do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nowe obowiązki płatników składek wobec ZUS związane ze skróceniem archiwizacji dokumentacji pracowniczej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.12.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające pracodawcom m.in. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. W konsekwencji pracodawcy zostali zobowiązani przekazywać do ZUS dodatkowe informacje niezbędne w przyszłości do ustalenia pracownikom lub zleceniobiorcom prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowe dane będą przekazywane w zaktualizowanych formularzach (np. ZUS ZWUA) lub na nowych (np. raport informacyjny ZUS RIA lub imienny raport miesięczny ZUS RPA).

 • Najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2018 r. z komentarzem

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 12.09.2018

  W wyroku z 11 lipca 2018 r. (II PK 175/17) Sąd Najwyższy uznał, że pracownikowi, który podlega ochronie w czasie obniżonego wymiaru czasu pracy w związku z prawem do urlopu wychowawczego, nie przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy w razie bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik ma prawo maksymalnie do 3-miesięcznego wynagrodzenia. To jeden z kilku przełomowych wyroków wydanych w tym roku przez SN.

 • Jak zmieniło się zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 11.09.2018

  Na swojej stronie internetowej ZUS udostępnił nowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7, który zastąpił poprzednio obowiązujące zaświadczenie ZUS Rp-7. Nowe zaświadczenie ERP-7 zostało dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów, jest bardziej czytelne od poprzedniego i zawiera obszerne wyjaśnienia dotyczące wypełniania poszczególnych jego części, a także przykłady prawidłowego wykazywania składników wynagrodzenia i innych świadczeń uwzględnianych w podstawie wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury czy kapitału początkowego.

 • Jak prawidłowo wypełnić nowy formularz ZUS ERP-7

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 10.09.2018

  Pracodawca zatrudniający pracownika ubiegającego się o emeryturę, rentę lub o ustalenie kapitału początkowego jest zobowiązany m.in. do wystawienia mu zaświadczenia o wysokości przychodu uzyskanego za poszczególne lata kariery zawodowej. Wskazane jest, aby wystawiając zaświadczenie skorzystał ze wzoru przygotowanego przez ZUS. Od 2 sierpnia 2018 r. ZUS udostępnił nową wersję takiego formularza - ZUS ERP-7, która zastąpiła poprzedni wzór - ZUS RP-7.

 • Zgoda na ratyfikację umowy z zakresu zabezpieczenia społecznego między Polską a Turcją

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 22.08.2018

  Parlament wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym. Zakres przedmiotowy Umowy obejmuje po stronie polskiej: zasiłki dla bezrobotnych i świadczenia rodzinne (z wyłączeniem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),

 • Wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 22.08.2018

  Rada Ministrów ustaliła wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (czyli na ustawowym minimum). Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od:   prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług

 • Od 2 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowy formularz ZUS ERP-7

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.08.2018

  Na swojej stronie internetowej ZUS poinformował o zmianie niektórych formularzy związanych z przyznawaniem świadczeń emerytalnych i rentowych. Najważniejsza aktualizacja dotyczy formularza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7, który został zastąpiony przez nowy formularz ZUS ERP-7.

 • Nieuwzględnienie psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wśród uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego – zgodne z konstytucją

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 23.07.2018

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 128) w zakresie, w jakim nie uwzględniają wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, są zgodne z

 • Zmiana upoważnienia do ustalania i wypłacania uposażeń sędziów w stanie spoczynku

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 23.07.2018

  Minister Sprawiedliwości określił sposób i tryb ustalania i wypłacania uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom rodzin sędziów i sędziów w stanie spoczynku, a także terminy przekazania składek do ZUS. Nowe przepisy powielają dotychczasowe regulacje. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia

 • Jak zmieniła się wysokość kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków od 1 lipca 2018 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.07.2018

  Od 1 lipca 2018 r. wysokość kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń nie jest już wyrażona procentowo, lecz kwotowo - w zależności od rodzaju potrącenia. Nowe kwoty wolne, właściwe dla świadczeń emerytalno-rentowych, muszą zastosować też płatnicy zasiłków przy dokonywaniu z nich potrąceń i egzekucji.

 • Nowa wysokość renty socjalnej od 1 czerwca 2018 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.05.2018

  Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu

 • Od 1 czerwca 2018 r. wzrośnie kwota renty socjalnej

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.05.2018

  Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej podwyższa kwotę tego świadczenia do wysokości najniższej emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do kwoty 1029,80 zł. Zmiana przepisów wejdzie w życie 1 września 2018 r., ale renciści otrzymają wyrównanie świadczenia za okres od 1 czerwca br.

 • Od 18 maja 2018 r. rolnicy korzystający z pomocy przy zbiorach mają obowiązek zgłosić zatrudnionych do KRUS

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.05.2018

  Rolnik, który w okresie zbiorów płodów rolnych będzie zatrudniał dodatkowe osoby, powinien zawrzeć z nimi umowę o pomocy przy zbiorach. Jest to nowy rodzaj umowy, która jest opodatkowana i oskładkowana. Nowe regulacje obowiązują od 18 maja 2018 r.

 • Do 1 czerwca 2018 r. trzeba złożyć zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym

  Artykuł aktualny do dnia 2018-05-30 | data dodania: 13.04.2018

  Płatnicy składek muszą poinformować ZUS o przychodzie uzyskanym przez osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. W tym roku pracodawcy (zleceniodawcy) mają obowiązek złożenia zaświadczenia o przychodzie najpóźniej do 1 czerwca 2018 r.

 • Rolnik-przedsiębiorca który do 1 czerwca 2018 r. nie złoży w KRUS oświadczenia o podatku zostanie wyłączony z ubezpieczeń w KRUS

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 13.04.2018

  Rolnik lub domownik, który prowadzi działalność gospodarczą lub współpracuje przy jej prowadzeniu oraz podlega ubezpieczeniom społecznym w KRUS, do 1 czerwca 2018 r. musi złożyć zaświadczenie z US lub własne oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku z działalności gospodarczej. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wyłączeniem z ubezpieczeń społecznych w KRUS i obowiązkowym objęciem nimi w ZUS.

 • Do 1 czerwca 2018 r. pracodawca powinien rozliczyć pracownika pobierającego jednocześnie świadczenie przedemerytalne w ZUS

  Artykuł aktualny do dnia 2018-05-30 | data dodania: 11.04.2018

  Pracodawcy/zleceniodawcy zatrudniający osoby uprawnione jednocześnie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia o wysokości przychodu uzyskanego przez tych pracowników lub zleceniobiorców. W zaświadczeniu należy wykazać przychód uzyskany w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Termin na złożenie w ZUS takich zaświadczeń mija w tym roku 1 czerwca.

 • Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o zniesieniu limitu ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalnych i rentowych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 15.02.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. osoby najlepiej zarabiające miały opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnego rocznego przychodu, bez uwzględnienia ograniczenia podstawy wymiaru do tzw. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Takie zmiany przewidywała nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak prezydent miał wątpliwości co do trybu jej procedowania i nie podpisał ustawy. Skierował ją natomiast do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten sprawdził jej zgodnoś??z konstytucj?.?A zatem nie wiadomo, czy zniesienie limitu sk?adek dojdzie do skutku.

 • Waloryzacja świadczeń emerytalno – rentowych od 1 marca 2018 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 13.02.2018

  Emeryci i renciści otrzymają w marcu 2018 r. około 3% podwyżkę swoich świadczeń - średnio 67 zł. Najniższa emerytura zostanie podwyższona o prawie 30 zł.

 • Do 3 kwietnia 2018 r. pracodawcy mają termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 13.02.2018

  Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2017 r. W tym roku termin na złożenie tego dokumentu upływa 3 kwietnia 2018 r.

 • Uprawnieni do emerytury z urzędu z gwarancją najniższego świadczenia

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 13.02.2018

  Osoby pobierające emerytury z urzędu (zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, w przypadku gdy świadczeniobiorca ukończył powszechny wiek emerytalny), które posiadają krótki staż pracy, od 1 marca 2018 r. będą miały zagwarantowaną emeryturę w wysokości co najmniej najniższej renty. Przy czym podwyższenie emerytury nastąpi w ramach tegorocznej waloryzacji z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Ponadto doprecyzowane zostały przepisy, na podstawie których osoby uprawnione do emerytury nie będą mogły przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

 • Rozliczanie pracowniczego ubezpieczenia grupowego w części pokrywanej przez pracodawcę i pracownika

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 01.02.2018

  Wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników zawiera grupowe umowy ubezpieczenia, które obejmują pracowników ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych tą umową. Sposób podatkowego i bilansowego rozliczenia pracowniczych ubezpieczeń grupowych zależy od źródła ich finansowania. Ubezpieczenia te mogą być bowiem finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika.

 • Limit rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych zniesiony

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.01.2018

  Od 1 stycznia 2019 r. osoby najlepiej zarabiające opłacą składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnego rocznego przychodu, bez uwzględnienia ograniczenia podstawy wymiaru do tzw. 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Zniesienie tego limitu oznacza też wyższe koszty dla płatników składek, którzy współfinansują składkę emerytalną i rentową za pracownika czy zleceniobiorcę.

 • Jak wystawić emerytowi lub renciście zaświadczenie o przychodzie wypłaconym w 2017 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 16.01.2018

  Płatnicy składek są zobowiązani wystawić do 28 lutego 2018 r. zatrudnionym emerytom i rencistom zaświadczenie o wysokości przychodu wypłaconego w 2017 r. Czasami jednak są zwolnieni z tego obowiązku.

 • Jak powiadomić ZUS o wysokości uzyskanych przychodów za 2017 r. przez emerytów i rencistów

  Artykuł aktualny do dnia 2018-02-27 | data dodania: 12.01.2018

  Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni), oraz renciści mają obowiązek powiadomić organ rentowy o osiąganiu w poprzednim roku przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (m.in. z tytułu zatrudnienia lub pełnienia służby). Ten sam obowiązek spoczywa na pracodawcach i zleceniodawcach tych osób. Przy czym nie ma znaczenia, czy zaświadczenie potwierdzające ubiegłoroczny przychód przekaże organowi rentowemu pracodawca czy pracownik. Ważne, żeby zaświadczenie zostało przekazane do ZUS najpóźniej 28 lutego 2018 r.

 • Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej - Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2017/2018

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 09.01.2018

  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 982; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1543)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone: - ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK