do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 28 lutego 2020 r., sygn. I OZ 163/20

  data dodania: 09.03.2020

 • Postanowienie NSA z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. I OZ 120/20

  data dodania: 09.03.2020

 • Postanowienie SN z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. III UK 104/19

  data dodania: 09.03.2020

  To pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnej zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne. Wówczas płatnikiem składek nie jest ta osoba trzecia.

 • Postanowienie NSA z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. I OZ 50/20

  data dodania: 29.02.2020

 • Postanowienie SN z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. I UK 97/19

  data dodania: 09.03.2020

  Wina w ujęciu art. 116 § 1 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej, to zarówno wina umyślna i związana z nią świadomość istnienia wymagalnych zobowiązań podatkowych, jak i wina nieumyślna w postaci niedbalstwa, które zakłada brak świadomości, ale opiera się na powinności i możliwości przewidywania istnienia wymagalnych zobowiązań podatkowych. W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że powoływanie się przez prezesa zarządu na nieznajomość stanu finansów spółki jako przyczynę niezgłoszenia wniosku o upadłość lub niewszczęcia postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nie jest okolicznością uzasadniającą zwolnienie go od odpowiedzialności za zaległości składkowe na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej. Członkowi zarządu powinien być bowiem znany na

 • Postanowienie SN z dnia 30 stycznia 2020 r., sygn. I UK 16/19

  data dodania: 28.02.2020

 • Postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2020 r., sygn. I OZ 1427/19

  data dodania: 01.02.2020

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2020 r., sygn. I OZ 1430/19

  data dodania: 01.02.2020

  Odrzucenie skargi

 • Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. I UK 311/18

  data dodania: 17.03.2020

  Jeżeli ZUS nie pouczy dobrowolnie ubezpieczonej przedsiębiorczyni o obowiązku zgłoszenia się do ubezpieczenia po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, ubezpieczenie to będzie obowiązywało wstecznie od tej daty, nawet jeżeli z usprawiedliwionych powodów ubezpieczona nie zdążyła zgłosić się do ZUS w terminie 7 dni.

 • Postanowienie SN z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. I UK 138/19

  data dodania: 24.02.2020

  Na podstawie art. 4779 § 31 k.p.c. sąd odrzuca odwołanie, w którym ubezpieczony podnosi wyłącznie zarzuty przeciwko orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS w kwestiach określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. I UK 283/18

  data dodania: 28.02.2020

  Klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników, których zatrudnia na umowę pracę. Nie wlicza się ich jednak automatycznie do podstawy wymiaru składek.

 • Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. I UK 346/18

  data dodania: 28.02.2020

  Korzystna dla płatnika, choć niezgodna z linią orzeczniczą, interpretacja ZUS, nie może być wiążąca dla sądu, gdy płatnik uzyskał ją po decyzji organu rentowego nakazującej zapłatę składek.

 • Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. II OSK 3029/17

  data dodania: 03.03.2020

  Organy Państwowej Inspekcji Pracy nie mogą wydać na podstawie art. 5 pkt 4a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, jeżeli mimo występowania danej choroby, wnioskujący o jej stwierdzenie nie zgłosi się na badania do właściwej jednostki orzeczniczej w celu potwierdzenia powiązania tej choroby z wykonywaną pracą zawodową.

 • Wyrok SN z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. II UK 190/18

  data dodania: 09.03.2020

  W art. 29 § 2 Ordynacji podatkowej chodzi o skutki prawne między innymi zniesienia wspólności majątkowej, czyli zdarzenia likwidującego majątek wspólny jako szczególny przedmiot wspólności majątkowej, przy czym skutki te nie odnoszą się do zobowiązań powstałych przed dniem zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu. Problem jednak w tym, że owe skutki odnoszą się jedynie do majątku wspólnego, natomiast nie obejmują, gdyż z oczywistych względów nie mogą obejmować, majątku odrębnego osoby odpowiedzialnej za zobowiązania podatkowe bądź składkowe oraz jej udziału w majątku wspólnym, jeśli zobowiązania te powstały przed dniem zniesienia wspólności majątkowej. To ten majątek rozumiany jako prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (art. 922 k.c.) jest natomiast przedmiotem

 • Wyrok SN z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. II UK 179/18

  data dodania: 02.03.2020

 • Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. I OSK 1405/18

  data dodania: 02.04.2020

  Pomoc społeczna

 • Postanowienie NSA z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. I OZ 1317/19

  data dodania: 19.01.2020

  Odrzucenie skargi

 • Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2020 r., sygn. II OSK 3496/18

  data dodania: 03.03.2020

  Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w późniejszym okresie od zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, niż okres ustalony w wykazie chorób zawodowych - stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych - pod warunkiem, że w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych wystąpiły objawy chorobowe i objawy te są udokumentowane.

 • Postanowienie SN z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. I UK 65/19

  data dodania: 28.02.2020

  W art. 32 ust. 1a ustawy emerytalnej ustawodawca wprowadził istotną zmianę w stanie prawnym, w którym wcześniej nie było możliwe ustalenie w drodze wykładni zasady pomijania w okresie ubezpieczenia okresów niezdolności do pracy z powodu choroby. Art. 32 ust. 1a tej ustawy nie ma zastosowania do oceny nabycia prawa do emerytury przed 1 lipca 2004 r.

 • Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. I OSK 2392/19

  data dodania: 03.03.2020

  Wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) u.ś.r. musi być zgodna z zasadą równości wobec prawa (art. 32 ust.1 Konstytucji), z zasadami sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) oraz z zasadami udzielania szczególnej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji) i osobom niepełnosprawnym (art. 69 Konstytucji).

 • Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. I OSK 1352/18

  data dodania: 03.03.2020

  Pomoc społeczna

 • Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. I OSK 1155/19

  data dodania: 04.03.2020

  Ubezpieczenie społeczne

 • Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. I OSK 4011/18

  data dodania: 04.03.2020

  Bezrobocie

 • Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. I OSK 687/19

  data dodania: 04.03.2020

  Pomoc społeczna

 • Postanowienie SN z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. I UK 411/18

  data dodania: 14.02.2020

  Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Pracą w szczególnych warunkach jest tylko praca w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku. Nie jest taką pracą praca wykonywana choćby i w dłuższym niż wymagane 15-cie lat okresie, lecz przez 6,5 godzin dziennie (przy 8-mio godzinnym dniu pracy).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK