do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Biuletyn VAT 11/2021, data dodania: 04.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy można odliczyć VAT z tytułu nabycia wieńców złożonych pod pomnikiem

PROBLEM

Czy wodociągowa spółka komunalna ma prawo odliczenia VAT od zakupu wieńców złożonych pod pomnikiem pierwszych włodarzy miasta?

RADA

Nie, we wskazanej sytuacji spółce nie przysługuje prawo do odliczenia. Trudno w takim przypadku dopatrzyć się związku z działalnością gospodarczą, nawet pośredniego. To raczej dobry zwyczaj, który poprawia wizerunek firmy, ale nie ma wpływu na jej działalność i osiągane obroty. Takie stanowisko potwierdził NSA. Można się jednak spotkać z odmiennymi interpretacjami w tej sprawie, gdy organ podatkowy przyznał podatnikowi prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia kwiatów z okazji świąt państwowych. Z pytania Czytelnika nie wynika, abyśmy mieli do czynienia ze świętem państwowym. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje przede wszystkim w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez podatników do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest przy tym konieczny bezpośredni związek między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami dającymi prawo do odliczenia. Może to być również związek pośredni, o ile dokonywane zakupy są bezpośrednio związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, w ramach której wykonywane są czynności dające prawo do odliczenia (zob. przykładowo wyrok NSA z 29 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 571/10).

1. Jak ocenić związek poczynionych wydatków z działalnością podatnika

Jak już zostało stwierdzone, aby podatnik mógł odliczyć VAT, związek zakupów z jego opodatkowaną działalnością może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast ze związkiem pośrednim nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego VAT. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Przy czym nie chodzi tu o potencjalny związek pośredni, ale związek ten musi być realny. Czyli o odliczeniu podatku naliczonego decyduje racjonalny zamiar podatnika, oceniany indywidualnie w konkretnych okolicznościach gospodarczych.

2. Czy zakup wieńców stanowi wydatek pośrednio lub bezpośrednio związany z działalnością

Pojawia się pytanie czy można uznać, że zakup wieńców stanowi w przedstawionej sytuacji zakup związany bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez spółkę komunalną działalnością, w ramach której wykonywane są czynności dające prawo do odliczenia. Według autora nie. W analizowanej sytuacji nie ma argumentów, które potwierdziłyby związek między prowadzoną przez spółkę komunalną działalnością i zakupem wieńców złożonych pod pomnikiem pierwszych włodarzy miasta.

2.1. Stanowisko NSA w zakresie prawo do odliczenia VAT od zakupu wieńców

Zatem w analizowanej sytuacji spółce nie przysługuje prawo do odliczenia. Odpowiednie zastosowanie ma wyrok NSA z 19 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I FSK 7/18), dotyczący wydatków związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych zmarłych pracowników. Czytamy w nim:

(…) należy zgodzić się z organem, że wydatki związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych nie pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, mimo że wynikają z prowadzonej wewnętrznej polityki kadrowej oraz dobrego zwyczaju. Mają bezpośredni i jednoznaczny związek z czynnościami niepodlegającymi VAT, więc nie ma możliwości doszukiwania się ich pośredniego wpływu na prowadzoną działalność opodatkowaną. Taki związek jest zbyt mało konkretny w porównaniu do jednoznacznego powiązania tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

2.2. Stanowisko organów podatkowy w zakresie możliwości odliczenia VAT od nabycia wieńców

Można się jednak spotkać z ciekawymi interpretacjami organów podatkowych, w których przedstawiają one stanowisko odmienne od zaprezentowanego przez NSA w cytowanym wyroku kasacyjnym.

Przykładem takiego pisma jest interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.35.2021.1.AS). Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka - kopalnia rud metali, której organ podatkowy przyznał prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu:

(…) kwiatów okolicznościowych nabywanych w związku z obchodami rocznic, świąt lub uroczystości branżowych, państwowych - wręczanych zaproszonym gościom niebędącym pracownikami Spółki, jak również składanych w miejscach pamięci tytułem uczczenia rocznic, świąt i uroczystości branżowych Spółki, państwowych.

Jak wynika ze stanu faktycznego, sprawa dotyczyła kopalni, a więc wyspecjalizowanego podmiotu, którego branża, grupa zawodowa ma uregulowane rozliczne zasady nadawania odznaczeń, jak i terminy obchodzonych świąt państwowych w regulaminach i przepisach prawa.

Z punktu widzenia naszych rozważań wydaje się to niezwykle istotne, ponieważ jak zostało wskazane w cytowanej interpretacji:

(…) Nieodłącznym elementem działalności Wnioskodawcy są obchody ważnych rocznic, świąt i uroczystości branżowych (np. …) i państwowych. W takich sytuacjach Spółka nabywa kwiaty okolicznościowe, które zwyczajowo wręczane są zaproszonym gościom. Tytułem uczczenia kwiaty składane są również w miejscach pamięci, pod pomnikami (np. pod A.). Poprzez złożenie kwiatów w miejscach pamięci, Wnioskodawca uczestniczy w życiu publicznym i wzmacnia swój pozytywny wizerunek w otoczeniu, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Opierając się na tej argumentacji spółki, organ podatkowy przyznał jej prawo do odliczania VAT od nabycia kwiatów, wieńców okolicznościowych wręczanych/składanych pod pomnikami z okazji obchodów świąt branżowych czy państwowych. Jak czytamy w uzasadnieniu, organ podatkowy przyznał, iż:

(…) Także przekazywanie kwiatów zaproszonym gościom z okazji obchodów rocznic, świąt, uroczystości branżowych (np. …) i państwowych oraz składanie kwiatów pod pomnikami np. pod …, jest pośrednio związane z ogólnym funkcjonowaniem Spółki oraz prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie produkcji metali.

Powyższe wydatki nie przyczyniają się bezpośrednio do generowania obrotów, ale ponoszone są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i pośrednio służą czynnościom opodatkowanym.

WAŻNE!

Organy podatkowe przyznają podatnikom prawo do odliczania VAT z tytułu nabycia kwiatów/wieńców z okazji obchodzonych świat państwowych.

Podkreślenia wymaga, że jest to jedyna tego rodzaju interpretacja dedykowana bardzo konkretnemu podmiotowi i dotyczy składania wieńców pod pomnikami z okazji świąt państwowych.

Dlatego według autora za dominujące należny uznać stanowisko NSA. A podatnikom, którzy mimo wszystko mają wątpliwości w tej materii, doradza się wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową w swojej indywidualnej sprawie.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powołane wyroki sądów administracyjnych:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjny z 19 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I FSK 7/18)

Powołane interpretacje podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.35.2021.1.AS)

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK