do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek na podstawie tarczy antykryzysowej upływa 30 czerwca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.06.2020

  Płatnicy, którzy chcą ubiegać się w ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r., mogą złożyć wniosek w tej sprawie tylko do 30 czerwca 2020 r. Najpóźniej w tym terminie musi do ZUS wpłynąć także pełna dokumentacja rozliczeniowa za miesiące objęte zwolnieniem. Płatnikom, którzy nie zastosują się do tego terminu, ulga nie zostanie udzielona.

 • Jeszcze więcej czasu na zapłatę zaliczek od wynagrodzeń pobranych w marcu, kwietniu i maju

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.06.2020

  MF zdecydował się kolejny raz wydłużyć termin zapłaty zaliczek w PIT. Zaliczki pobrane w marcu płatnicy mogą wpłacić do 20 sierpnia 2020 r., zaś zaliczki pobrane w kwietniu do 20 października 2020 r. MF wydłużył również termin wpłaty zaliczek pobranych w maju.

 • Od 1 lipca 2020 r. – zmiany w przepisach o zapłacie na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT

  Artykuł aktualny | data dodania: 01.06.2020

  Od 1 lipca 2020 r. zmienią się przepisy wprowadzające obowiązek zapłaty na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT (dalej: wykaz). Oficjalnie zwiększy się liczba przypadków, w których dopuszczalna będzie zapłata na rachunek inny niż ujawniony w wykazie. Z trzech do siedmiu dni zostanie również wydłużony termin na złożenie przez podatników formularzy ZAW-NR. Takie zmiany przewiduje uchwalona 6 maja 2020 r. nowelizacja ustawy o PIT i o CIT (dalej: ustawa nowelizująca).

 • MF planuje wydłużyć termin zapłaty zaliczek w PIT

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2020

  MF planuje kolejny raz wydłużyć termin zapłaty zaliczek w PIT. Zaliczki pobrane w marcu płatnicy będą mogli wpłacić do 20 sierpnia 2020 r., zaś zaliczki pobrane w kwietniu do 20 października 2020 r. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez MF w tej sprawie. Aby wydłużone terminy mogły być stosowane rozporządzenie powinno zostać dzisiaj opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 • Unijna pomoc finansowa dla firm dotkniętych pandemią COVID

  Artykuł aktualny | data dodania: 29.05.2020

  Polskie firmy objęte skutakmi pandemii COVID mogą korzystać z pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dotyczy to m.in pomocy w zakresie pożyczek poręczeń i gwarancji. Od 28 maja obowiązuje również rozporządzenie pozwalające na ponowne wykorzystanie tych środków.

 • Czy przesunięcie z powodu koronawirusa płatności rat za samochód wzięty w leasing przed 1 stycznia 2019 r. powoduje konieczność stosowania limitu 150 000 zł

  Artykuł aktualny | data dodania: 28.05.2020

 • Koła Gospodyń Wiejskich – pomoc finansowa

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Najpóźniej 30 maja urząd skarbowy musi powiadomić podatników o konieczności dopłaty PIT za 2019 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

  Jeżeli z zeznania za 2019 r. udostępnionego w ramach usługi e-PIT wynika konieczność dopłaty podatku, urząd skarbowy musi o tym powiadomić podatnika najpóźniej 30 maja 2020 r.

 • Publikacja sprawozdań OPP – w późniejszym terminie

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Tarcza finansowa PFR – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

 • Tarcza 3.0 – nowe rozwiązania antykryzysowe

  Artykuł aktualny do dnia 2020-06-23 | data dodania: 27.05.2020

  16 maja 2020 r. weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Jest to kolejna modyfikacja tarczy antykryzysowej wprowadzającej szczególne rozwiązania prawne łagodzące skutki ekonomiczne epidemii COVID-19. W publikacji przedstawiamy, jakie rozwiązania zostały wprowadzone tarczą 3.0.

 • Tarcza 4.0 – w Sejmie

  Artykuł aktualny | data dodania: 27.05.2020

  Sejm pracuje nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza 4.0).

 • Organizacje pożytku publicznego mają czas na publikację sprawozdań finansowych za 2019 r. do 15 października 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 25.05.2020

  W związku z epidemią koronawirusa przedłużony został termin zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania merytorycznego do 15 października 2020 r. . W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2019 rok do 30 listopada 2020 roku.

