do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ustalanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i jego wysokości

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.08.2020

  Pracodawca ma obowiązek sporządzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego oraz, na prośbę pracownika, do przekazania wniosku o to świadczenie do ZUS. Kompletną dokumentację należy złożyć do ZUS co najmniej na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

 • Kiedy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej podlega oskładkowaniu

  Artykuł aktualny | data dodania: 19.08.2020

  Firmy często wypłacają byłym pracownikom jakieś świadczenia, zwykle po pewnym czasie od rozstania, szczególnie gdy pracownik występuje przeciwko pracodawcy do sądu. W tej sytuacji istotne jest, jaki charakter ma żądanie pracownika. Czy wynika bezpośrednio z umowy o pracę albo czy jest ściśle związane np. z rozwiązaniem umowy o pracę. Jeśli pracownik domaga się faktycznie wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę, wówczas kwota ta będzie oskładkowana. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że w ugodzie świadczenie to zostało nazwane odszkodowaniem.

 • Jak obliczyć proporcjonalną podstawę wymiaru składek w przypadku choroby przedsiębiorcy

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.08.2020

  W przypadku niezdolności do pracy trwającej część miesiąca, osoba prowadząca działalność, spełniająca warunki do przyznania zasiłku chorobowego, może opłacić za ten miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne od zmniejszonej proporcjonalnie najniższej podstawy wymiaru składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca zadeklaruje wyższą niż najniższa podstawę oskładkowania, wówczas proporcjonalnemu zmniejszeniu podlega tylko część w wysokości najniższej podstawy, natomiast od różnicy należy opłacić składki za pełny miesiąc.

 • Możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytur dla rocznika 1953

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

 • Bon turystyczny – komu przysługuje i na jakich zasadach

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

  Od 18 lipca 2020 r. osoby uprawnione do świadczenia 500+ lub dodatków w wysokości tego świadczenia na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają prawo do bonu turystycznego na dziecko w wysokości 500 zł. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, wartość bonu wynosi 1000 zł.

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy z ustawy o COVID-19 a wysokość zasiłku macierzyńskiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

  W razie zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Warunkiem ustalenia nowej podstawy jest, aby zmiana etatu nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w okresie maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających tę niezdolność. Zasada ta dotyczy również m.in. zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

 • Ustalanie prawa i wysokości zasiłku macierzyńskiego

  Artykuł aktualny | data dodania: 22.07.2020

  Prawo do zasiłku macierzyńskiego jest uzależnione od posiadania tytułu do ubezpieczenia chorobowego (m.in. zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub cywilnoprawnego). Nie ma znaczenia rodzaj tego ubezpieczenia (obowiązkowe lub dobrowolne). Nie jest też wymagany okres wyczekiwania na zasiłek macierzyński. Wystarczające jest samo podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w dniu urodzenia dziecka lub jego przyjęcia na wychowanie.

 • ZUS skontroluje dane przekazane przez przedsiębiorców we wnioskach o pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 21.07.2020

  ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową będzie weryfikował prawdziwość danych przekazanych we wnioskach o przyznanie świadczenia postojowego oraz o zwolnienie z obowiązku opłacania składek w ramach Tarczy antykryzysowej.

 • Jak odzyskać z ZUS nadpłatę z tytułu składek

  Artykuł aktualny | data dodania: 20.07.2020

  Nadpłata składek ZUS jest z urzędu zaliczana na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych należności. W niektórych okolicznościach składki mogą zostać zwrócone płatnikowi w formie pieniężnej - taki zwrot następuje jednak zawsze wyłącznie na wniosek płatnika. ZUS ma bezwzględny obowiązek zawiadomienia płatnika o kwocie nadpłaty na jego koncie - z wyjątkiem nadpłaconych należności nieprzekraczających 11,60 zł.

 • Zwolnienie stypendiów doktoranckich z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy

  Artykuł aktualny | data dodania: 09.07.2020

 • Które podmioty mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w październiku 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.07.2020

  Od 1 lipca 2020 r. w obowiązek tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: PPK) dotyczy firm zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 r. Muszą one podpisać umowę o zarządzanie PPK najpóźniej 27 października 2020 r. W tym samym terminie obowiązek zawarcia takiej umowy mają podmioty, które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób. Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa proces wdrażania PPK w tych podmiotach został bowiem przesunięty o pół roku.

 • Tarcza 4.0 – dopłaty do oprocentowania, wsparcie dla pracodawców i pracowników, ulgi dla podatników i przedsiębiorców

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.07.2020

  24 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Jest to kolejna modyfikacja tarczy antykryzysowej wprowadzającej szczególne rozwiązania prawne łagodzące skutki ekonomiczne epidemii COVID-19. W publikacji przedstawiamy, jakie rozwiązania zostały wprowadzone tarczą 4.0.

 • Jakie są warunki otrzymania dodatku solidarnościowego wypłacanego przez ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 08.07.2020

  Od 21 czerwca 2020 r. pracownicy, którzy po 15 marca 2020 r. utracili źródło zarobkowania w związku kryzysem wywołanym przez COVID-19, mogą ubiegać się o świadczenie pomocowe wypłacane przez ZUS. Świadczenie to przeznaczone jest tylko dla byłych pracowników. Nie obejmuje osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia, o świadczenie usług czy też umowy o dzieło. Wypłata przysługuje za okres maksymalny od 1 czerwca do 31 sierpnia w kwocie 1400 zł miesięcznie.

 • ZUS przeliczy emerytury osób z rocznika 1953 na korzystnych zasadach

  Artykuł aktualny | data dodania: 07.07.2020

  Osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość odzyskania zaniżonych świadczeń w wyniku ponownego przeliczenia ich emerytur przez ZUS. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie ok. 202 zł.

 • Wpływ urlopu wypoczynkowego na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

  Artykuł aktualny | data dodania: 06.07.2020

  Nieobecności pracownika w miesiącach, z których jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, wpływają na wysokość tej podstawy. W wielu przypadkach płatnik ma obowiązek uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownik jest nieobecny w pracy z powodu korzystania z urlopu wypoczynkowego, dni tego urlopu należy traktować jak przepracowane.

 • Kolejna grupa podmiotów zatrudniających włączona do systemu PPK od 1 lipca 2020 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.07.2020

  Od 1 lipca 2020 r. do systemu PPK została włączona kolejna grupa płatników. Przepisami ustawy o PPK objęto podmioty, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały co najmniej 20 osób. Na mocy ustawy o COVID-19 przesunięciu uległy daty graniczne na utworzenie PPK dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób. Obecnie muszą one zawrzeć stosowne umowy w tych samych granicznych terminach co pracodawcy z grupy 20+. Podmioty zatrudniające, w których działa już PPK, mają możliwość zawieszenia finansowania wpłat do tego systemu w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy osób zatrudnionych.

 • Zwolnienia ze składek, świadczenia postojowe wprowadzone tarczą antykryzysową – odpowiedzi na pytania Czytelników

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Tzw. tarczą antykryzysową zostały wprowadzone m.in. możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, prawo do pomocy finansowej w postaci dofinansowania do wynagrodzeń czy świadczenia postojowego. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tych świadczeń.

 • Zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

  Artykuł aktualny | data dodania: 16.06.2020

  Głównym celem wprowadzenia pakietu regulacji w ramach tarczy antykryzysowej jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń oraz zachowanie płynności finansowej w firmach. Rozwiązaniem mających zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa jest m.in. wsparcie realizowane przez ZUS.

 • Zmiany w prawie pracy i ZUS wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0

  Artykuł aktualny | data dodania: 05.06.2020

 • Ustalanie prawa i wysokości zasiłków ZUS - nietypowe przypadki

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2020

  Płatnicy składek będący płatnikami zasiłków często mają wątpliwości związane z ustalaniem prawa do zasiłków i ich wysokości. Przepisy nie rozstrzygają bowiem wprost wielu zagadnień z tym związanych. Dodatkową trudnością w stosowaniu regulacji ustawy zasiłkowej jest brak jednolitości interpretacyjnej. W opracowaniu zwrócono uwagę na nietypowe przypadki, jakie pojawiają się w praktyce płatników składek, w tym dotyczące nowych przepisów wprowadzających możliwość otrzymania świadczeń chorobowych za czas odbywania kwarantanny, wynikające z ustawy o COVID-19.

 • Za okres pobierania zasiłków z FUS nie przysługuje świadczenie postojowe – stanowisko ZUS

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2020

  Zleceniobiorcy i osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą nie przysługuje świadczenie postojowe za okres, za który przysługuje tym osobom prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego. ZUS ma prawo weryfikować, czy w sytuacji gdy za ten sam miesiąc był pobierany zasiłek i świadczenie postojowe, wykazany przychód do celów ustalenia prawa do świadczenia postojowego nie wiązał się z pracą wykonywaną w okresie pobierania tego zasiłku (świadczenia). W razie potwierdzenia ZUS wyda decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Takie stanowisko zajął ZUS w odpowiedzi z 5 maja 2020 r. na pytanie redakcji MPPiU.

 • Jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

  Artykuł aktualny | data dodania: 04.06.2020

  Przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, a także podmiot prowadzący działalność w zakresie pożytku publicznego mogą wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS z FGŚP. Warunkiem wystąpienia o ten rodzaj wsparcia jest pogorszenie sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o pomoc wskutek zagrożenia epidemicznego, ograniczenie zatrudnienia oraz złożenie wniosku o dofinansowanie do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

 • Czy pracodawca ma obowiązek zapisać zatrudnionych obywateli Ukrainy do PPK

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.06.2020

 • Tarcza 4.0

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.06.2020

 • Przedłużony termin wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

  Artykuł aktualny | data dodania: 03.06.2020

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK