do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dodatki i wynagrodzenia za przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.10.2020

  Od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzany jest w Polsce spis rolny w gospodarstwach indywidualnych i w gospodarstwach rolnych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Spis ma dostarczyć danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Udział w spisie jest obowiązkowy. Zbieranie danych odbywa się w formie samospisu internetowego, a także przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego bezpośredniego wywiadu lub wywiadu telefonicznego. Z tego tytułu rachmistrzom przysługuje dodatek spisowy lub wynagrodzenie.

 • Brexit – informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2020

  MF poinformował, że w związku z brexitem dla podatników podatków bezpośrednich okres przejściowy wiąże się z czasowym utrzymaniem obecnego stanu prawnego: do końca bieżącego roku.

 • Czy podmiot zagraniczny ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, gdy posiada spółkę zależną

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  TSUE w wyroku z 7 maja 2020 r. w sprawie C-547/18 uznał, że przez sam fakt posiadania przez spółkę zagraniczną spółki zależnej w Polsce nie można przyjąć, iż ma ona również stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Polski usługodawca, który świadczy usługę, nie może automatycznie uznać, że powinien naliczyć VAT, gdyż nabywca, który posiada w Polsce spółkę zależną, ma również stałe miejsce prowadzenia działalności. Powinien dokonać analizy okoliczności. Nie jest natomiast zobowiązany badać stosunków umownych między spółką zależną i dominującą.

 • Zaświadczenie A1 – jak skutecznie uzyskać je w ZUS i stosować w innych krajach Unii Europejskiej

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.09.2019

  Osoba mająca zaświadczenie A1 pozostaje ubezpieczona w państwie, w którym zostało ono wydane, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie wykonuje pracę. Dla polskiego pracodawcy takiej osoby, który uzyskał A1, łączy się to ze znaczącym obniżeniem kosztów pracy, w stosunku do kosztów, które byłyby ponoszone w państwie przyjmującym delegowanego pracownika.

 • Jak rozliczać zakupy opłacane za pomocą kart paliwowych – konsekwencje wyroku TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2019

  Z najnowszego wyroku TSUE z 15 maja 2019 r. w sprawie C-235/18 wynika, że nie wszystkie transakcje nabycia towarów, za które płacimy kartą paliwową, są dostawą towarów. Ani emitenci kart, którzy refakturują koszty paliwa, ani ich klienci, którzy otrzymują refaktury, nie mogą odliczać VAT od tych zakupów. W takiej sytuacji emitent udostępniający klientom karty paliwowe nie sprzedaje paliwa, tylko świadczy usługę finansową (kredytową), która jest zwolniona z podatku. A transakcja zwolniona z VAT nie daje prawa do odliczenia.

 • Nowy wzór wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.05.2019

 • Pakiet ustaw na wypadek twardego brexitu

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.04.2019

 • Nowe zasady rozliczania bonów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2019

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”). Mają one na celu implementację:

 • Zasady składania przez organizacje związkowe wniosków o dotacje składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych UE

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2019

 • Zasady dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich pracodawców, wnoszonych do międzynarodowych organizacji

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.03.2019

 • Delegowanie pracownika za granicę – kiedy jest dopuszczalne bez wcześniejszego podlegania ubezpieczeniom w Polsce

  Artykuł aktualny | data dodania: 10.12.2018

  Tak zwane podleganie ustawodawstwu państwa członkowskiego przez pracownika jest jednym z pięciu warunków, które należy spełnić, aby było dopuszczalne delegowanie pracownika z Polski do pracy na terenie Unii Europejskiej, obszaru EOG oraz Szwajcarii. Warunek ten budził pewne wątpliwości w praktyce. Zostały one rozstrzygnięte w jednym z najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Warunek „podlegania” przed delegowaniem jest spełniony również w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w celu delegowania miał w państwie wysyłającym tylko miejsce zamieszkania.

 • Rozliczanie transakcji w magazynie konsygnacyjnym

  Artykuł aktualny do dnia 2020-06-30 | data dodania: 19.07.2018

  Z pojęciem składu konsygnacyjnego można się spotkać w przepisach niektórych państw członkowskich, gdzie jest on zdefiniowany jako magazyn położony blisko lub bezpośrednio na terenie zakładu ostatecznego nabywcy towarów. Jego umiejscowienie wynika z potrzeby zapewnienia stałego dostępu do materiałów bądź towarów potrzebnych w procesie produkcyjnym, usługowym nabywcy. Materiały i towary wprowadzone do składu konsygnacyjnego są własnością dostawcy. Własność ich przechodzi na nabywcę dopiero w momencie pobrania materiałów lub towarów z magazynu.

 • 1 VAT zapłacony w innym państwie członkowskim

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.07.2018

  Spółki dokonujące zakupu towarów i usług za granicą kraju mogą odzyskać VAT zapłacony w innym państwie członkowskim, na podstawie złożonego wniosku VAT-REF. Wniosek należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przez system e-Deklaracje dostępny na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl. To jedyna skuteczna metoda złożenia wniosku.

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie UE i EFTA

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.07.2018

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Osoby posiadające EKUZ za granicą korzystają z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach co ubezpieczeni w tym państwie. Powinny ją posiadać osoby planujące wyjazd turystyczny oraz zarobkowy (w ramach delegowania).

 • Czy nadal należy ustalać stawki VAT dla dostaw ciastek w zależności od terminu przydatności do spożycia

  Artykuł aktualny do dnia 2020-06-30 | data dodania: 20.04.2018

  Różnicowanie stawki VAT dla wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych jedynie według kryterium ich „daty przydatności do spożycia” co do zasady nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym. Jak się wydaje, spór w tym zakresie przeciął zarówno wyrok TSUE z 9 listopada 2017 r. w sprawie C-499/16, jak i wyrok NSA z 25 stycznia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1155/15). Nie rozwiązano jednak wszystkich wątpliwości.

 • Polscy pracodawcy mogą domagać się rozstrzygnięcia przed sądem zasadności stosowania niemieckiej płacy minimalnej do pracowników delegowanych

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.04.2018

  Delegowanie pracowników do pracy na terenie Niemiec wymaga zapewnienia im niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG). Bez znaczenia dla tego obowiązku jest czas trwania delegowania, nawet jeżeli w przypadku pracowników-kierowców polega ono na wykonaniu jednorazowego przewozu. Obecnie wskazana ustawa ma powszechne zastosowanie. Jednak w indywidualnych przypadkach można domagać się przed sądem rozstrzygnięcia kwestii związanych z jej stosowaniem, które wzbudzają wątpliwości w kontekście przepisów unijnych (np. dotyczących nadmiernych kontroli w zakresie legalności zatrudnienia).

 • Stawka 0% na dostawy towarów na rzecz podróżnych – wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.04.2018

  Sprzedawcy mogą dokonywać zwrotu VAT podróżnym oraz stosować do tej dostawy stawkę VAT 0% niezależnie od tego, jakie obroty osiągali w roku poprzednim i niezależnie od tego, czy zwrotu dokonywali bezpośrednio, czy też na podstawie umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do dokonywania zwrotów. Brak spełnienia tych warunków nie może być jedynym powodem odmowy prawa do zastosowania stawki 0% VAT do dostawy towaru na rzecz podróżnego. Takie stanowisko zajął TSUE w wyroku z 28 lutego 2018 r. w sprawie C‑307/16.

 • Można odliczyć VAT po upływie 5 lat od dokonania dostawy – najnowszy wyrok TSUE

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.03.2018

  Jeżeli sprzedawca błędnie rozliczał transakcje, a po upływie 5 lat wystawił faktury korygujące z VAT, to nabywca może odliczyć wynikający z nich podatek. Termin 5 lat liczony jest od roku, w którym nabywca otrzymał faktury korygujące, a nie pierwotne. Tak wynika z orzeczenia TSUE z 21 marca 2018 r. w sprawie C-533/16.

 • Polskie przepisy uzależniające prawo do sprzedaży TAX FREE od wysokości obrotów podatnika niezgodne z dyrektywą

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.03.2018

 • Jak delegować pracownika do państwa Unii Europejskiej

  Artykuł aktualny do dnia 2020-09-03 | data dodania: 14.12.2017

  Pracownik, który ma być delegowany do pracy z Polski do Unii Europejskiej, powinien mieć ustalone w umowie o pracę miejsce pracy w kraju, w którym ma wykonywać pracę. Trzeba mu również zapewnić warunki zatrudnienia nie gorsze niż w państwie, do którego został skierowany, m.in. w zakresie minimalnych okresów odpoczynku, minimalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego czy minimalnych stawek wynagrodzenia.

 • Kiedy ulepszenie budynku powoduje utratę prawa do zwolnienia przy jego sprzedaży

  Artykuł aktualny do dnia 2019-08-31 | data dodania: 30.11.2017

  Z dyrektywy nie wynika, że użytkowanie budynku przez jego właściciela musi nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Aby doszło do pierwszego zasiedlenia, nie tylko wydatki na ulepszenie muszą przekroczyć 30% wartości początkowej. Skutkiem ulepszenia musi być istotna zmiana wykorzystania budynku lub znacząca zmiana warunków jego zasiedlenia. Takie stanowisko zajął TSUE w wyroku z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o.

 • Zmiany w wykazie egzaminów lekarskich organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe uznawanych w Polsce

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.11.2017

 • Sprzedaż działek – skutki dla rozliczeń VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.09.2017

  Zagadnienie sprzedaży działek przez osoby fizyczne nieprowadzące „na co dzień” działalności gospodarczej (w tym sprzedaż działek przez rolników) uchodziło przez lata za kontrowersyjne. Część sporów przeciął m.in. wyrok unijnego Trybunału z 2011 r., jednak należy pamiętać, że jest to zagadnienie o wielu aspektach podatkowych. Jeśli już bowiem znamy odpowiedź na podstawowe pytanie, tj. o status podatnika, to nierzadko pojawiają się problemy dotyczące zwolnień w VAT czy innych kwestii związanych ze sposobem opodatkowania.

 • Kolejne zmiany w unijnych zasadach skażania alkoholu

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.07.2017

  Od 1 sierpnia 2017 r. we wszystkich państwach UE miał być stosowany tylko i wyłącznie nowy „euroskażalnik” alkoholu w celu stosowania zwolnienia akcyzy. Prawodawca unijny postanowił jednak wycofać się z tych zmian i wprowadzić nowe. W efekcie nowy „euroskażalnik” jest stosowany tylko przez 22 państwa członkowskie UE, a nie przez wszystkie, jak było pierwotnie założone. Pozostałe sześć państw postanowiło stosować inne proporcje skażalników wchodzących w skład „euroskażalnika”, a dodatkowo trzy państwa postanowiły pozostawić niektóre metody krajowe. Dokonując zatem od 1 sierpnia 2017 r. wewnątrzunijnego obrotu alkoholem skażonym, poza obowiązującymi od 27 maja 2017 r. krajowymi zasadami obrotu, podatnicy dokonujący takiej dostawy muszą również

 • Jak zmieniły się zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami po zmianie przepisów unijnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.06.2017

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. w rozporządzeniu Rady UE 282/2011 zostały wprowadzone przepisy doprecyzowujące zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Polscy podatnicy mają obowiązek bezpośrednio stosować przepisy tego rozporządzenia, dlatego też przepisy rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.mogą bezpośrednio wpływać na stosowane w Polsce zasady opodatkowania usług związanych z nieruchomościami. W artykule wskazujemy, jak należy ustalać miejsce świadczenia (i opodatkowania) usług związanych z nieruchomościami po zmianie przepisów unijnych.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK