do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie SN z dnia 12 października 2017 r., sygn. II UZ 60/17

  data dodania: 08.11.2017

  Sprawa z odwołania od decyzji organu rentowego, w której ustalono "zerową" podstawę i "zerowy" wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne - z uwagi na niepodleganie danej osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z osobą trzecią, na podstawie których ta osoba wykonywała pracę na rzecz swojego pracodawcy - nie jest sprawą o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym i w konsekwencji dopuszczalność skargi kasacyjnej w takiej sprawie jest uzależniona od wartości przedmiotu zaskarżenia.

 • Wyrok SN z dnia 10 października 2017 r., sygn. II UK 440/16

  data dodania: 08.11.2017

  Zleceniobiorcy mający ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.

 • Wyrok TK z dnia 27 września 2017 r., sygn. SK 36/15

  data dodania: 16.10.2017

  Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego WYROK z dnia 27 września 2017 r. Sygn. akt SK 36/15 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący Henryk Cioch Zbigniew Jędrzejewski Leon Kieres -

 • Wyrok TK z dnia 26 września 2017 r., sygn. P 2/16

  data dodania: 16.10.2017

  Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych

 • Wyrok SN z dnia 21 września 2017 r., sygn. I UK 383/16

  data dodania: 08.11.2017

  Placówka musi odprowadzać składki za swojego lekarza, który zawarł z inną firmą umowę jako prowadzący działalność gospodarczą, ale na jej podstawie nadal świadczy usługi na rzecz szpitala pracodawcy.

 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2017 r., sygn. II GZ 676/17

  data dodania: 13.11.2017

  Odrzucenie skargi

 • Wyrok SN z dnia 14 września 2017 r., sygn. III UK 190/16

  data dodania: 16.11.2017

  Jedyny (lub niemal jedyny) wspólnik spółki z o.o. co do zasady nie może pozostawać z tą spółką w stosunku pracy, gdyż w takim przypadku status wykonawcy pracy (pracownika) zostaje "wchłonięty" przez status właściciela kapitału (pracodawcy). Jedyny wspólnik w takiej sytuacji wykonuje czynności (nawet typowo pracownicze) na rzecz samego siebie (we własnym interesie) i na swoje własne ryzyko produkcyjne, gospodarcze i socjalne. Jedyny wspólnik jest od pracodawcy (spółki z o.o.) niezależny ekonomicznie, gdyż - skoro do przesunięcia majątkowego dochodzi w ramach majątku samego wspólnika - nie zachodzi przesłanka odpłatności pracy, a nadto to on sam (jednoosobowy wspólnik) dyktuje sposób działania jako zgromadzenie wspólników

 • Postanowienie SN z dnia 14 września 2017 r., sygn. II UZ 47/17

  data dodania: 12.10.2017

  Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została wydana w ramach kompetencji przyznanych mu właśnie na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dotyczy wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne, a nie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, co do którego - w sprawach wątpliwych (gdy objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z mocy prawa nie jest konsekwencją objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi) wypowiadać się wiążąco może Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • Wyrok SN z dnia 12 września 2017 r., sygn. II UK 381/16

  data dodania: 31.10.2017

  Skorzystanie z przywileju nabycia i pobrania wcześniejszych emerytur na podstawie przepisów szczególnych dotyczących emerytur dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., o których mowa w rozdziale 3 Działu I ustawy emerytalnej, albo na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, prowadzi do usprawiedliwionego pomniejszenia podstawy wymiaru "nowej" emerytury przysługującej z art. 24 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy emerytalnej o sumy kwot pobranych wcześniejszych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 25 ust. 1b tej ustawy).

 • Wyrok SN z dnia 12 września 2017 r., sygn. II UK 377/16

  data dodania: 31.10.2017

  Ustalenie prawa do świadczenia przez stwierdzenie spełnienia jego warunków nie odpowiada przyznaniu świadczenia. Jeżeli zatem przesłanki uprawniające do świadczenia zostały spełnione przed datą złożenia wniosku o to świadczenie, to jego przyznanie nie może nastąpić wcześniej niż od miesiąca, w którym ten wniosek zgłoszono.

 • Postanowienie NSA z dnia 22 sierpnia 2017 r., sygn. I OZ 1220/17

  data dodania: 27.10.2017

  Wstrzymanie wykonania aktu

 • Wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. I OSK 2830/16

  data dodania: 19.10.2017

  Podkreślenia wymaga, że warunkiem wystąpienia z pytaniem prawnym jest wątpliwość powstała w składzie orzekającym co do zgodności przepisu prawa z Konstytucją RP, a od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.

 • Postanowienie SN z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. I UZ 28/17

  data dodania: 12.10.2017

  Ubezpieczony ma prawo ponownie ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do niej także wówczas, jeśli w jego sprawie wcześniej zapadły prawomocne wyroki.

 • Postanowienie SN z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. I UZ 25/17

  data dodania: 21.11.2017

  Osoba występująca z wnioskiem o umorzenie należności powinna bowiem nie tylko wiedzieć, jakie kwoty należności podlegają umorzeniu według wyliczeń organu rentowego, ale także jakie - zdaniem tego organu - przypadają do zapłaty oraz mieć możliwość ich zakwestionowania w odwołaniu wniesionym od decyzji określającej warunki umorzenia.

 • Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. I UK 325/16

  data dodania: 21.11.2017

  Mie można wprost przyjąć, że zachodzi sytuacja oczywistej niekonstytucyjności art. 24 ust. 5 ustawy systemowej tylko z uwagi na argumentację uzasadniającą zakwestionowanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności tożsamo brzmiącego art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej z art. 64 ust. 2 ustawy zasadniczej.

 • Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. I UK 310/16

  data dodania: 21.11.2017

  Dla uznania okresu zatrudnienia wykonywanego przed wejściem w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS za okres składkowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie jest wymagane wykazanie przez osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę faktu opłacenia przez pracodawcę składek na pracownicze ubezpieczenie społeczne.

 • Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2017 r., sygn. II UK 205/17

  data dodania: 18.10.2017

  Organ rentowy może domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia tylko wówczas, gdy ubezpieczonemu można przypisać złą wolę. Wynika z tego jednoznacznie, że naruszenie art. 17 ustawy zasiłkowej nie może stanowić podstawy żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Nie wyłącza też stosowania definicji nienależnie pobranych świadczeń art. 66 ust. 2 tej ustawy.

 • Postanowienie NSA z dnia 31 lipca 2017 r., sygn. II GSK 2946/15

  data dodania: 04.10.2017

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. II UK 308/16

  data dodania: 31.10.2017

  Orzeczenie sądowe o separacji wyklucza prawo wdowy do renty rodzinnej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy emerytalnej, chyba że miała ona w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony.

 • Wyrok SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. I UK 306/16

  data dodania: 08.11.2017

  Warunek osiągnięcia wieku 55 lat w przypadku kobiet powinien być spełniony- łącznie z pozostałymi warunkami nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego - w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 • Wyrok SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. I UK 287/16

  data dodania: 08.11.2017

  Organ rentowy może domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia tylko wówczas, gdy ubezpieczonemu można przypisać złą wolę. Obowiązek zwrotu obciąża tylko tego, kto przyjął świadczenie w złej wierze wiedząc, że mu się nie należy, co dotyczy zarówno osoby, która została pouczona o okolicznościach, w jakich nie powinna pobierać świadczeń, jak też tej osoby, która uzyskała świadczenia na podstawie nieprawdziwych zeznań lub dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd instytucji ubezpieczeniowej. Podstawowym warunkiem uznania, że wypłacone świadczenie podlega zwrotowi w myśl przepisu art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy systemowej jest, po pierwsze, brak prawa do świadczenia oraz, po drugie, świadomość tego osoby przyjmującej to świadczenie, płynąca ze stosownego

 • Wyrok SN z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. I UK 313/16

  data dodania: 04.09.2017

  Niezdolność do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia nie może być wystarczającą przesłanką prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu. Tak więc utrata zdolności do pracy nie może być utożsamiana z niezdolnością do wykonywania ostatniego z dotychczasowych zatrudnień, jeżeli pracownik może podjąć prace zgodne z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 • Postanowienie SN z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. I UZ 20/17

  data dodania: 08.11.2017

  Sprawa o opłacenie przez pracodawcę składki w wysokości wynikającej z przychodu uzyskanego przez pracownika na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia (lub innej umowy o świadczenie usług) wykonywanej na rzecz tego pracodawcy dotyczy jedynie wysokości składki a nie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, gdyż przedmiotem postępowania w takiej sprawie jest jedynie ustalenie właściwej kwoty podstawy wymiaru składki i wysokości składki, a nie samo podleganie ubezpieczeniom społecznym. Jest to zatem sprawa o prawa majątkowe, w której o dopuszczalności skargi kasacyjnej decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia nie niższa niż dziesięć tysięcy złotych.

 • Wyrok SN z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. II CSK 806/16

  data dodania: 31.10.2017

  Związek pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę a posiadaniem gospodarstwa rolnego należy rozumieć szeroko, także jako związek funkcjonalny, bo to jest jednak odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

 • Wyrok NSA z dnia 13 lipca 2017 r., sygn. II GSK 982/17

  data dodania: 27.10.2017

  Działalność gospodarcza