do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma oszczędzania na emeryturę

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.11.2017

  Od 2019 r. mają ruszyć w Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Jest to pierwszy pracowniczy system długoletniego oszczędzania, w którym partycypować będą nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy i państwo. Do PPK będą mogli przystąpić pracownicy, za których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Pracodawcy będą obciążeni obowiązkowo składką w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Podstawowa składka pracownika wyniesie 2% tej podstawy. Państwo pokryje opłatę powitalną i co roku dopłaci każdemu uczestnikowi 240 zł.

 • Zgoda na ratyfikowanie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem

  data dodania: 06.11.2017

  Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie 22 listopada 2016 r. Dotychczas nie było odpowiednich regulacji prawnych między tymi krajami w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

 • Nowe druki ZUS w sprawie wniosku o emeryturę i rentę

  Artykuł aktualny | data dodania: 24.10.2017

  Od 2 października 2017 r. ZUS wprowadził nowe wzory formularzy w sprawach emerytalno-rentowych. Zmiana druków polegająca na ich uproszczeniu ma spowodować skrócenie czasu ich wypełniania.

 • Jak postępować, gdy pracownik przechodzi na emeryturę – odpowiedzi na pytania z praktyki

  Artykuł aktualny | data dodania: 23.10.2017

  Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, pracodawca powinien rozwiązać z nim umowę o pracę. Zakończenie stosunku pracy może w tym przypadku nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

 • Zmiany w powszechnym systemie emerytalnym od 1 października 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.09.2017

  Od 1 października 2017 r. został obniżony powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany objęły nie tylko osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, lecz także m.in. pracowników budżetówki (np. nauczycieli). Ponadto zlikwidowano emeryturę częściową, a kobiety uzyskały wcześniej okresową emeryturę kapitałową z II filaru (OFE). Zmiany nastąpiły również w ustalaniu ochrony przedemerytalnej w tzw. okresie przejściowym.

 • Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Celnej

  data dodania: 07.08.2017

  Sejm objął funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej wykonujących zadania z zakresu rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw oraz wykroczeń, a także przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zaopatrzeniem emerytalnym przysługującym innym funkcjonariuszom. Jest to

 • Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.06.2017

  Od 1 lipca 2017 r. zmianie ulegnie kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Dotychczas przed zajęciem z tego tytułu była chroniona kwota w wysokości 50% najniższej emerytury. Po zmianie ulega ona podwyższeniu do 75% najniższej emerytury.

 • Brak prawa osób, które nabyły prawo do emerytury, do świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodny z konstytucją

  data dodania: 29.05.2017

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372, ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 396) w zakresie, w jakim uniemożliwiają przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczonemu mającemu

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2017

  Rolnik-przedsiębiorca utraci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym, jeżeli z tytułu działalności nie złoży w ustawowym terminie zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w 2016 r. Wyłączenie z ubezpieczeń w KRUS nastąpi także wówczas, gdy kwota podatku przekroczy górną granicę, która za 2016 r. wynosi 3258 zł. Termin na złożenie zaświadczenia/oświadczenia mija 31 maja 2017 r.

 • Obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników sfery budżetowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.05.2017

  Nauczyciele, podobnie jak pozostałe grupy zawodowe, od 1 października 2017 r. będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego obniżonego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Do końca sierpnia 2018 r. mają wybór między ubieganiem się o emeryturą powszechną oraz wcześniejszą emeryturą z Karty Nauczyciela. Obniżenie wieku obejmie również sędziów i prokuratorów, którzy będą musieli zakończyć karierę zawodową po osiągnięciu 65 lat.

 • Uchylenie lub zmiana decyzji o przyznaniu emerytury lub renty

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.04.2017

  Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których prawomocna decyzja o przyznaniu emerytury lub renty może zostać uchylona lub zmieniona. Dotychczas było to możliwe w przypadku gdy zostały przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. Po zmianach, w

 • Nowe terminy na weryfikację przez ZUS prawa przyznawania emerytury lub renty

  data dodania: 19.04.2017

  Sejm doprecyzował, w jakich sytuacjach ZUS może zweryfikować prawo przyznawania renty lub emerytury oraz wysokość tych świadczeń. Wprowadzone do ustawy o emeryturach i rentach z FUS zmiany określają katalog sytuacji, w których będzie możliwe wzruszenie prawomocnych decyzji organu rentowego ustalających prawo do świadczeń lub

 • Jak rozliczyć w ZUS przychody uzyskane przez pracownika lub zleceniobiorcę uprawnionego do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego

  Artykuł aktualny | data dodania: 12.04.2017

  Do 31 maja 2017 r. pracodawcy i zleceniodawcy mają obowiązek wystawienia i przesłania do ZUS zaświadczeń o wysokości przychodu swoim pracownikom i zleceniobiorcom, którzy pobierają świadczenie/zasiłek przedemerytalny. W zaświadczeniu tym należy wykazać przychody uzyskane od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

 • Jak zostały zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2017 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.03.2017

  Od 1 marca 2017 r. ZUS waloryzuje świadczenia emerytalne i rentowe. Większość emerytów i rencistów może liczyć na co najmniej 10-złotową podwyżkę. Najwięcej zyskały osoby uprawnione do minimalnych świadczeń, które wzrosną znacznie bardziej, niż wynika to z ogólnych zasad tegorocznej waloryzacji.

 • Jak prawidłowo wypełnić lub skorygować informację ZUS ZSWA

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.03.2017

  Do 31 marca 2017 r. niektórzy płatnicy składek mają obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS ZSWA za 2016 r. Jest to zgłoszenie danych o pracownikach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których istniał obowiązek opłacania składki na FEP w poprzednim roku.

 • Nowy wiek emerytalny i okresy ochrony przedemerytalnej

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Sejm przywrócił obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie zlikwidowane zostały emerytury częściowe, które przysługiwały po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla

 • Podwyższenie kwoty najniższej emerytury oraz innych świadczeń

  Artykuł aktualny | data dodania: 17.02.2017

  Sejm podwyższył od 1 marca 2017 r. miesięczne kwoty przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższej emerytury, najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższej renty rodzinnej do wysokości 1000 zł (obecnie 882,56 zł) oraz najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

 • Obowiązki pracodawców w zakresie potwierdzania przychodu pracownika emeryta

  Artykuł aktualny do dnia 2017-02-28 | data dodania: 07.02.2017

  Płatnicy składek zatrudniający emerytów lub rencistów (którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego) mają obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji o wysokości przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Przy czym nie ma znaczenia, czy zaświadczenie potwierdzające ubiegłoroczny przychód przekaże do ZUS pracodawca czy pracownik. Termin na sporządzenie tego dokumentu za 2016 r. upływa 28 lutego 2017 r.

 • Obniżenie emerytur i rent osób pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.02.2017

  Emeryci i renciści, którzy według kryteriów niniejszej ustawy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., oraz osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym emerycie lub renciście od 1 października 2017 r. będą otrzymywać na nowo ustalone świadczenia emerytalne i rentowe.

 • Obniżenie wieku emerytalnego

  data dodania: 30.01.2017

  Od 1 października 2017 r. obowiązuje ustawa obniżająca wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Po zmianach ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn (art. 24 ust. 1 ustawy o FUS). Ustawa z 16 listopada

 • Podwyżka minimalnych rent i emerytur

  data dodania: 30.01.2017

  Od 1 marca 2017 r. kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej została podwyższona do 1000 zł miesięcznie. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy została podwyższona do 750 zł miesięcznie (art. 85 ust. 1 i 2 ustawy o FUS). Wprowadzono również zasadę, że

 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.01.2017

  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 170; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2) * Tabela uwzględnia zmiany ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wprowadzone: – ustawą z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1940), –

 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017

  Artykuł aktualny do dnia 2017-04-17 | data dodania: 11.01.2017

  (Dz.U. z 2016 r. poz. 887; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzone: – ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.

 • Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.01.2017

  (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzone w IV kwartale 2016 r. oraz w I i IV kwartale 2017 r.: – ustawą z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 2043),

 • Rolnik-zleceniobiorca uzyskujący minimalne wynagrodzenie nie będzie podlegał ubezpieczeniom w ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 11.01.2017

  Rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w KRUS w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym w sytuacji, gdy rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie wykonywał umowę zlecenia lub pełnił funkcję członka rady nadzorczej i z tego tytułu uzyska przychód nieprzekraczający w rozliczeniu