do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2019 r., sygn. I FSK 805/17

  data dodania: 06.08.2019

  Komercyjny charakter danej działalności nie wyklucza, w kontekście art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy VAT, aby miała ona charakter działalności użyteczności publicznej.

 • Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2019 r., sygn. III CSK 142/17

  data dodania: 23.07.2019

  Wskutek uznania w jednym państwie członkowskim głównego postępowania upadłościowego wszczętego w innym państwie członkowskim na obszar uznającego państwa członkowskiego rozciągnięte zostają - z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w rozporządzeniu nr 1346/2000 - skutki wszczęcia tego postępowania, które wynikają z prawa państwa członkowskiego, w którym zostało ono wszczęte (art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 1346/2000). Wskutek uznania w uznającym państwie członkowskim orzeczeń dotyczących prowadzenia i ukończenia postępowania upadłościowego, wydanych przez sąd, którego orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego podlega uznaniu na podstawie art. 16 rozporządzenia nr 1346/2000, i zatwierdzonego przez taki sąd układu skutki tych orzeczeń i układu, obowiązujące w państwie

 • Postanowienie SN z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. II UK 223/18

  data dodania: 26.08.2019

 • Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. I FSK 483/19

  data dodania: 06.08.2019

  Przepisy Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby przepisy krajowe uzależniały zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynku od warunku, zgodnie z którym w wypadku "ulepszenia" istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie "ulepszenia" jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie "przebudowy" zawarte w art. 12 ust. 2 Dyrektywy 112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.

 • Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. I FSK 452/15

  data dodania: 06.08.2019

  Zidentyfikowanie normy prawa krajowego właściwej do kwalifikacji prawnopodatkowej danego towaru z punktu widzenia stawki podatku VAT, wymaga uwzględnienia preferencji konsumentów w odniesieniu do danych towarów zestawianych jako rzekomo podobne. To bowiem cecha podobieństwa (wyrażana tymi preferencjami) ostatecznie przesądza, czy odniesienie prawa krajowego do danego przypadku w kontekście zidentyfikowania stawki podatku VAT, odpowiadać będzie warunkowi zgodności z prawem unijnym.

 • Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. I FSK 867/17

  data dodania: 06.08.2019

  Norma prawa krajowego dopuszczająca pełne ograniczenie w zakresie prawa do odliczenia VAT od nabywanych przez podatnika paliw, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, nie może być stosowana jedynie w tym zakresie, albowiem zgodnie z regułą standstill, ustawodawca mógł pozostawić ograniczenie prawa do odliczenia podatku w części, w jakiej istniało przed dniem 1 maja 2004 r.

 • Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. I FSK 868/17

  data dodania: 06.08.2019

  W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. podatnik nie miał prawa do odliczenia 50% kwot podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na paliwo do samochodów przeznaczonych do celów mieszanych.

 • Wyrok NSA z dnia 17 maja 2019 r., sygn. I FSK 566/17

  data dodania: 02.07.2019

  Art. 167, art. 168 i art. 184 Dyrektywy VAT oraz zasadę neutralności VAT należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by podmiot prawa publicznego korzystał z prawa do korekty odliczenia VAT zapłaconego od dobra inwestycyjnego stanowiącego nieruchomość w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, gdy w chwili nabycia tego dobra z jednej strony, ze względu na swój charakter, mogło ono być wykorzystywane zarówno do celów czynności opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych, ale w początkowym okresie było wykorzystywane na cele działalności nieopodatkowanej, a z drugiej strony ten podmiot prawa publicznego nie wskazał wyraźnie zamiaru wykorzystywania tego dobra dla celów działalności opodatkowanej, ale też nie wykluczył, że będzie ono wykorzystywane do takich celów,

 • Wyrok SN z dnia 9 maja 2019 r., sygn. I CSK 263/18

  data dodania: 10.07.2019

  Ocena renomowanych znaków towarowych wymaga niższego stopnia podobieństwa. Chociaż z punktu widzenia konsumenta sporne oznaczenia mogą mieć różne znaczenia, sądy powinny również oceniać ich podobieństwa graficzne lub fonetyczne. Podobieństwo pojęciowe waży zatem w równym stopniu fonetycznie lub graficznie przy ocenie naruszenia renomowanych znaków towarowych. Sama konceptualna odmienność nie może wyeliminować ryzyka pomyłki lub nieuczciwej przewagi renomowanych znaków towarowych.

 • Wyrok NSA z dnia 8 maja 2019 r., sygn. I FSK 988/17

  data dodania: 02.07.2019

  Jeżeli chodzi o pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT, to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ma ono obiektywny charakter, co oznacza, że działalność tę ocenia się per se, niezależnie od jej celów lub rezultatów.

 • Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2019 r., sygn. I FSK 740/17

  data dodania: 03.07.2019

  Ochrona prawna przed pozbawieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, który na podstawie obiektywnych przesłanek nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, że dana transakcja wiązała się z przestępstwem w dziedzinie podatku od wartości dodanej, czy też jeżeli podatnik nie miał przesłanek podejrzewać, że dopuszczono się nieprawidłowości lub przestępstwa. Ochrona przysługuje zatem podatnikom wykazującym się należytą starannością i dbałością o własne interesy w obrocie gospodarczym. Podstawę do dokonania odliczenia podatku naliczonego może stanowić wyłącznie faktura odzwierciedlająca faktyczne zdarzenie gospodarcze w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym oraz ilościowym. Zatem faktura musi potwierdzać, że w rzeczywistości doszło do dostawy towarów lub świadczenia usług

 • Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2019 r., sygn. I FSK 570/17

  data dodania: 03.07.2019

  Określona w polskim prawie kategoria "produktów leczniczych wpisanych do rejestru" mieści się w pojęciu "produktów farmaceutycznych", o których mowa w załączniku nr III do dyrektywy VAT.

 • Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2019 r., sygn. I FSK 581/17

  data dodania: 03.07.2019

  Określona w polskim prawie kategoria "produktów leczniczych wpisanych do rejestru" mieści się w pojęciu "produktów farmaceutycznych", o których mowa w załączniku nr III do dyrektywy VAT.

 • Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. I FSK 562/17

  data dodania: 04.06.2019

  Usługi świadczone przez niezależne grupy osób na rzecz jej członków prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług ubezpieczeniowych, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 21 u.p.t.u.

 • Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. II UK 602/17

  data dodania: 01.07.2019

  Art. 14 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego w związku z art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, należy interpretować w ten sposób, że pracownika zatrudnionego w celu oddelegowania do innego państwa członkowskiego należy uznać za osobę, która "bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca" w rozumieniu art. 14 ust. 1 wykonawczego, nawet jeśli pracownik ten nie miał statusu osoby ubezpieczonej na podstawie ustawodawstwa tego państwa członkowskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia, o ile w tym momencie pracownik miał miejsce zamieszkania we wspomnianym państwie członkowskim, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego.

 • Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. II UK 504/17

  data dodania: 13.06.2019

  Nie zachodzi nieważność postępowania z art. 379 pkt 2 k.p.c., gdy w sprawie o rentę strona reprezentowana jest przed sądami powszechnymi przez polskiego adwokata prowadzącego kancelarię adwokacką w Niemczech i świadczącego w Polsce usługę prawną na podstawie art. 56 TFUE. Adwokat polski prowadzący kancelarię adwokacką w innym państwie członkowskim może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu sądowym z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 • Wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. I FNP 6/18

  data dodania: 04.06.2019

  W celu odmówienia podatnikowi będącemu odbiorcą faktury prawa do odliczenia VAT wykazanego na tej fakturze wystarczy, aby organ podatkowy ustalił, iż transakcje, którym odpowiada ta faktura, w rzeczywistości nie zostały zrealizowane.

 • Wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. II FSK 1206/17

  data dodania: 04.08.2019

  Spółka komandytowa dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych nie może być uznana za spółkę kapitałową. Spółka komandytowa mieści się wprawdzie w kategorii spółek kapitałowych opisanych w art. 2 ust. 2 Dyrektywy 2008/7, jednak Polska na użytek stosowania przepisów o podatku kapitałowym, czyli ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, może traktować taką spółkę jako osobową, bowiem skorzystała z możliwości przewidzianej w art. 9 Dyrektywy 2008/7.

 • Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. II UK 576/17

  data dodania: 29.05.2019

  Z wykładni dokonanej w wyroku TSUE z dnia 4 października 2012 r., C-115/11 (LEX nr 1219334), nie płynie wniosek, że art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 149 z 1971 r., s. 2 ze zm.) nie obejmuje (także) osoby, która w ramach jednej umowy o pracę obowiązana jest wykonywać pracę stale w kilku państwach członkowskich (pracę, która cechuje się kolejnym lub naprzemiennym wykonywaniem zadań służbowych w więcej niż jednym państwie członkowskim).

 • Wyrok SN z dnia 21 marca 2019 r., sygn. II UK 553/17

  data dodania: 01.07.2019

  To nie wyrejestrowanie przez pracodawcę pracownika z ubezpieczeń społecznych, lecz decyzja organu rentowego stwierdzająca niepodleganie danej osoby owym ubezpieczeniom (od której zarówno ubezpieczonemu, jak i płatnikowi składek przysługuje odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych), a następnie dopełnienie przez osoby zainteresowane i instytucje ubezpieczeniowe spoczywających na nich obowiązków wynikających z przepisów wspólnotowej koordynacji oraz wyczerpanie trybu postępowania w zakresie ustalenia ustawodawstwa właściwego i rozliczenia należności między instytucjami poszczególnych państw, powinny poprzedzać odmowę zwrotu nienależnie opłaconych składek na owe ubezpieczenia.

 • Postanowienie SN z dnia 14 marca 2019 r., sygn. II UK 70/18

  data dodania: 29.05.2019

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zarówno więc w przypadku wydania decyzji potwierdzającej polski system zabezpieczenia społecznego jak i w przypadku wydania decyzji odmownej powinien niezwłocznie doręczyć decyzję właściwej instytucji państwa wykonywania pracy, która może zgłosić zastrzeżenia lub wątpliwości.

 • Postanowienie SN z dnia 7 marca 2019 r., sygn. III UZ 1/19

  data dodania: 17.04.2019

  Ostateczne określenie ustawodawstwa, lub nawet "decyzja ostateczna", to pojęcie samodzielne (czyli autonomiczne) w rozumieniu unijnego przedmiotu regulacji koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (art. 16 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r., dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Brak zastrzeżeń do tymczasowego określenia ustawodawstwa oznacza, że ustalenie ustawodawstwa staje się ostateczne. Wówczas brak "decyzji ostatecznej" nie stanowi przeszkody do wydania decyzji wymiarowej, czyli określającej obowiązek składkowy ubezpieczonego w kraju.

 • Wyrok NSA z dnia 7 marca 2019 r., sygn. I FSK 354/17

  data dodania: 07.05.2019

  Dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku niezbędnym jest aby spełnione zostały warunki: materialny, czyli dostawa towaru lub wykonania usługi oraz formalny, czyli dysponowanie fakturą spełniającą warunki formalne do odliczenia VAT, a przy ich spełnieniu, pozbawienie podatnika prawa do odliczenia może mieć miejsce, gdy na podstawie obiektywnych okoliczności zostanie ustalone, że dostawa (usługa) została zrealizowana na rzecz podatnika, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar (usługę), uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku od wartości dodanej. Tylko w takich okolicznościach należy badać należytą staranność podatnika (tzw. dobrą wiarę).

 • Wyrok NSA z dnia 7 marca 2019 r., sygn. I FSK 547/17

  data dodania: 07.05.2019

  Dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku niezbędnym jest aby spełnione zostały warunki: materialny, czyli dostawa towaru lub wykonania usługi oraz formalny, czyli dysponowanie fakturą spełniającą warunki formalne do odliczenia VAT, a przy ich spełnieniu, pozbawienie podatnika prawa do odliczenia może mieć miejsce, gdy na podstawie obiektywnych okoliczności zostanie ustalone, że dostawa (usługa) została zrealizowana na rzecz podatnika, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar (usługę), uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku od wartości dodanej. Tylko w takich okolicznościach należy badać należytą staranność podatnika (tzw. dobrą wiarę).

 • Postanowienie SN z dnia 6 marca 2019 r., sygn. II UK 43/18

  data dodania: 22.05.2019

  Jeżeli pracownik nie podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, którego terytorium zamieszkuje, instytucja wyznaczona przez właściwe władze tego państwa informuje z kolei o tej sytuacji instytucję wyznaczoną przez właściwe władze państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu podlega ta osoba. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zarówno więc w przypadku wydania decyzji potwierdzającej polski system zabezpieczenia społecznego jak i w przypadku wydania decyzji odmownej powinien niezwłocznie doręczyć decyzję właściwej instytucji państwa wykonywania pracy, która może zgłosić zastrzeżenia lub wątpliwości.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK