do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nowa wysokość renty socjalnej od 1 czerwca 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2018

  Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu

 • Od 1 czerwca 2018 r. wzrośnie kwota renty socjalnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.05.2018

  Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej podwyższa kwotę tego świadczenia do wysokości najniższej emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do kwoty 1029,80 zł. Zmiana przepisów wejdzie w życie 1 września 2018 r., ale renciści otrzymają wyrównanie świadczenia za okres od 1 czerwca br.

 • Od 18 maja 2018 r. rolnicy korzystający z pomocy przy zbiorach mają obowiązek zgłosić zatrudnionych do KRUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.05.2018

  Rolnik, który w okresie zbiorów płodów rolnych będzie zatrudniał dodatkowe osoby, powinien zawrzeć z nimi umowę o pomocy przy zbiorach. Jest to nowy rodzaj umowy, która jest opodatkowana i oskładkowana. Nowe regulacje obowiązują od 18 maja 2018 r.

 • Do 1 czerwca 2018 r. trzeba złożyć zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.04.2018

  Płatnicy składek muszą poinformować ZUS o przychodzie uzyskanym przez osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. W tym roku pracodawcy (zleceniodawcy) mają obowiązek złożenia zaświadczenia o przychodzie najpóźniej do 1 czerwca 2018 r.

 • Rolnik-przedsiębiorca który do 1 czerwca 2018 r. nie złoży w KRUS oświadczenia o podatku zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.04.2018

  Rolnik lub domownik, który prowadzi działalność gospodarczą lub współpracuje przy jej prowadzeniu oraz podlega ubezpieczeniom społecznym w KRUS, do 1 czerwca 2018 r. musi złożyć zaświadczenie z US lub własne oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku z działalności gospodarczej. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wyłączeniem z ubezpieczeń społecznych w KRUS i obowiązkowym objęciem nimi w ZUS.

 • Do 1 czerwca 2018 r. pracodawca powinien rozliczyć pracownika pobierającego jednocześnie świadczenie przedemerytalne w ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.04.2018

  Pracodawcy/zleceniodawcy zatrudniający osoby uprawnione jednocześnie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia o wysokości przychodu uzyskanego przez tych pracowników lub zleceniobiorców. W zaświadczeniu należy wykazać przychód uzyskany w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Termin na złożenie w ZUS takich zaświadczeń mija w tym roku 1 czerwca.

 • Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o zniesieniu limitu ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalnych i rentowych

  data dodania: 15.02.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. osoby najlepiej zarabiające miały opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnego rocznego przychodu, bez uwzględnienia ograniczenia podstawy wymiaru do tzw. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Takie zmiany przewidywała nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak prezydent miał wątpliwości co do trybu jej procedowania i nie podpisał ustawy. Skierował ją natomiast do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten sprawdził jej zgodnoś??z konstytucj?.?A zatem nie wiadomo, czy zniesienie limitu sk?adek dojdzie do skutku.

 • Waloryzacja świadczeń emerytalno – rentowych od 1 marca 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.02.2018

  Emeryci i renciści otrzymają w marcu 2018 r. około 3% podwyżkę swoich świadczeń - średnio 67 zł. Najniższa emerytura zostanie podwyższona o prawie 30 zł.

 • Do 3 kwietnia 2018 r. pracodawcy mają termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.02.2018

  Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2017 r. W tym roku termin na złożenie tego dokumentu upływa 3 kwietnia 2018 r.

 • Uprawnieni do emerytury z urzędu z gwarancją najniższego świadczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 13.02.2018

  Osoby pobierające emerytury z urzędu (zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, w przypadku gdy świadczeniobiorca ukończył powszechny wiek emerytalny), które posiadają krótki staż pracy, od 1 marca 2018 r. będą miały zagwarantowaną emeryturę w wysokości co najmniej najniższej renty. Przy czym podwyższenie emerytury nastąpi w ramach tegorocznej waloryzacji z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Ponadto doprecyzowane zostały przepisy, na podstawie których osoby uprawnione do emerytury nie będą mogły przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

 • Rozliczanie pracowniczego ubezpieczenia grupowego w części pokrywanej przez pracodawcę i pracownika

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.02.2018

  Wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników zawiera grupowe umowy ubezpieczenia, które obejmują pracowników ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych tą umową. Sposób podatkowego i bilansowego rozliczenia pracowniczych ubezpieczeń grupowych zależy od źródła ich finansowania. Ubezpieczenia te mogą być bowiem finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika.

 • Limit rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych zniesiony

  data dodania: 17.01.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. osoby najlepiej zarabiające opłacą składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnego rocznego przychodu, bez uwzględnienia ograniczenia podstawy wymiaru do tzw. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Zniesienie tego limitu oznacza też wyższe koszty dla płatników składek, którzy współfinansują składkę emerytalną i rentową za pracownika czy zleceniobiorcę.

 • Jak wystawić emerytowi lub renciście zaświadczenie o przychodzie wypłaconym w 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.01.2018

  Płatnicy składek są zobowiązani wystawić do 28 lutego 2018 r. zatrudnionym emerytom i rencistom zaświadczenie o wysokości przychodu wypłaconego w 2017 r. Czasami jednak są zwolnieni z tego obowiązku.

 • Jak powiadomić ZUS o wysokości uzyskanych przychodów za 2017 r. przez emerytów i rencistów

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.01.2018

  Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni), oraz renciści mają obowiązek powiadomić organ rentowy o osiąganiu w poprzednim roku przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (m.in. z tytułu zatrudnienia lub pełnienia służby). Ten sam obowiązek spoczywa na pracodawcach i zleceniodawcach tych osób. Przy czym nie ma znaczenia, czy zaświadczenie potwierdzające ubiegłoroczny przychód przekaże organowi rentowemu pracodawca czy pracownik. Ważne, żeby zaświadczenie zostało przekazane do ZUS najpóźniej 28 lutego 2018 r.

 • Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 982; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1543)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po

 • Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 664)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), – ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (w dniu oddania

 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2148)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art.

 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2120)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38), – ustawą z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy

 • Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: – ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 992), – ustawą z 16 listopada

 • Terminarz kadrowo-płacowy na 2018 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.01.2018

 • Włączenie funkcjonariuszy celno-skarbowych do emerytalnego systemu służb mundurowych

  data dodania: 06.12.2017

  Funkcjonariuszom Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej wykonującym zadania z zakresu  rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw oraz wykroczeń, a także przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, będzie przysługiwać prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych przewidzianych

 • Minimalna emerytura dla rencistów niemających okresów składkowych

  data dodania: 06.12.2017

  Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku waloryzacji emerytura przyznana osobom pobierającym rentę, które nie miały okresu składkowego i nieskładkowego

 • Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma oszczędzania na emeryturę

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.11.2017

  Od 2019 r. mają ruszyć w Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Jest to pierwszy pracowniczy system długoletniego oszczędzania, w którym partycypować będą nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy i państwo. Do PPK będą mogli przystąpić pracownicy, za których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Pracodawcy będą obciążeni obowiązkowo składką w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Podstawowa składka pracownika wyniesie 2% tej podstawy. Państwo pokryje opłatę powitalną i co roku dopłaci każdemu uczestnikowi 240 zł.

 • Zgoda na ratyfikowanie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem

  data dodania: 06.11.2017

  Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie 22 listopada 2016 r. Dotychczas nie było odpowiednich regulacji prawnych między tymi krajami w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

 • Nowe druki ZUS w sprawie wniosku o emeryturę i rentę

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.10.2017

  Od 2 października 2017 r. ZUS wprowadził nowe wzory formularzy w sprawach emerytalno-rentowych. Zmiana druków polegająca na ich uproszczeniu ma spowodować skrócenie czasu ich wypełniania.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK