółem

Jak widać, nie znajdziemy tam informacji o numerze BDO. Z drugiej strony żaden przepis nie zabrania umieszczania na fakturach innych informacji, a zatem może to być np. numer BDO.

WAŻNE!

Żaden przepis ustawy o VAT nie wskazuje na obowiązek umieszczania na fakturach numeru z rejestru BDO, a jednocześnie nie zabrania jego zamieszczania.

Czy stosować numer BDO na fakturach OSS

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy na fakturach krajowych VAT powinien być zamieszczany ten numer, czy też nie, ale rozsądnym wydaje się jednak wpisywanie numeru, żeby nie łamać sobie głowy, czy faktura jest dokumentem, o którym mówi ustawa o odpadach, czy też nie.

Dotyczy to również faktur dokumentujących czynności rozliczane w ramach unijnej procedury OSS, którą określają przepisy art. 130a-130d ustawy o VAT. Nie ma bowiem przepisu wyłączającego w takich przypadkach obowiązek umieszczania numeru BDO na fakturach.

Podstawa prawna:

  • art. 57 ust. 1 oraz art. 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 779; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz.1648

  • art. 130a-130d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK