do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie dane należy przekazać ubezpieczonym w informacji rocznej ZUS IMIR

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2021

  Zbliża się termin przekazania ubezpieczonym rocznej informacji o składkach ZUS. Obowiązek ten muszą wypełnić płatnicy składek - m.in. pracodawcy i zleceniodawcy - w odniesieniu do osób, za które w 2020 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne. Termin przekazania osobom zatrudnionym informacji rocznej za ubezpieczonego upływa 1 marca 2021 r.

 • Do 1 marca 2021 r. należy złożyć w ZUS zaświadczenie o przychodach pracujących emerytów i rencistów

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2021

  Płatnicy składek (pracodawcy i zleceniodawcy) zatrudniający emerytów i rencistów mają obowiązek powiadomienia ZUS o wysokości osiąganych przez nich przychodów za rok ubiegły. Ten sam obowiązek spoczywa na świadczeniobiorcach. Nie ma znaczenia, czy zaświadczenie zostanie przekazane przez pracodawcę (zleceniodawcę) czy przez pracującą osobę pobierającą jednocześnie świadczenie emerytalne lub rentowe. Ważne, aby dokument ten został sporządzony i przekazany do ZUS najpóźniej 1 marca 2021 r.

 • Kiedy należy sporządzić „Informację roczną dla ubezpieczonego”

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2021

  Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania pracownikom i zleceniobiorcom „Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej” obejmującej przychody z poprzedniego roku w podziale na poszczególne okresy rozliczeniowe, tj. miesiące. Obowiązku corocznego przekazywania rocznej informacji, co do zasady, nie mają ci płatnicy, którzy przekazywali te informacje co miesiąc. Także zleceniodawcy zatrudniający zleceniobiorców objętych tylko obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wystawiają informację roczną wyłącznie na wniosek zleceniobiorcy. W 2021 r. termin na przekazanie informacji upływa 1 marca.

 • Zgłaszanie umów o dzieło w ZUS od 1 stycznia 2021 r. - praktyczne wskazówki

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2021

  Informacje o umowie o dzieło zawartej po 31 grudnia 2020 r. płatnik składek i osoba fizyczna zlecająca dzieło mają obowiązek przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia, na specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Do ZUS przekazywane są m.in. dane stron umowy o dzieło, data jej zawarcia oraz wskazywany jest przedmiot umowy o dzieło. Nie podaje się jednak informacji o wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy. Umowa o dzieło nadal nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Jak wypełnić formularz zaświadczenia o przychodzie emeryta i rencisty za 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.01.2021

  Zaświadczenie o wysokości przychodu wypłaconego w 2020 r. zatrudnionym emerytom i rencistom należy złożyć do ZUS 1 marca 2021 r. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia może wpłynąć na zawieszenie lub zmniejszenie otrzymywanego z ZUS świadczenia.

 • Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.01.2021

  Płatnicy składek i osoby fizyczne, zawierający umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r., mają obowiązek ich zgłaszania do ZUS. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Informacje dotyczące zawartych umów będą widoczne na koncie płatnika. Zgłoszeniu podlegają wszystkie umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem tych, które są zawierane z własnym pracownikiem, oraz tych, które nie są zawierane z własnym pracownikiem, ale są wykonywane na rzecz pracodawcy wykonawcy dzieła.

 • Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji, zwolnienia chorobowe – należne świadczenia

  Artykuł aktualny | data dodania: 14.01.2021

  W okresie pandemii koronawirusa płatnicy składek często mają problem z prawidłowym rozliczeniem wynagrodzeń oraz świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny lub izolacji. Nie wiedzą także, czy w tych okresach pracownicy mogą świadczyć pracę i jakie należności im się wówczas należą. Przepisy w tym zakresie ciągle się zmieniają, stąd nie trudno o popełnienie błędu.

 • Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2021

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.01.2021

  W 2021 r. pracodawców czeka wiele ważnych zmian w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Dotyczą one przede wszystkim minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, a także stażu uczniowskiego, wdrażania PPK przez najmniejsze podmioty i jednostki sektora finansów publicznych czy powiadamiania ZUS o zawieranych umowach o dzieło.

 • Ściąga. PPK - obowiązki podmiotów zatrudniających od 1 stycznia 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 02.01.2021

 • Wartość bezpłatnego zakwaterowania dla pracowników - kiedy jest opodatkowana

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  Po wyroku TK z 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13, organ podatkowy w większości konsekwentnie przyjmuje niekorzystną dla pracowników i pracodawców jego wykładnię w kontekście zapewnienia pracownikom bezpłatnego zakwaterowania. Fiskus uznaje tego rodzaju świadczenie za korzyść, która spełnia wszystkie warunki wskazane przez TK i dotyczące uznania wartości zakwaterowania za opodatkowany przychód. Zmiany w tym zakresie dokonują się najczęściej dopiero po wniesieniu skargi do WSA. Potwierdza to najnowszy wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2020 r. (III SA/Wa 2843/19). Wcześniej korzystnie dla podatników i płatników orzekał też WSA w Warszawie w wyroku z 28 września 2017 r. (III SA/Wa 3309/16).

 • 1 lutego 2021 r. upłynie termin zgłoszenia się przedsiębiorcy do małego ZUS plus na 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  Przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył 120 000 zł, po spełnieniu ustawowych warunków, mogą w 2021 r. korzystać z ulgowych zasad oskładkowania określanych jako mały ZUS plus. Wysokość składek ZUS zostanie dla nich ustalona w oparciu o wysokość uzyskanego dochodu. Warunkiem skorzystania z ulgi dla licznej grupy płatników jest dokonanie zgłoszenia do tej formy oskładkowania najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

 • Kto skorzysta z ulg składkowych dla przedsiębiorców w 2021 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  W 2021 r. nie zmieniają się warunki standardowych ulg składkowych. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po co najmniej 60 miesiącach od zakończenia poprzedniej, może przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, zaś przez kolejne 24 miesiące może je płacić w obniżonej wysokości. Może też skorzystać z uprawnienia do opłacania składek uzależnionych od dochodu - w tym celu musi jednak do 1 lutego 2021 r. dokonać zgłoszenia do ZUS.

 • Trzynastka za 2020 r. w podstawie wymiaru zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom sfery budżetowej, tzw. trzynastka, zawsze jest wliczane do podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi określony procent wynagrodzenia pracownika, przysługującego za czas faktycznie przepracowany. Oznacza to, że zatrudniony nie zachowuje prawa do trzynastki lub jest ona zmniejszana m.in. za okresy niezdolności do pracy.

 • Jak wypełnić ZUS IWA za 2020 r. – instrukcja krok po kroku

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  Płatnicy składek zobowiązani do przekazania informacji ZUS IWA za 2020 r. muszą dopełnić tego obowiązku najpóźniej do 1 lutego 2021 r. Dane przekazane w tym formularzu mogą mieć znaczący wpływ na wysokość obciążeń z tytułu składek. Za podanie w ZUS IWA nieprawdziwych danych, które doprowadzą do zaniżenia wysokości składki wypadkowej, grożą płatnikom poważne sankcje finansowe.

 • Jak wypłacać świadczenia chorobowe na przełomie roku

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  Zasady wypłaty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego na przełomie lat 2020/2021 nie zmieniły się. Obowiązują w tym zakresie te same reguły, co w latach ubiegłych.

 • 1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „ Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

 • Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.12.2020

  Płatnicy składek i osoby fizyczne zawierające umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. mają obowiązek ich zgłaszania do ZUS. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Informacje dotyczące zawartych umów będą widoczne na koncie płatnika. Zgłoszeniu podlegają wszystkie umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem tych, które są zawierane z własnym pracownikiem oraz tych, które nie są zawierane z własnym pracownikiem, ale są wykonywane na rzecz pracodawcy wykonawcy dzieła.

 • Świadczenia świąteczne dla pracowników i wydatki na świąteczny wystrój firmy – w podatkach i ZUS

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 14.12.2020

  Pracodawcy zwyczajowo obdarowują pracowników prezentami świątecznymi i organizują spotkania wigilijne. Ten zwyczaj może być w tym roku mocno ograniczony ze względu na trwającą epidemię COVID-19, ale z pewnością nie całkowicie. Przypominamy, jakie obowiązują zasady rozliczania podatkowego oraz składkowego tych świadczeń. Przedstawiamy je w dwóch praktycznych tabelach podzielonych ze względu na źródło ich finansowania.

 • Jak przygotować się do zmian 2021 w prawie pracy i ZUS

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 25.11.2020

  W 2021 r. wejdą w życie ważne nowelizacje przepisów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą płacy minimalnej oraz informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło. W 2021 r. również kolejne grupy pracodawców (zatrudniających mniej niż 20 osób oraz ze sfery budżetowej) będą musiały wdrożyć program pracowniczych planów kapitałowych.

 • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.11.2020

  Przełom roku to okres wzmożonej pracy dla pracodawców i ich służb kadrowo-płacowych. Skorygowanie rocznego odpisu na zfśs, sporządzenie planu urlopów wypoczynkowych, przygotowanie i wysyłka deklaracji PIT-4R i informacji podatkowych PIT-11 czy złożenie w ZUS informacji ZUS IWA - to tylko część zadań, jakim pracodawcy muszą sprostać w najbliższym czasie.

 • Zawieszenie działalności gospodarczej – odpowiedzi na 10 pytań z praktyki

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.11.2020

  Zawieszenie działalności gospodarczej jest rozwiązaniem poważnie rozważanym przez przedsiębiorców, którzy ze względu na warunki spowodowane pandemią przez dłuższy czas nie uzyskują z prowadzonej działalności wystarczających przychodów (lub przychody te zmalały nawet do zera). Najważniejszą korzyścią w okresie zawieszenia jest zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz podatków dochodowych. Za okres zawieszenia nie wpłaca się zaliczek podatkowych, ryczałtu czy karty podatkowej. Przedsiębiorca zasadniczo nie musi również przekazywać dokumentacji - rozliczeń ZUS ani deklaracji VAT.

 • Świadczenia przysługujące osobom ubezpieczonym podczas kwarantanny lub izolacji z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny do dnia 2020-12-04 | data dodania: 18.11.2020

  Osoby ubezpieczone będące m.in. pracownikami czy zleceniobiorcami odbywające obowiązkową kwarantannę mogą za zgodą podmiotów je zatrudniających wykonywać w tym okresie pracę w trybie zdalnym. Wówczas za ten czas mają prawo do wynagrodzenia za pracę. W przeciwnym wypadku, jeżeli objęte są ubezpieczeniem chorobowym, otrzymają świadczenie chorobowe. Pracy nie mogą świadczyć, nawet za zgodą zatrudniającego, osoby objęte izolacją, w tym w warunkach domowych. Dotychczasowe przepisy nie regulowały wprost możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny. Została ona wprowadzona ustawą z 28 października 2020 r. zmieniającą ustawę covidową, która obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nowelizacji.

 • Ustalanie i przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków z FUS w razie obniżenia etatu lub pogorszenia warunków zatrudnienia z powodu COVID-19

  Artykuł aktualny do dnia 2020-12-15 | data dodania: 18.11.2020

  Osobie uprawnionej do świadczeń chorobowych i z tytułu macierzyństwa w czasie obniżenia wymiaru czasu pracy lub zmiany w sposób niekorzystny warunków jej zatrudnienia z powodu epidemii płatnik zasiłków powinien ustalić podstawę wymiaru ww. świadczeń zgodnie z ustawą covidową. Nie należy w tym przypadku stosować art. 40 ustawy zasiłkowej. Zatem przy zmianie etatu podstawa zasiłkowa nie jest ustalana od wynagrodzenia przewidzianego dla nowego etatu. Według tej samej zasady trzeba dokonać, na wniosek pracownika, przeliczenia wypłaconych już świadczeń za okres przypadający od 31 marca do 8 października 2020 r. Takie przeliczenie będzie zasadne tylko w przypadku, gdy świadczenia wypłacone na podstawie dotychczasowych przepisów okażą się niższe od ustalonych według nowych regulacji,

 • Jak ustalić płatnika zasiłków na 2021 r.

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.11.2020

  O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2021 r., decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada 2020 r. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia przekroczy 20 osób, płatnik zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2021 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

 • Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe dla branży turystycznej w Tarczy antykryzysowej 5.0

  Artykuł w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.10.2020

  W wyniku uchwalenia kolejnej nowelizacji ustawy COVID-19 przedsiębiorcy z branży turystycznej uzyskali prawo do skorzystania z kolejnego okresu zwolnienia ze składek ZUS. Nowa ustawa, określana także jako Tarcza antykryzysowa 5.0 lub Tarcza branżowa, daje prawo do ubiegania się o świadczenie postojowe przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy na mocy poprzednich przepisów nie mogli pobierać tego świadczenia. Z kolei dodatkowe świadczenie postojowe będzie można otrzymać w przypadku udokumentowanego spadku obrotów - o co najmniej 75% w stosunku do roku poprzedniego.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK