do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Limit rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych zniesiony

  data dodania: 17.01.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. osoby najlepiej zarabiające opłacą składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnego rocznego przychodu, bez uwzględnienia ograniczenia podstawy wymiaru do tzw. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Zniesienie tego limitu oznacza też wyższe koszty dla płatników składek, którzy współfinansują składkę emerytalną i rentową za pracownika czy zleceniobiorcę.

 • Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 982; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1543)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po

 • Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 664)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), – ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (w dniu oddania

 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2148)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art.

 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2120)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), – ustawą z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy

 • Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 992), – ustawą z 16 listopada

 • Włączenie funkcjonariuszy celno-skarbowych do emerytalnego systemu służb mundurowych

  data dodania: 06.12.2017

  Funkcjonariuszom Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej wykonującym zadania z zakresu  rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw oraz wykroczeń, a także przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, będzie przysługiwać prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych przewidzianych

 • Minimalna emerytura dla rencistów niemających okresów składkowych

  data dodania: 06.12.2017

  Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku waloryzacji emerytura przyznana osobom pobierającym rentę, które nie miały okresu składkowego i nieskładkowego

 • Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma oszczędzania na emeryturę

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.11.2017

  Od 2019 r. mają ruszyć w Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Jest to pierwszy pracowniczy system długoletniego oszczędzania, w którym partycypować będą nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy i państwo. Do PPK będą mogli przystąpić pracownicy, za których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Pracodawcy będą obciążeni obowiązkowo składką w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Podstawowa składka pracownika wyniesie 2% tej podstawy. Państwo pokryje opłatę powitalną i co roku dopłaci każdemu uczestnikowi 240 zł.

 • Zgoda na ratyfikowanie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem

  data dodania: 06.11.2017

  Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie 22 listopada 2016 r. Dotychczas nie było odpowiednich regulacji prawnych między tymi krajami w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

 • Nowe druki ZUS w sprawie wniosku o emeryturę i rentę

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 24.10.2017

  Od 2 października 2017 r. ZUS wprowadził nowe wzory formularzy w sprawach emerytalno-rentowych. Zmiana druków polegająca na ich uproszczeniu ma spowodować skrócenie czasu ich wypełniania.

 • Jak postępować, gdy pracownik przechodzi na emeryturę – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 23.10.2017

  Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, pracodawca powinien rozwiązać z nim umowę o pracę. Zakończenie stosunku pracy może w tym przypadku nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

 • Zmiany w powszechnym systemie emerytalnym od 1 października 2017 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 05.09.2017

  Od 1 października 2017 r. został obniżony powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany objęły nie tylko osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, lecz także m.in. pracowników budżetówki (np. nauczycieli). Ponadto zlikwidowano emeryturę częściową, a kobiety uzyskały wcześniej okresową emeryturę kapitałową z II filaru (OFE). Zmiany nastąpiły również w ustalaniu ochrony przedemerytalnej w tzw. okresie przejściowym.

 • Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Celnej

  data dodania: 07.08.2017

  Sejm objął funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej wykonujących zadania z zakresu rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw oraz wykroczeń, a także przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zaopatrzeniem emerytalnym przysługującym innym funkcjonariuszom. Jest to

 • Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 08.06.2017

  Od 1 lipca 2017 r. zmianie ulegnie kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Dotychczas przed zajęciem z tego tytułu była chroniona kwota w wysokości 50% najniższej emerytury. Po zmianie ulega ona podwyższeniu do 75% najniższej emerytury.

 • Brak prawa osób, które nabyły prawo do emerytury, do świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodny z konstytucją

  data dodania: 29.05.2017

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372, ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 396) w zakresie, w jakim uniemożliwiają przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczonemu mającemu

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.05.2017

  Rolnik-przedsiębiorca utraci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym, jeżeli z tytułu działalności nie złoży w ustawowym terminie zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w 2016 r. Wyłączenie z ubezpieczeń w KRUS nastąpi także wówczas, gdy kwota podatku przekroczy górną granicę, która za 2016 r. wynosi 3258 zł. Termin na złożenie zaświadczenia/oświadczenia mija 31 maja 2017 r.

 • Obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników sfery budżetowej

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.05.2017

  Nauczyciele, podobnie jak pozostałe grupy zawodowe, od 1 października 2017 r. będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego obniżonego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Do końca sierpnia 2018 r. mają wybór między ubieganiem się o emeryturą powszechną oraz wcześniejszą emeryturą z Karty Nauczyciela. Obniżenie wieku obejmie również sędziów i prokuratorów, którzy będą musieli zakończyć karierę zawodową po osiągnięciu 65 lat.

 • Uchylenie lub zmiana decyzji o przyznaniu emerytury lub renty

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 28.04.2017

  Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których prawomocna decyzja o przyznaniu emerytury lub renty może zostać uchylona lub zmieniona. Dotychczas było to możliwe w przypadku gdy zostały przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. Po zmianach, w

 • Nowe terminy na weryfikację przez ZUS prawa przyznawania emerytury lub renty

  data dodania: 19.04.2017

  Sejm doprecyzował, w jakich sytuacjach ZUS może zweryfikować prawo przyznawania renty lub emerytury oraz wysokość tych świadczeń. Wprowadzone do ustawy o emeryturach i rentach z FUS zmiany określają katalog sytuacji, w których będzie możliwe wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego ustalających prawo do świadczeń lub

 • Jak rozliczyć w ZUS przychody uzyskane przez pracownika lub zleceniobiorcę uprawnionego do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego

  Artykuł aktualny do dnia 2017-03-30 | data dodania: 12.04.2017

  Do 31 maja 2017 r. pracodawcy i zleceniodawcy mają obowiązek wystawienia i przesłania do ZUS zaświadczeń o wysokości przychodu swoim pracownikom i zleceniobiorcom, którzy pobierają świadczenie/zasiłek przedemerytalny. W zaświadczeniu tym należy wykazać przychody uzyskane od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

 • Jak zostały zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2017 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.03.2017

  Od 1 marca 2017 r. ZUS waloryzuje świadczenia emerytalne i rentowe. Większość emerytów i rencistów może liczyć na co najmniej 10-złotową podwyżkę. Najwięcej zyskały osoby uprawnione do minimalnych świadczeń, które wzrosną znacznie bardziej, niż wynika to z ogólnych zasad tegorocznej waloryzacji.

 • Jak prawidłowo wypełnić lub skorygować informację ZUS ZSWA

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.03.2017

  Do 31 marca 2017 r. niektórzy płatnicy składek mają obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS ZSWA za 2016 r. Jest to zgłoszenie danych o pracownikach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których istniał obowiązek opłacania składki na FEP w poprzednim roku.

 • Nowy wiek emerytalny i okresy ochrony przedemerytalnej

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.02.2017

  Sejm przywrócił obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie zlikwidowane zostały emerytury częściowe, które przysługiwały po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla

 • Podwyższenie kwoty najniższej emerytury oraz innych świadczeń

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.02.2017

  Sejm podwyższył od 1 marca 2017 r. miesięczne kwoty przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższej emerytury, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższej renty rodzinnej do wysokości 1000 zł (obecnie 882,56 zł) oraz najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK