do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kto powinien skorygować VAT od świadczonych usług gastronomicznych

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.06.2017

  5 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym zachęca podatników do dobrowolnych korekt deklaracji VAT, gdy sprzedają w placówkach gastronomicznych gotowe posiłki, stosując stawkę 5% zamiast 8%. Zdaniem MF mimo wydania 24 czerwca 2016 r. interpretacji ogólnej, gdzie taki sposób postępowania został uznany za błędny, wielu podatników nadal stosuje stawkę 5%. Jednocześnie zapowiedziano kontrole podatników świadczących tego rodzaju usługi.

 • Połączenie spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Przedsiębiorcy w celu zwiększania swojej efektywności łączą się z innymi spółkami, dzięki czemu mają możliwość zmniejszenia kosztów swojej działalności oraz osiągnięcia efektu synergii. W myśl prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki do innej.

 • Jak rozliczać VAT od sprzedaży części ze szrotów – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Części wymontowane ze złomowanych samochodów mogą spełniać definicję „towaru używanego”, a tym samym dostawy takich części będą objęte zakresem stosowania procedury marży. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-471/15 Sjelle Autogenbrug I/S przeciwko Skatteministeriet.

 • Jaka stawka VAT na sprzedaż e-booków

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.03.2017

  Sprzedaż e-booków należy opodatkować podstawową stawką 23%. Tak wynika z orzeczenia TSUE z 7 marca 2017 r. w sprawie C-390/15. TSUE odpowiadał na pytanie prejudycjalne polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Dostawa książek cyfrowych drogą elektroniczną nie korzysta z obniżonej stawki VAT – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.03.2017

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie nie mogą stosować obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną. TSUE uznał też, że jednoczesne dopuszczenie stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek na jakimkolwiek nośniku fizycznym (np. na CD czy pendrivie) nie narusza zasady równego traktowania (wyrok TSUE z 7 marca 2017 r., sygn. C-390/15).

 • Brak NIP-u na fakturze nie zobowiązuje do wstecznej korekty odliczenia VAT – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.10.2016

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że podatnik nie ma obowiązku dokonywania wstecznej korekty odliczenia VAT naliczonego w przypadku, gdy faktura pierwotna nie zawierała NIP-u nabywcy, a brak ten został skorygowany dopiero po upływie pewnego czasu – wyrok TSUE w sprawie C-518/14.

 • Najem i sprzedaż nieruchomości firmowych – przegląd interpretacji i orzeczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.09.2016

  Nieruchomość, która była wykorzystywana do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, jest nieruchomością zasiedloną, nawet gdy nie była wynajmowana w tym czasie. Jeśli minęły dwa lata od pierwszego zasiedlenia, przy jej sprzedaży można zastosować zwolnienie. Tak wynika z wyroku NSA z 14 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 382/14), którego fragment przedstawiamy poniżej.

 • Alternatywna spółka inwestycyjna – obowiązki i uprawnienia

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.08.2016

  Od 4 czerwca 2016 r. na mocy ustawy z 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach unijnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615) został rozszerzony krąg podmiotów, które w swej działalności muszą stosować przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Mocą przepisów nowelizujących wprowadzono pojęcie alternatywnego funduszu inwestycyjnego i alternatywnej spółki inwestycyjnej.

 • Zmiany w prawie celnym, VAT i akcyzie po wdrożeniu UKC

  data dodania: 28.07.2016

  Po upływie 7 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza m.in. zmiany w przepisach prawa celnego, VAT i akcyzie. Zmiany są spowodowane wejściem w życie 1 maja 2016 r. nowego unijnego kodeksu celnego z 19 października

 • Kiedy można pozbawić podatnika prawa do obniżonej stawki akcyzy od sprzedaży oleju opałowego – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.07.2016

  2 czerwca 2016 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-418/14 ROZ-ŚWIT. Trybunał uznał, że nie można pozbawiać sprzedawcy paliwa do celów opałowych prawa do stosowania obniżonej stawki akcyzy tylko dlatego, że nie złożył w terminie zestawienia oświadczeń od kupujących. W takiej sytuacji musi zostać jednak bezspornie udowodnione, że sprzedane paliwo zostało zużyte przez kupujących do celów opałowych.

 • Dostawa poniżej kosztów wytworzenia oraz wykorzystanie towaru przez nabywcę nie ma wpływu na odliczenie VAT u sprzedawcy – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.07.2016

  W sytuacji gdy podatnik zlecił wzniesienie budynku i sprzedał go po cenie niższej niż koszt jego budowy, przysługuje mu prawo do odliczenia całego VAT naliczonego w związku z budową tego budynku. Nie ma powodu, aby podatnik ten miał obowiązek pomniejszenia odliczenia wyłącznie z tego powodu, że nabywca przeznaczył tylko część tego budynku na działalność gospodarczą. Dla prawa do odliczenia istotne jest, że sama transakcja sprzedaży budynku była opodatkowana VAT, a późniejsze jego wykorzystanie przez nabywcę jest nieistotne. Takie są główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 czerwca 2016 r., sygn. akt C 267/15.

 • Od 1 lipca 2016 r. bezpieczny podpis elektroniczny działa na terenie UE

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.07.2016

  Od 1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ujednolicające w Unii Europejskiej przepisy dotyczące podpisów elektronicznych. Dla polskich przedsiębiorców najważniejsze jest to, że wydane w Polsce certyfikaty kwalifikowane e-podpisów mają działać na terenie całej UE. Tym samym łatwiej będzie polskim przedsiębiorcom startować w unijnych przetargach i podpisywać transgraniczne umowy.

 • Stawka VAT na soki i napoje może być zróżnicowana – wyrok NSA

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.06.2016

  Podstawowym kryterium decydującym o podobieństwie towarów (usług) jest ich charakter. Oceny podobieństwa produktów należy dokonywać z perspektywy konsumenta. Cechami, które należy uwzględnić przy tej ocenie, są skład, smak, funkcja towarów oraz ewentualnie inne właściwości, które mogłyby mieć wpływ na decyzję konsumenta co do wyboru danego towaru. Biorąc pod uwagę te kryteria, stawka VAT na soki i napoje może być zróżnicowana – wyrok 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 listopada 2015 r., sygn. akt I FSK 759/14.

 • Od 1 lipca 2016 r. bezpieczny podpis elektroniczny działa na terenie UE

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.06.2016

  Od 1 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ujednolicające w Unii Europejskiej przepisy dotyczące podpisów elektronicznych. Dla polskich przedsiębiorców najważniejsze jest to, że wydane w Polsce certyfikaty kwalifikowane e-podpisów mają działać na terenie całej UE. Tym samym łatwiej będzie polskim przedsiębiorcom startować w unijnych przetargach i podpisywać transgraniczne umowy.

 • Praktyka zawodowa doradców podatkowych

  data dodania: 30.06.2016

  Od 9 czerwca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie określające tryb uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z rozporządzeniem maksymalny uznawany okres zagranicznej praktyki zawodowej wynosi 6 miesięcy. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie

 • VAT zapłacony w innym państwie członkowskim

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2016

  Spółki kupujące towary i usługi za granicą kraju mogą odzyskać VAT zapłacony w innym państwie członkowskim – na podstawie złożonego wniosku VAT-REF. Wniosek należy złożyć wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, przez system e-Deklaracje dostępny na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl. To jedyna skuteczna metoda złożenia wniosku.

 • Nowy wykaz zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu przez państwa UE

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.05.2016

  Prezes Rady Ministrów określił wykaz zawodów regulowanych mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów albo związanych z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją, które będą podlegać systemowi wzajemnego ostrzegania w państwach członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem systemu

 • Projekt zmian w ustawie o rachunkowości dotyczy największych spółek

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.05.2016

  Celem najnowszej nowelizacji ustawy o rachunkowości jest przede wszystkim implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Ponadto w projekcie ujęto też kilka zmian dotychczasowych rozwiązań.

 • Unijny kodeks celny – zmiany dla przedsiębiorców od 1 maja 2016 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2016

  Od 1 maja 2016 r. zacznie obowiązywać nowy unijny kodeks celny (dalej: UKC). Głównym celem nowych regulacji jest przyspieszenie i uproszczenie operacji celnych. Podstawowym narzędziem, które ma realizować ten cel, jest pełna informatyzacja systemu celnego. Docelowo organy celne i przedsiębiorcy z poszczególnych krajów UE mają komunikować się ze sobą za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Wprowadzenie w pełni elektronicznego systemu obsługi celnej wymaga jednak czasu. Poszczególne systemy będą uruchamiane stopniowo; graniczną datą jest rok 2020, kiedy system elektronicznej obsługi celnej ma być w pełni operacyjny. Przedstawiamy wybrane kluczowe instytucje nowego UKC.

 • Kiedy można stosować zwolnienie do usług likwidacji szkód – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.04.2016

  Usługi likwidacji szkód świadczone w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak wynika z orzeczenia TSUE z 17 marca 2016 r. w sprawie C-40/15, który odpowiadał na pytanie prejudycjalne polskiego sądu.

 • Czy można stosować obniżone stawki VAT na niektóre produkty medyczne i okołomedyczne – po wyroku TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.11.2015

  TSUE wydał wyrok (C-678/13) w sprawie możliwości stosowania w Polsce obniżonych stawek VAT na niektóre produkty medyczne i okołomedyczne. Orzeczenie generalnie jest korzystne dla podatników, jednak TSUE zakwestionował prawo do stosowania stawki obniżonej (8%) do niektórych produktów z kategorii produktów medycznych i okołomedycznych. Można się spodziewać podwyżki stawek VAT w tym zakresie.

 • Jak zmieni się rozliczenie gmin po wyroku TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 30.10.2015

  Od dłuższego czasu prowadzona była dyskusja na temat statusu podatkowego w VAT gminnych jednostek budżetowych. 29 września 2015 r. TSUE wydał orzeczenie, które kończy prowadzony od lat spór między gminami i przedstawicielami fiskusa. Oznacza to, że obecnie już nie może budzić wątpliwości, iż takie jednostki nie są podatnikami VAT, a zatem konieczne jest przeprowadzenie centralizacji i scalenia rozliczeń podatkowych gminy. Ministerstwo Finansów daje jednostkom samorządu czas na dokonanie takiej operacji do 30 czerwca 2016 r. Pozostaje jednak pytanie, czy to wystarczy oraz czy gminy powinny skorygować rozliczenia podatkowe za lata ubiegłe.

 • Koszty dodatkowe w podstawie opodatkowania importu towarów – interpretacja MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 26.10.2015

  Do podstawy opodatkowania importu towarów powinny być wliczone nie tylko koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, ale również inne koszty, jeżeli nie zostały włączone do wartości celnej, a są ponoszone do określonego miejsca przeznaczenia. Do podstawy opodatkowania importu towarów powinny być wliczone te koszty dodatkowe, które są związane przede wszystkim bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów. Do kosztów tych należy zaliczyć załadunek, przeładunek lub wyładunek. W przypadku kosztów portowych/terminalowych takimi kosztami są opłaty THC (Terminal Handling Charges). Do podstawy opodatkowania powinny być wliczone zarówno koszty ponoszone do pierwszego, jak i innego miejsca przeznaczenia towarów, jeżeli takie jest znane. Przedstawiamy pełną treść interpretacji ogólnej MF w tej

 • Gminne jednostki organizacyjne nie są podatnikami VAT – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.10.2015

  Gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład ta jednostka wchodzi. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 września 2015 r. Wyrok ten spowoduje rewolucję w rozliczeniach VAT samorządów. Jego konsekwencją jest bowiem obowiązkowe scentralizowanie rozliczeń VAT w samorządach. Dlatego MF wydał komunikat, w którym wyznaczył samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń do końca czerwca 2016 r. Do upływu tego czasu nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem zakwestionowanego przez TSUE modelu rozliczeń. Przedstawiamy pełną treść komunikatu MF w

 • Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

  Artykuł aktualny do dnia 2014-12-31 | data dodania: 15.09.2015

  PODSTAWY PRAWNE: ● DYREKTYWA RADY 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz.U. UE L.08.44.23)