 • Spółki publiczne mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 maja 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.05.2020

  Ministerstwo Finansów na swej stronie internetowej zamieściło kolejną odpowiedź na pytanie dotyczące terminu sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii. Tym razem zostało wyjaśnione, że spółki publiczne podlegają KNF i w związku z tym mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe do 31 maja 2020 r a nie do 30 czerwca.

 • Jakie skutki podatkowe ma otrzymanie pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.05.2020

  Podatnicy, którzy otrzymują pożyczki z PFR mają wątpliwości czy stanowią one dla nich przychód podatkowy oraz czy opłacone z tych środków wydatki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Poniżej wyjaśnienia MF dotyczące poszczególnych kwestii związanych z takimi pożyczkami.

 • Komunikat GIIF w związku z zagrożeniami w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) poinformował w komunikacie[1], że rozszerzająca się pandemia COVID-19 spowodowała szereg działań ukierunkowanych na wsparcie polskiej gospodarki i sektora prywatnego, które zostały podjęte przez Rząd RP, m.in. poprzez wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej, a w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - przez przesunięcie końcowego terminu zgłoszenia spółek utworzonych przed 13 października 2019 r. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na dzień 13 lipca 2020 r.

 • Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy

 • Sprawozdanie finansowe za 2019 r. a COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna kierować się zasadami rachunkowości. Jedną z nich, szczególnie ważną w obecnym czasie, jest zasada kontynuowania działalności.

 • Zerowy VAT na darowizny tabletów i laptopów już obowiązuje

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Od 22 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. darowizna tabletów i laptopów jest opodatkowana stawą 0% VAT. Aby zastosować preferencyjną stawkę VAT, nie można darować laptopa dowolnej osobie, np. uczniowi. Muszą to być podmioty wymienione w rozporządzeniu. Warunkiem zastosowania 0% stawki VAT jest również udokumentowanie przekazania sprzętu umowami darowizny.

 • Rozszerzono możliwość stosowania stawki 0% i 8% na dostawę produktów w związku z epidemią koronawirusa

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Przekazując m.in. maseczki, rękawice, kombinezony również na rzecz domów dla matek, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej można stosować stawkę 0%. Ponadto stawką 0% zostały opodatkowane dostawy produktów leczniczych zakupionych za granicą za pieniądze ze zbiórek publicznych, gdy będą służyć terapii, która ze względu na epidemię nie jest obecnie możliwa za granicą. Rozszerzono także stosowanie stawki 8% w przypadku dostaw środków odkażających.

 • W tym roku podatnicy mają więcej czasu na przekazanie 1% podatku

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Podatnicy PIT, którzy w zeznaniu za 2019 r. zamierzają przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (dalej: OPP), mogą to zrobić do 1 czerwca 2020 r. Podatnicy, którzy już zeznanie złożyli, a chcieliby przekazać 1% podatku na OPP, mogą to zrobić do 30 czerwca 2020 r. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach tarczy 2.0.

 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – nowy program pomocy dla przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Ministerstwo Finansów wezwało przedsiębiorców do składania deklaracji VAT wcześniej, tak by możliwe było skorzystanie z pomocy udzielanej w ramach programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto wyjaśnić, że Tarcza Finansowa to program, który na moment ukazania się komunikatu MF nie zaczął jeszcze funkcjonować. Program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej dopiero 27 kwietnia 2020 r. Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia 2020 r. Przedstawiamy podstawowe informacje, czym ma być ten program i na jaką pomoc mogą z niego liczyć przedsiębiorcy

 • Dotacje i pomoc zwrotna dla polskich przedsiębiorców z funduszy unijnych

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Od 30 kwietnia 2020 r. polscy przedsiębiorcy mają możliwość uzyskiwania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Jest to już kolejna pomoc finansowana ze środków unijnych (wcześniej Komisja Europejska zgodziła się na finansowanie pomocy w postaci pożyczek, poręczeń i gwarancji).

 • Rachunkowość w czasie epidemii COVID-19 – odpowiedzi MF

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości. W związku z tym Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) opublikowało odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii oraz ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, które wynikają ze skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej. MF zastrzegło przy tym, że prezentowane pytania i odpowiedzi nie dotyczą zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych.

 • Komunikaty PANA i CEAOB w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19

  Artykuł aktualny | data dodania: 18.05.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK