do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy występuje obowiązek zapłaty składek na FGŚP za członków rodziny

  Porada aktualna | data dodania: 11.06.2018

  PROBLEM Prowadzę własną działalność - sklep z odzieżą i zamierzam zatrudnić córkę na podstawie umowy zlecenia od 1 sierpnia  2018 r. Czy z tego tytułu muszę także opłacać za nią składkę na FGŚP? RADA Jeśli córka z tytułu wykonywanej z umowy zlecenia będzie spełniała warunki do objęcia jej obowiązkowymi

 • Jak rozliczać składkę zdrowotną przy prowadzeniu kilku rodzajów działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 11.06.2018

  PROBLEM Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie za siebie. Od 1 sierpnia 2018 r. stanę się dodatkowo wspólnikiem spółki jawnej. W jakiej wysokości, w opisanej sytuacji, muszę uiszczać składkę

 • Czy nowy płatnik jest uprawniony do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za część urlopu rodzicielskiego

  Porada aktualna | data dodania: 07.06.2018

  PROBLEM Zatrudniliśmy pracownicę, która nie wykorzystała pełnego wymiaru zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego u poprzedniego płatnika będącego zleceniodawcą. Osoba ta samotnie wychowuje dziecko urodzone w 2017 r. i nie skorzystała z 2 tygodni tego zasiłku. Pracownica złożyła nam, z zachowaniem 21-dniowego terminu, wniosek o

 • Jak rozliczyć składki ZUS w przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego przez niezdolność do pracy spowodowaną chorobą

  Porada aktualna | data dodania: 06.06.2018

  PROBLEM Pracownikowi został udzielony urlop wypoczynkowy w okresie od 18 do 29 czerwca 2018 r. Osoba ta jest zatrudniona na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy. 29 czerwca zostało mu wypłacone wynagrodzenie, w tym urlopowe. Na początku lipca br., a więc już po urlopie, pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na ostatni

 • Z jaką datą zgłosić do ubezpieczeń zleceniobiorcę – tegorocznego absolwenta

  Porada aktualna | data dodania: 06.06.2018

  PROBLEM W naszej spółce zatrudniamy zleceniobiorcę będącego tegorocznym maturzystą oraz studenta, który na początek lipca 2018 r. ma wyznaczony termin obrony pracy licencjackiej. Planujemy kontynuowanie zatrudnienia cywilnoprawnego w odniesieniu do tych osób. Od kiedy należy zgłosić zleceniobiorców do ZUS z

 • Czy rozwiązanie jednej z dwóch umów o pracę uprawnia pracownika do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 06.06.2018

  PROBLEM Zatrudniamy pracownicę na część etatu. Obecnie pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim. Poza zatrudnieniem w naszej firmie osoba ta pracuje na podstawie umowy o pracę w innej spółce. Z końcem czerwca 2018 r. rozwiążemy z nią umowę o pracę, ale u drugiego pracodawcy nadal będzie zatrudniona. Czy osoba ta będzie miała

 • Czy ulga na zakup środka trwałego od pracodawcy powinna być oskładkowana

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2018

  PROBLEM Zatrudnianym pracownikom spółka zamierza umożliwić odkupywanie od niej środków trwałych będących jej własnością (np. aut lub sprzętu komputerowego). Sprzedaż ma być dokonywana po cenie niższej niż detaliczna, co będzie jasno wynikać z zapisów regulaminu wynagradzania. Czy tego typu korzyść majątkowa

 • Czy przychód z umowy zlecenia zawartej w czasie trwania urlopu rodzicielskiego wpływa na podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 07.05.2018

  PROBLEM Nasza pracownica wykonywała dla nas umowę zlecenia na urlopie rodzicielskim. Urlop ten zakończył się, a umowa zlecenia trwa do 30 czerwca 2018 r. Pracownica powróciła do pracy 16 kwietnia 2018 r., bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ale w maju 2018 r. stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy do

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 07.05.2018

  PROBLEM Jeden z naszych wieloletnich pracowników zakończył 15 kwietnia 2018 r. okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Od 1 czerwca 2018 r. jest ponownie niezdolny do pracy i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Jak ustalić podstawę wymiaru tego wynagrodzenia? RADA Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego

 • Jak rozliczyć składki z działalności gospodarczej za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy

  Porada aktualna | data dodania: 07.05.2018

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam składki od kwoty 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W maju 2018 r. byłem niezdolny do pracy (od 2 do 6 maja 2018 r.), za co w czerwcu br. otrzymałem z ZUS zasiłek za 5 dni. Czy mogę pomniejszyć wpłatę składek w kolejnym miesiącu? Czy muszę uzyskać na to zgodę

 • Kiedy należy złożyć formularz ZUS KOA

  Porada aktualna | data dodania: 07.05.2018

  PROBLEM W celu uporządkowania danych jednego z naszych ubezpieczonych, będącego zleceniobiorcą, zostaliśmy zobowiązani przez ZUS do złożenia formularza ZUS KOA. Prosimy o wyjaśnienie, do jakich celów jest niezbędny ten dokument i jak prawidłowo go wypełnić. RADA ZUS KOA jest zgłoszeniem korekty okresów

 • Jak wykazać podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, którego podstawę wymiaru ZUS zmienił w decyzji

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM Otrzymaliśmy decyzję ZUS, na podstawie której musimy podwyższyć wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jednej z naszych pracownic. Czy w tej sytuacji możemy wykazać w ZUS RSA wyrównanie zasiłku, stosując kody świadczenia i przerwy: 315 (wyrównanie zasiłku

 • Jak zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  Rolnik (lub domownik) prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązany jest każdego roku do złożenia oświadczenia (lub zaświadczenia) o wysokości podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za rok ubiegły, jeżeli chce zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS. Jeżeli kwota podatku należnego za 2017 r. przekroczy 3300 zł przedsiębiorca będący rolnikiem lub jego domownikiem utraci prawo do ubezpieczenia społecznego w KRUS i zostanie objęty powszechnym ubezpieczeniem ZUS.

