do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. II GZ 145/18

  data dodania: 22.04.2018

  Odrzucenie skargi

 • Postanowienie NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. II GZ 142/18

  data dodania: 22.04.2018

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Postanowienie NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. II GZ 141/18

  data dodania: 22.04.2018

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Postanowienie SN z dnia 7 marca 2018 r., sygn. III UZP 1/18

  data dodania: 16.04.2018

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania W. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G. o zasiłek chorobowy, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 7

 • Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. II OSK 1154/16

  data dodania: 02.05.2018

  Ochrona zdrowia

 • Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. II OSK 1168/16

  data dodania: 02.05.2018

  Ochrona zdrowia

 • Wyrok NSA z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. II GSK 1269/16

  data dodania: 04.05.2018

  Ochrona zdrowia

 • Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. I OSK 2758/17

  data dodania: 04.03.2018

  Art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy o świadczeniach rodzinnych nie może wykluczać prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobie, której to prawo odebrano regulacją niekonstytucyjną, przymuszając niejako do ubiegania się o świadczenie mniej korzystne (zasiłek dla opiekuna), którego uzyskanie jest z kolei przesłanką uniemożliwiającą powrót do uzyskiwania świadczenia poprzedniego świadczenia pielęgnacyjnego.

 • Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. II OSK 1067/16

  data dodania: 03.05.2018

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. II UK 711/16

  data dodania: 29.03.2018

  Prowadzenie działalności gospodarczej o tyle stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 4 i art. 14 ust. 1 i 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile faktycznie ubezpieczony działalność tę wykonuje. Wykonywanie usług objętych umową o współpracy nie daje wykonującemu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym do objęcia go ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Postanowienie SN z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. I UZ 1/18

  data dodania: 21.03.2018

  Okresy prac polowych "w miesiącach letnich" na stanowisku traktorzysty, w szczególności "prac przy żniwach" żadną miarą nie mogą być zakwalifikowane jako prace "w transporcie", który na ogół odbywa się na drogach publicznych, którymi nie są pola uprawne, i zawsze przy użyciu środków transportu dopuszczonych do wykonywania publicznego ruchu drogowego.

 • Wyrok SN z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. I UK 544/16

  data dodania: 26.03.2018

  O zaliczeniu do prac w szczególnych warunkach decydować także powinien stopień umiejętności zawodowych pracownika wykonującego takie prace, zakres posiadanych przez niego kwalifikacji lub uprawnień do jej wykonywania. W konsekwencji, obecnie za pracę w szczególnych warunkach może być tylko wyjątkowo uznana praca wykonywana w trakcie nabywania umiejętności zawodowych

 • Wyrok SN z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. I UK 557/16

  data dodania: 29.03.2018

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący) SSN Bohdan Bieniek SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania M. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w [.] z udziałem zainteresowanej M. Spółki Akcyjnej w [.] o ustalenie odpowiedzialności za składki na ubezpieczenia społeczne, po

 • Wyrok NSA z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. II OSK 1787/17

  data dodania: 03.04.2018

  Orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej jest dowodem, o którym mowa w art. 84 § 1 K.p.a. i jako takie, posiadając walor opinii biegłego podlega ocenie organu administracyjnego, który na jego podstawie wydaje decyzję administracyjną. W konsekwencji orzeczenie lekarskie, jako środek służący stwierdzeniu choroby zawodowej, nie może budzić żadnych wątpliwości w odniesieniu do diagnozowanej jednostki chorobowej.

 • Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. II OSK 966/16

  data dodania: 05.04.2018

  Podkreślić przy tym trzeba, że o ile narażenie zawodowe nie było kwestionowane w sprawie, o tyle ustalenie wystąpienia tego schorzenia i jego charakteru zostało poczynione przez upoważniony do tego podmiot. Natomiast ani organy sanitarne, ani sąd administracyjny nie są uprawnione do weryfikacji i kwestionowania merytorycznej treści orzeczenia lekarskiego, które z uwzględnieniem opinii uzupełniających nie budzi żadnych wątpliwości logicznych co do zaprezentowanego tam stanowisko. Istnienie związku przyczynowego między schorzeniem i narażeniem zawodowym zostało natomiast stwierdzone przez organy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, a ilość i jakość tego materiału dowodowego nie daje podstaw do zakwestionowania jego wiarygodności.

 • Postanowienie NSA z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. II GZ 29/18

  data dodania: 16.02.2018

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 2008/17 w

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. I OSK 860/16

  data dodania: 03.04.2018

  Podnosząc zarzuty naruszenia przepisów postępowania należy w uzasadnieniu wykazać, że gdyby nie doszło do naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, to treść wyroku byłaby odmienna.

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. I OSK 858/16

  data dodania: 05.04.2018

  Podnosząc zarzuty naruszenia przepisów postępowania należy w uzasadnieniu wykazać, że gdyby nie doszło do naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, to treść wyroku byłaby odmienna.

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. I OSK 1125/16

  data dodania: 03.04.2018

  W orzecznictwie podkreśla się potrzebę odróżnienia nakazanej prawem czynności organu udostępnienia stronie akt sprawy (art. 73 k.p.a.) od czynności udostępnienia akt sprawy we wskazanej przez stronę formie.

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. I OSK 859/16

  data dodania: 03.04.2018

  Podnosząc zarzuty naruszenia przepisów postępowania należy w uzasadnieniu wykazać, że gdyby nie doszło do naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, to treść wyroku byłaby odmienna.

 • Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. I OSK 947/16

  data dodania: 03.04.2018

  Skuteczność skargi kasacyjnej opartej na zarzucie stanowiącym podstawę kasacyjną z art. 174 pkt 2 p.p.s.a. zależy od tego, czy autor skargi kasacyjnej odnosi zarzuty do przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, wskazuje te przepisy, uzasadnia ich naruszenie i wyjaśnia, jaki był możliwy, a istotny wpływ naruszenia wskazanych przepisów na wynik sprawy, a więc na treść wyroku. Podnosząc zarzuty naruszenia przepisów postępowania należy bowiem w uzasadnieniu wykazać, że gdyby nie doszło do naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, to treść wyroku byłaby odmienna.

 • Wyrok SN z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. II CSK 249/17

  data dodania: 25.04.2018

  Jeżeli ustalono, że przeciętny czas oczekiwania na zabieg wynosił około 30 dni, a biegli wykazali, że nie powinien być dłuższy niż 5-6 dni, to mogą tu zachodzić przesłanki do zastosowania art. 19 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Sprawa dotyczy terapii nowotworowej, a więc leczenia bardzo ciężkich schorzeń, gdzie opóźnienia mogą mieć skutki grożące nawet śmiercią pacjenta.

 • Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. II UK 674/16

  data dodania: 13.03.2018

  Przepis art. 11 ust. 2 ustawy o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne nie pozwala na doliczenie do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych wymienionych w nim okresów. Możliwość zaliczenia okresu pozostawania bez pracy do stażu ubezpieczeniowego jako warunku do emerytury "szczególnej" musi jednoznacznie wynikać z obowiązującego przepisu prawa ubezpieczeń społecznych.

 • Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. II UK 672/16

  data dodania: 13.03.2018

  Godziwa płaca (w rozumieniu art. 13 k.p.) to taka, która odpowiedna rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględnia ilość i jakość świadczonej pracy - art. 78 § 1 k.p. W ramach art. 41 ust. 12 i 13 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, iż zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zamiaru obejścia prawa (art. 58 k.c.).

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. III UZP 8/17

  data dodania: 18.04.2018

  Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK