do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Wyrok SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. I UK 313/16

  data dodania: 04.09.2017

  Niezdolność do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia nie może być wystarczającą przesłanką prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu. Tak więc utrata zdolności do pracy nie może być utożsamiana z niezdolnością do wykonywania ostatniego z dotychczasowych zatrudnień, jeżeli pracownik może podjąć prace zgodne z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 • Wyrok SN z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. II UK 293/16

  data dodania: 04.09.2017

  Nabycie przez ubezpieczonego prawa do emerytury w obniżonym wieku (60 lat) na zasadach określonych w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wymaga kumulatywnego spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w przedmiotowej regulacji. Prowadzi to do wniosku, że ubezpieczony uzyskuje (ex lege - art. 100 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach FUS) prawo do emerytury z dniem ukończenia 60 roku życia tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że w dniu 1 stycznia 1999 r. legitymował się nie tylko 15-letnim stażem zatrudnienia w warunkach szczególnych, ale również 25-letnim (ogólnym) stażem ubezpieczeniowym.

 • Postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. I OW 17/17

  data dodania: 19.07.2017

  Spór kompetencyjny/Spór o właściwość

 • Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. III UK 170/16

  data dodania: 04.09.2017

  Wcześniejszy, choćby długotrwały stan częściowej niezdolności do pracy i korzystanie z tego tytułu z prawa do renty, ani zaawansowany aktualnie wiek ubezpieczonego lub znane trudności w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy, które dotykają także inne osoby poszukujące zatrudnienia w różnym wieku, nie wykluczają negatywnego zweryfikowania uprawnień rentowych ubezpieczonego na podstawie art. 107 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a w szczególności w żadnym razie nie uzasadniają ustalenia dalszego prawa do renty ubezpieczonemu, który nie spełnia ustawowych warunków, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy.

 • Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. III UK 169/16

  data dodania: 04.09.2017

  Prawa do takiego świadczenia nie mają kierujący ciągnikami w rolnictwie ze względu na brak czynników mających negatywny wpływ na zdrowie. Uprawnienie jest bowiem przypisane do konkretnej branży przemysłowej.

 • Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. I UK 273/16

  data dodania: 04.09.2017

  Jeśli umowa wykazuje cechy wspólne dla co najmniej dwóch różnych rodzajów (typów) umów (np. umowy o pracę i umowy prawa cywilnego, albo umowy rezultatu i umowy starannego działania), to w celu dokonania jej właściwej kwalifikacji prawnej należy posłużyć się metodą typologiczną, której istota sprowadza się do poczynienia ustaleń w kierunku, jakie cechy przeważają (dominują) w umowie. Powtarzalność czynności nie stanowi per se kryterium odmowy uznania umowy za umowę o dzieło, konieczne jest bowiem wykazanie, że powtarzalne czynności nie prowadzą do osiągnięcia rezultatu.

 • Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. I UK 268/16

  data dodania: 04.09.2017

  Zeznania świadków w sprawach ubezpieczeniowych muszą być spójne. W przypadku różnic konieczna jest ich weryfikacja. Tylko w taki sposób można ustalić faktyczny czas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, który zwiększa staż ubezpieczeniowy.

 • Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. II UK 288/16

  data dodania: 04.09.2017

  Praca z wykorzystaniem szkodliwych substancji chemicznych w niepełnym wymiarze nie daje prawa do wcześniejszej emerytury

 • Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. I UK 282/16

  data dodania: 04.09.2017

  Zatrudnienie po 1 maja 2004 r. w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej podlega zaliczeniu do stażu pracy wymaganego do uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

 • Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. I UK 276/16

  data dodania: 04.09.2017

  Prawo do świadczeń określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, jeżeli jednak ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku. Oznacza to, że prawo do zasiłku chorobowego i jego pobieranie odsuwa w czasie przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Pobieranie przez ubezpieczonego zasiłku chorobowego wyłączało zatem możliwość przyznania mu prawa do renty przed datą zakończenia okresu pobierania zasiłku chorobowego. Zasadą prawa ubezpieczeń społecznych jest niedopuszczalność równoczesnego pobierania dwóch zbiegających się (konkurencyjnych lub wyłączających się) świadczeń z ubezpieczenia społecznego, chyba że

 • Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. II UK 279/16

  data dodania: 28.07.2017

  Pojęcia: niepełnosprawności, które zawiera art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niezdolności do pracy, określone w art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.), nie są tożsame, a różnice między nimi występują nie tylko w płaszczyźnie definicyjnej, ale także w zakresie orzekania o każdym z tych stanów, które z kolei stanowią przesłankę do przyznania innego rodzaju świadczeń bądź uprawnień. Ustawa "rehabilitacyjna" wiąże zaliczenie do stopnia niepełnosprawności ze zdolnością do wykonywania zatrudnienia, a nie z niezdolnością do pracy w rozumieniu przepisów rentowych, a nadto z możliwością wypełniania

 • Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. II GSK 502/17

  data dodania: 05.07.2017

  W orzecznictwie przyjmuje się, że z naruszeniem art. 141 § 4 p.p.s.a. mamy do czynienia wówczas, gdy uzasadnienie orzeczenia nie pozwala jednoznacznie ustalić przesłanek, jakimi kierował się sąd, podejmując zaskarżone orzeczenie, a wada ta nie pozwala na kontrolę instancyjną orzeczenia, lub brak jest uzasadnienia któregokolwiek z rozstrzygnięć sądu albo gdy uzasadnienie obejmuje rozstrzygnięcie, którego nie ma w sentencji orzeczenia.

 • Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. I UK 257/16

  data dodania: 22.08.2017

  Ubezpieczonemu pracownikowi nieprzerwanie niezdolnemu do pracy wskutek choroby trwającej co najmniej 30 dni, która powstała u dotychczasowego pracodawcy, po ustaniu tego zatrudnienia i jednego tytułu pracowniczego ubezpieczenia chorobowego, które następnie kontynuował na podstawie kolejnego reaktywowanego po okresie urlopu bezpłatnego stosunku pracy i kontynuowanego jednego pracowniczego ubezpieczenia chorobowego, przysługuje jeden, a nie dwa zasiłki chorobowe (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

 • Postanowienie NSA z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. II GZ 390/17

  data dodania: 19.06.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 637/16 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej

 • Wyrok SN z dnia 2 czerwca 2017 r., sygn. II UK 259/16

  data dodania: 04.09.2017

  Art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie znajdują zastosowania w postępowaniu wszczętym na podstawie art. 109 ust. 1 tej ustawy.

 • Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2017 r., sygn. I UK 245/16

  data dodania: 24.07.2017

  Ustalenie całkowitej niezdolności do pracy w aspekcie art. 13 ust. 4 ustawy emerytalnej, osoby mającej znaczny stopień niepełnosprawności nie jest wykluczone w przypadku wykonywania pracy w zakładzie niebędącym zakładem pracy chronionej, jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w specjalnie przystosowanym stanowisku pracy, uwzględniającym niepełnosprawność. Zachowanie zdolności do pracy w tych warunkach nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy (art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 • Wyrok SN z dnia 31 maja 2017 r., sygn. II UK 252/16

  data dodania: 28.07.2017

  Organy władzy publicznej we wspólnym działaniu mają obowiązek zabezpieczyć interesy beneficjentów, tak by prawa tych osób nie zostały naruszone wskutek niezrozumienia czy niejasności przepisów. Zaniedbanie tego obowiązku stanowi błąd organów, a w przypadku organu rentowego jest to błąd w rozumieniu art. 135 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uprawnionego do emerytury o zawieszenie tego prawa, musi być poprzedzone analizą okoliczności towarzyszących złożeniu takiego wniosku. Świadczenia z tytułu renty strukturalnej i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak renta, czy emerytura funkcjonują równolegle. Jednak priorytet ma świadczenie przyznane z ubezpieczenia społecznego zważywszy, że renta strukturalna nie przysługuje osobie

 • Wyrok SN z dnia 25 maja 2017 r., sygn. III UK 123/16

  data dodania: 28.07.2017

  Określenie prace "przy spawaniu" obejmują wyłącznie prace wykonywane w przebiegu procesu spawania, a więc czynności związane ze spawaniem. Jednoznacznie przyjęto również, że do czynności związanych ze spawaniem nie należą prace ślusarskie, montażowe i malarskie, jeżeli nie są objęte procesem spawania, a co najwyżej stanowią etap przygotowania do tego procesu lub obejmują czynności wykończeniowe po jego zakończeniu.

 • Wyrok SN z dnia 24 maja 2017 r., sygn. I UK 247/16

  data dodania: 22.08.2017

  Kontrakty menadżerskie czy umowy o zarządzanie bliskie są umowie zlecenia, ze względu na zobowiązanie do starannego działania (zarządzania), w której ryzyko braku efektu może obciążać zatrudniającego (zleceniodawcę). Dzieje się tak nawet wtedy, gdy biorący zlecenie (zarządzanie) prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą na swoje ryzyko. Realizacja w ramach działalności gospodarczej umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, nie znosi ryzyka prowadzenia działalności przez to, że wykonywana umowa menadżerska może być wykonywana - tak jak zlecenie - na ryzyko zatrudniającego. Reguła ta nie miałby zastosowania, gdyby sam zainteresowany zawierał i realizował umowę o usługę jako zlecenie poza swoją działalnością gospodarczą. Pojęcie gospodarczej działalności

 • Wyrok SN z dnia 18 maja 2017 r., sygn. II UK 235/16

  data dodania: 28.06.2017

  Przesłanką prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest osiągnięcie wieku wymaganego art. 4 ust. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnego (Dz. U. Nr 97, poz. 800 ze zm.) przed rozwiązaniem nauczycielskiego zatrudnienia. Różnica w sposobie uregulowania przesłanek nabycia prawa do emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego -oprócz zawężenia placówek oświatowych, w których powinna być wykonywana praca nauczycielska - polega także na wprowadzeniu dodatkowego warunku, tj. osiągnięcia stosownego wniosku. Uprawniony jest zatem wniosek, że w przypadku prawa do świadczenia kompensacyjnego również i ten warunek musi być spełniony do dnia rozwiązania nauczycielskiego zatrudnienia, a nie po jego ustaniu.

 • Wyrok SN z dnia 18 maja 2017 r., sygn. I UK 269/16

  data dodania: 04.09.2017

  Z zasadą solidaryzmu nieodłącznie związana jest zasada powszechności objęcia obowiązkiem ubezpieczenia wszystkich osób pozostających w określonej sytuacji prawnej. Realizacja powszechności zapewniona jest przez przymus ubezpieczenia, który pozwala na lepsze rozłożenie ryzyka w ramach tworzonych wspólnot, a także na potanienie ubezpieczenia. Przymus ubezpieczenia umożliwia redystrybucję środków w obrębie wspólnoty osób oraz wzmacnia cechę solidarności. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym ważny jest również z powodu możliwości udziału w ubezpieczeniu osób narażonych bardziej na wystąpienie określonego ryzyka socjalnego, jak i obowiązku udziału partnerów o niskim prawdopodobieństwie nastąpienia określonych zdarzeń losowych. W konsekwencji nie ma możliwości selekcji ryzyk i zgłaszania

 • Postanowienie SN z dnia 18 maja 2017 r., sygn. I UZ 11/17

  data dodania: 24.07.2017

  Sąd Apelacyjny nie może uznać braku rozpoznania istoty sprawy i nakazać organowi rentowemu rozpatrzenie sprawy o ponowne ustalenie prawa do świadczenia na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, gdy decyzja organu rentowego została oparta na aktualnej ocenie stanu zdrowia ubezpieczonego i rozstrzyga o świadczeniu na przyszłość.

 • Wyrok SN z dnia 18 maja 2017 r., sygn. I UK 215/16

  data dodania: 04.09.2017

  Status osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność należy ustalać przy uwzględnieniu specyfiki działalności prowadzonej przez współmałżonka.

 • Wyrok NSA z dnia 17 maja 2017 r., sygn. I OSK 2903/16

  data dodania: 17.07.2017

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 17 maja 2017 r., sygn. III UK 122/16

  data dodania: 03.08.2017

  Odmowa zakwalifikowania, jako wykonywanej w szczególnych warunkach, pracy traktorzysty (kierowcy ciągnika rolniczego) w trakcie prac polowych, a nie w transporcie, odpowiada rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).