 • Jak prawidłowo zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM Do końca kwietnia 2018 r. zatrudnialiśmy zleceniobiorcę, który od 1 maja 2018 r. pracuje na podstawie umowy o pracę (umowa zlecenia skończyła się 30 kwietnia 2018 r.). Osoba ta, będąc zleceniobiorcą, zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy w związku z tym, że zmienia się tytuł ubezpieczenia na

 • Czy pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionego stażystę

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM W naszej firmie zatrudnialiśmy 29-letniego stażystę, skierowanego do nas przez powiatowy urząd pracy. Bezpośrednio po zakończeniu stażu mężczyzna ten podpisał umowę o pracę od 1 kwietnia 2018 r. Wynagrodzenie będzie miał wypłacane za przepracowany miesiąc, do 10. dnia następnego miesiąca (czyli tzw. przesunięcie). Czy

 • W którym kraju podlega ubezpieczeniom osoba prowadząca pozarolniczą działalność w Niemczech i wykonująca kontrakt menedżerski w Polsce

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM Jestem polskim obywatelem. Prowadzę działalność pozarolniczą w Niemczech. Od 1 kwietnia zostałem powołany w skład zarządu spółki kapitałowej z siedzibą we Wrocławiu, z którą podpiszę też kontrakt menedżerski. Dotychczas stale zamieszkiwałem w Niemczech, ale po podjęciu nowych obowiązków będę

 • Czy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli podwyżka płac nastąpiła w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM Do 12 kwietnia 2018 r. pracownica pobierała zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Bezpośrednio po macierzyńskim przedłożyła zwolnienie lekarskie w związku z kolejną ciążą. Z tego tytułu nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz do zasiłku chorobowego. W październiku 2017 r. wszyscy pracownicy

 • Jak podważyć ustalenia kontroli ZUS zmieniającej umowę o dzieło na umowę zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM W naszej firmie właśnie zakończyła się kontrola ZUS. Inspektor zakwestionował kilkadziesiąt umów o dzieło, wskazując, że w ich treści przedmiot umowy nie został precyzyjnie określony, a to oznacza, że była to umowa „starannego działania”, a nie „umowa rezultatu”. W związku z zamianą

 • Kiedy „wczasy pod gruszą” wypłacane z ZFŚS podlegają oskładkowaniu

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM Będziemy tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chcemy wypłacać pracownikom tzw. wczasy pod gruszą. Wysokość dopłaty uzależnimy od dochodów pracowników, przy czym nie będzie ona przewyższać kwoty 1000 zł. Czy kwotę tę należy opodatkować i oskładkować? RADA Dopłata do

 • Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli pracownik przekroczył tzw. 30-krotność

  Porada aktualna | data dodania: 11.04.2018

  PROBLEM Jeden z naszych pracowników był niezdolny do pracy z powodu choroby od 13 do 24 kwietnia 2018 r. W grudniu 2017 r. osoba ta przekroczyła roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W jakiej wysokości wynagrodzenie za grudzień 2017 r. powinniśmy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia chorobowego?

 • Jak rozliczyć podróż prezesa zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania

  Porada aktualna | data dodania: 10.04.2018

  PROBLEM Prezes zarządu naszej spółki na początku kwietnia 2018 r. wyjechał służbowo do kontrahenta do Niemiec. W tym celu wykorzystał prywatny samochód. Z prezesem nie został nawiązany stosunek pracy ani zlecenia. Swoją funkcję sprawuje wyłącznie na podstawie powołania. Czy w związku z tym przysługują mu nieobciążone

 • Jak uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku przychód za miesiąc, którego zleceniobiorca nie przepracował w połowie

  Porada aktualna | data dodania: 09.04.2018

  PROBLEM Nasz zleceniobiorca, zatrudniony od półtora roku, od 1 kwietnia 2018 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim (jest to jego pierwsza niezdolność do pracy podczas zatrudnienia w naszej firmie). Osoba ta w jednym z miesięcy uwzględnianych w podstawie zasiłkowej przepracował 15 dni z 31 dni (w styczniu 2018 r.). Czy ten miesiąc

 • Czy okres służby wojskowej trzeba zaliczyć pracownikowi do pracy w szczególnych warunkach

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM Nasz pracownik był zatrudniony na stanowisku, które kwalifikuje się do prac w szczególnych warunkach. W okresie od 21 marca 1977 r. do 7 marca 1979 r. miał przerwę w zatrudnieniu ze względu na powołanie go do zasadniczej służby wojskowej. Po powrocie do pracy w naszym zakładzie w ciągu 30 dni od zakończenia

 • Kiedy nie trzeba tworzyć rezerw na odprawy emerytalne dla pracowników?

  data dodania: 17.03.2018

  Firma ma do wypłaty odprawy emerytalne dla pracowników. Wszystkie są w podstawowej wysokości, czyli odpowiadają równowartości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Czy w tej sytuacji firma musi tworzyć rezerwy na takie wypłaty?

 • Jaką wysokość składki wypadkowej zapłacą przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2018 r.

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  Od 1 kwietnia 2018 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych obejmą 32 grupy działalności (wg PKD), natomiast dla pozostałych 32 grup działalności stopy pozostaną bez zmian. Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych zmniejszy się z 1,80% do 1,67%. Nowa składka będzie obowiązywać w nowym roku składkowym do 31 marca 2019 r.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK