do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. II GZ 29/18

  data dodania: 16.02.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 2008/17 w

 • Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. II UK 652/16

  data dodania: 08.02.2018

  Określenie zawarte w ustawie wypadkowej odnoszące się do związku przyczynowego, a ujęte w wyrażeniu "wskutek", należy rozumieć jako obiektywnie istniejące następstwo faktów i zależność tego rodzaju, że jeden poprzedza drugi i zdolny jest go wywołać. Nie jest zatem konieczne, aby choroba zawodowa była wyłączną przyczyną zgonu, wystarczy, że jest przyczyną istotną, co oznacza, że bez wywołanych nią powikłań zgon nie nastąpiłby, ponieważ pozostałe schorzenia nie wystarczyłyby do jego zaistnienia. W takim wypadku stopień, w jakim choroba zawodowa przyczyniła się do śmierci nie ma znaczenia, ważne jest natomiast to, że przesądziła ona o śmierci, stanowiąc jej istotną przyczynę.

 • Postanowienie NSA z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. I OW 168/17

  data dodania: 12.01.2018

  Spór kompetencyjny/Spór o właściwość

 • Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. III UK 286/16

  data dodania: 08.02.2018

  Zatrudnienie młodocianych w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu stanowi okres składkowy wliczany do uprawnień emerytalnych, przy czym ważne jest, że oceniając status prawny ucznia należy badać spełnienie warunków określonych w przepisach o zatrudnieniu młodocianych, obowiązujących w okresie wskazanym przez zainteresowanego jako okres zatrudnienia.

 • Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. I UK 26/17

  data dodania: 08.02.2018

  Umowa o dzieło i umowa zlecenia należą do umów o świadczenie usług, aczkolwiek ich zakresy nie są tożsame. Niewątpliwie każda umowa o dzieło należy do kategorii umów rezultatu, jednak nie każda umowa rezultatu może być podporządkowana przepisom umowy o dzieło. Ponadto wola stron wyrażona w umowie nie może być sprzeczna z ustawą (art. 58 § 1 k.c.), przeto swoboda stron przy zawieraniu umowy nie jest nieograniczona (art. 3531 k.c.). Inaczej rzecz ujmując, skoro wola stron nie może zmieniać ustawy, to strony nie mogą nazwać umową o dzieło zobowiązania, którego przedmiotem nie jest dzieło w rozumieniu art. 627 k.c.

 • Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. I UK 498/16

  data dodania: 08.02.2018

  Przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy (art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 4 ustawy emerytalnej) odnosi się do każdego zatrudnienia w innych warunkach niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu, jednakże legitymowanie się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art. 4 ust. 2 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) nie jest równoznaczne ze spełnieniem przesłanki całkowitej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 4 ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej, ani z pojęciem "niezdolności do pracy" z art. 12 ust. 2 ustawy emerytalnej, dlatego też brak całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu tego ostatniego przepisu uniemożliwia przyznanie prawa do renty

 • Postanowienie NSA z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. II OZ 1546/17

  data dodania: 11.01.2018

  Odrzucenie skargi

 • Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. I UK 514/16

  data dodania: 15.02.2018

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest zobligowany, przy ustalaniu prawa do renty, do uwzględnienia okresu nieskładkowego w postaci opieki sprawowanej w Polsce nad członkiem rodziny, w przypadku, gdy ubezpieczony nie udowodnił w Polsce żadnych okresów składkowych podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a ma okresy składkowe w innych państwach Unii Europejskiej, uwzględnione przy ustalaniu prawa do renty przez instytucję innego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu zainteresowany ostatnio obowiązkowo podlegał.

 • Postanowienie NSA z dnia 6 grudnia 2017 r., sygn. II OSK 6/16

  data dodania: 09.01.2018

  Koszty sądowe

 • Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2017 r., sygn. II GSK 2805/17

  data dodania: 09.01.2018

  Inne

 • Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2017 r., sygn. II GSK 2650/17

  data dodania: 09.01.2018

  Ubezpieczenie społeczne

 • Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2017 r., sygn. II GSK 1110/16

  data dodania: 04.02.2018

  Działalność gospodarcza

 • Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2017 r., sygn. II UK 553/16

  data dodania: 08.02.2018

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w [.] o rentę socjalną, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

 • Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2017 r., sygn. II UK 574/16

  data dodania: 16.01.2018

  Pracą w szczególnych warunkach jest praca kierowcy ciągnika, a nie praca traktorzysty. Takie połącznie różnych stanowisk, czyli kierowcy ciągnika i traktorzysty nie jest zasadne, bo wspólnym mianownikiem nie musi być ciągnik rolniczy (nazywany także traktorem).

 • Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2017 r., sygn. II GSK 3384/17

  data dodania: 04.02.2018

  Inne

 • Postanowienie SN z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. I CSK 214/17

  data dodania: 29.01.2018

  Prokurator ma legitymację do skierowania osoby, o której mowa w art. 24 u.w.t.p.a., na badanie celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. W konsekwencji ma obowiązek dołączenia do wniosku opinii biegłych lub ich wzmianki o okolicznościach uniemożliwiających jej wydanie (§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, Dz.U. Nr 250, poz.1883, ze zm.). Nie spełnienie tego wymogu stanowi brak formalny wniosku podlegający uzupełnieniu na podstawie art. 130 § 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 26 ust. 3 tej ustawy pod rygorem jego zwrotu. Artykuł 27 u.w.t.p.a. wymaga zarządzenia poddania uczestnika badaniu przez biegłego tylko w przypadku nie sporządzenia opinii, co oznacza, że opinia

 • Postanowienie NSA z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. I OZ 1680/17

  data dodania: 25.01.2018

  Dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 • Wyrok SN z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. I UK 181/17

  data dodania: 08.02.2018

  Zasady nabywania prawa do emerytur górniczych odbiegają od zasad obowiązujących powszechnie, co wynika z charakteru pracy górniczej, angażującej we wzmożonym stopniu siły fizyczne i psychiczne zatrudnionych. Z tego właśnie względu ustalając ogólne zasady nabywania prawa do górniczej emerytury ustawodawca uznał za pracę górniczą na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego tylko zatrudnienie łączące się z wykonywaniem czynności o określonym charakterze i na wyszczególnionych w rozporządzeniu stanowiskach pracy. Jest to w pełni uzasadnione jeśli się uwzględnieni, że charakter zatrudnienia na odkrywce - z uwagi na warunki jego wykonywania i stopień bezpieczeństwa, wpływające na obciążenie fizyczne i psychiczne - nie może równać się z charakterem zatrudnienia pod ziemią. Dlatego też przepisy

 • Wyrok TK z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. P 9/15

  data dodania: 14.12.2017

  Kompetencja ZUS w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikacje wysokości wynagrodzenia pracownika WYROK z dnia 29 listopada 2017 r. Sygn. akt P 9/15 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Piotr Pszczółkowski - przewodniczący Grzegorz Jędrejek - sprawozdawca Małgorzata

 • Postanowienie NSA z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. I OZ 1650/17

  data dodania: 07.01.2018

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. I OZ 1633/17

  data dodania: 01.01.2018

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Wyrok SN z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. I UK 472/16

  data dodania: 31.01.2018

  Określenie "okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3" zawarte w art. 49 pkt 3 ustawy o emeryturach pomostowych, oznacza okres pracy wskazany w art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy bez wliczania do niego okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy emeryturach i rentach z FUS.

 • Wyrok SN z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. I UK 448/16

  data dodania: 31.01.2018

  Niewykonanie przez rolnika obowiązku zgłoszenia domownika do ubezpieczenia społecznego rolników nie powinno mieć znaczenia dla objęcia domownika ubezpieczeniem.

 • Postanowienie NSA z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. I OW 165/17

  data dodania: 01.01.2018

  Pomoc społeczna

 • Wyrok NSA z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. I OSK 1031/17

  data dodania: 12.01.2018

  Inne

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK